Zelena mobilna aplikacija je po prvi put u Hrvatskoj predstavljena u svibnju 2017. godine

  • prilagođena za korištenje na svim tipovima pametnih telefona
  • namijenjena je svim građanima uz besplatno preuzimanje putem Play Store-a i App Store-a

Aplikacija je edukativno informativnog karaktera uz mogućnost aktivnog uključivanja korisnika s ciljem unaprijeđenja kvalitete usluge i doprinosa u očuvanju okoliša i čistoće grada

Što E-otpadnici pružaju korisnicima?

Edukaciju i informiranje s ciljem razvoja ekološke svijesti i usmjeravanja ponašanja građana u zaštiti okoliša, prvenstveno u cilju smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada

Aktivno sudjelovanje s ciljem unaprijeđenja kvalitete usluge i doprinosa u očuvanju okoliša i čistoće grada

Aktivno sudjelovanje građana omogućeno je nakon registracije u aplikaciji čime se korisniku aplikacije otvara mogućnost prijave problema na licu mjesta (oštećenje spremnika, stvaranje divljeg deponija, neizvršenje usluge te nepravilno postupanje s otpadom) unosom u mobilnu aplikaciju te slanjem na info e-mail adresu.

  • mogućnost prijave problema na terenu (oštećenje spremnika, divljeg deponija, neizvršenje usluge te nepravilno odloženog otpada) unosom i slanjem putem mobilne aplikacije
  • uvid u kalendar odvoza pojedinih vrsta otpada za registriranog korisnika
  • mogućnost praćenja količina otpada koje korisnik izdvaja i vođenje evidencije o pozitivnim učincima na okoliš ovisno o količini izdvojenog otpada (smanjenje CO2, ušteda energije, očuvanje stabala i sirovina)

Zelena mobilna aplikacija E-otpadnici nadopuna je implementiranog programskog rješenja E-inventura koja je provedena obilježavanjem spremnika bar kodom, te unosom podataka o spremniku u objedinjenu bazu podataka putem čitača njegove GPS lokacije.

E-inventura omogućuje grafički i tablični prikaz mobilnog inventara s pripadajućim podacima, preciznu i ažurnu evidenciju lokacija mobilnog inventara grafičko geografskim prikazom putem pridruženih GPS koordinata, precizno i ažurno vođenje evidencije stanja mobilnog inventara (oštećenja, servisiranje) i bolju kontrolu mobilnog inventara.

Aplikacija pruža i opće informacije o djelatnostima KD Čistoća te kontakt podatke KD Čistoća i nadležnih komunalnih redarstava jedinica lokalne samouprave na čijem području KD Čistoća gospodari otpadom.