KD Čistoća – vodič za ispravno postupanje s otpadom
Općina Čavle – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.03.2022.-30.06.2022.
Općina Jelenje – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.03.2022.-30.06.2022.
Općina Klana – Letak, raspored odvoza otpada za razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.
Grad Rijeka – Oglas, raspored lokacija mobilnih reciklažnih dvorišta za 2022. godinu
Grad Bakar – Oglas, raspored lokacija mobilnih reciklažnih dvorišta za 2022. godinu

Grad Rijeka – Oglas, spremnici za otpadno jestivo ulje iz kućanstva
Letak, ispravno odvojite otpad u kući
Brošura Riperaj
Katalog autohtonih biljnih vrsta u gradu Rijeci