Javna nabava

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 66.360,00 eura, bez poreza na dodanu vrijednost, objavljuje se na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i na web stranicama Poslovni sustavi d.o.o.
Postupke javne nabave za KD Čistoća d.o.o. pripremaju, objedinjavaju i provode Poslovni sustavi d.o.o.

Plan nabave i registar ugovora

Sukladno odredbi čl. 4. st. 1. i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), plan nabave, registar ugovora i sve kasnije izmjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili izmjene.