26.04.2024. – 15. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 26.04.2024. godine održana je 15. sjednica Skupštine Društva, sa sljedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.02.2024. godine
 2. Donošenje odluke o utvrđivanju bruto plaće direktora
  /Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine/
 3. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o.
  /izvjestitelj: Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o./
 4. Donošenje odluke o imenovanju direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
  /Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine/
 5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA br. 57.

Verificira se zapisnik sa 14. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.02.2024. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 58.

 1. Utvrđuje se bruto plaća direktora KD Čistoća d.o.o. u iznosu od 3.275,39 EUR, od 1. svibnja 2024. godine.
 2. Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine KD Čistoća d.o.o. da s direktorom sklopi odgovarajući ugovor o pravima i obvezama direktora.

Ad.3.

ODLUKA br. 59.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka od 08. travnja 2024. godine.
Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva priloženo je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad.4.

ODLUKA br. 60.

 1. Za člana Uprave – direktora KD Čistoća d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) imenuje se Bojan Jurdana, iz Rijeke, Istarska 84, OIB: 26014482601.
 2. Imenovani član Uprave – direktor iz točke 1. ove Odluke ovlašten je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, sukladno pozitivnim propisima, odredbama Društvenog ugovora te ostalim aktima Društva.
 3. Imenovanje iz točke 1. ove Odluke vrši se za razdoblje počev od 26. travnja 2024. godine do 26. travnja 2028. godine.
 4. Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine Društva da s članom Uprave – direktorom iz točke 1. ove Odluke sklopi Ugovor o pravima i obvezama člana Uprave – direktora Društva.

Predsjednik Skupštine
Marko Filipović

27.2.2024. – 14. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 27.02.2024. godine održana je 14. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 20.12.2023. godine
 2. Donošenje odluke o imenovanju direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 3. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.
ODLUKA  br. 54.

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 20.12.2023. godine.

Ad.2.
ODLUKA  br. 55.

1. Za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Bojan Jurdana.

2. Bojan Jurdana ovlašten je voditi poslove KD Čistoća d.o.o. Rijeka i zastupati KD Čistoća d.o.o. Rijeka samostalno i pojedinačno.

3. Imenovanje Bojana Jurdane za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka vrši se na određeno vrijeme, i to od dana 01.03.2024. godine do dovršetka provedbe postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o., a najkasnije do 30.04.2024. godine.

4. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da s direktorom iz točke 1. ove odluke sklopi Ugovor o pravima i obvezama direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Ad.3.
ODLUKA  br. 56.

Mijenja se Odluka br. 52. donesena na 13. sjednici Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka, održanoj dana 20. prosinca 2023. godine i glasi:

„Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Natječaj će se objaviti u Novom listu i na web stranicama KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Tekst natječaja glasi:

KD Čistoća d.o.o.
Rijeka, Dolac 14

Temeljem odredbe članka 38. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi članka 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava sljedeće uvjete:

 • VSS/VII-1 stupanj stručne spreme
 • najmanje 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome),
 3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (izvornik ili ovjerena preslika ili elektronički zapis izdan putem portala e-Građani o podacima o radno pravnom statusu koji se vode pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 4. potvrdu poslodavca ili preslike ugovora o radu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
 5. dokaz/uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana objave ovog natječaja (izvornik ili ovjerena preslika ili elektronički zapis izdan putem portala e-Građani)
 6. pisani dokument „Vizija društva do 2028. godine“
 7. vlastoručno potpisanu izjavu kojom izričito izjavljuje da natjecatelj osobno, društvo s ograničenom odgovornošću čiji je natjecatelj član i u kojem ima poslovni udio koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je natjecatelj jedini član, društvo osoba čiji je natjecatelj član koji osobno odgovara za obveze društva nemaju nepodmirena dugovanja po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju je naplatu nadležna Porezna uprava.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijskih vještina i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (slovima:4) godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u Novom listu.

Prijave se podnose na adresu: KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje direktora”.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima: deset) radnih dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“

Predsjednik Skupštine

                                                                                             Marko Filipović

20.12.2023. – 13. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 20.12.2023. godine održana je 13. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.11.2023. godine
 2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu
  /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu
  /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 4. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu
  /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu
  /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 6. Donošenje odluke o imenovanju direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 8. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 9. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 46.

Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.11.2023. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 47.

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Ad.3.

ODLUKA  br. 48.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

ODLUKA  br. 49.

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Ad.5.

ODLUKA  br. 50.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem proračuna jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se od 01.01.2024. godine.

Ad.6.

ODLUKA  br. 51.

1. Za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Bojan Jurdana.

2. Bojan Jurdana ovlašten je voditi poslove KD Čistoća d.o.o. Rijeka i zastupati KD Čistoća d.o.o. Rijeka samostalno i pojedinačno.

3. Imenovanje Bojana Jurdane za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka vrši se na određeno vrijeme, i to od dana 20.12.2023. godine do dovršetka provedbe postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o., a najkasnije do 29.02.2024. godine.

4. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da s direktorom iz točke 1. ove odluke sklopi Ugovor o pravima i obvezama direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Ad.7.

ODLUKA  br. 52.

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Natječaj će se objaviti u Novom listu i na web stranicama KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Tekst natječaja glasi:

KD Čistoća d.o.o.

Rijeka, Dolac 14

Temeljem odredbe članka 38. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi članka 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava sljedeće uvjete:

 • VSS/VII-1 stupanj stručne spreme
 • najmanje 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome),
 3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (izvornik ili ovjerena preslika ili elektronički zapis izdan putem portala e-Građani o podacima o radno pravnom statusu koji se vode pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 4. potvrdu poslodavca ili preslike ugovora o radu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima
 5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana objave ovog natječaja (izvornik ili ovjerena preslika ili elektronički zapis izdan putem portala e-Građani)
 6. pisani dokument „Vizija društva do 2028. godine“

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijskih vještina i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u Novom listu.

Prijave se podnose na adresu: KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje direktora”.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima: deset) radnih dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“

Ad.8.

ODLUKA  br. 53.

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka u sastavu:

1.         Doris Vujnović, predstavnik KD Čistoće d.o.o. Rijeka

2.         Petra Karanikić, predsjednik NO KD Čistoće d.o.o. Rijeka

3.         Andrea Bakarčić, predstavnik Grada Rijeke

Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te da izvješće o tome podnese Skupštini Društva.

Predsjednik Skupštine

                                                                                                Marko Filipović

29.11.2023. – 12. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 29.11.2023. godine održana je 12. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.09.2023. godine

2. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu

3. Davanje prethodne suglasnosti na razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“

4. Razno          

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 43.

Verificira se zapisnik sa 11. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.09.2023. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 44.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

Ad.3.

ODLUKA  br. 45.

Daje se prethodna suglasnost na razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“.

Ovlašćuje se Direktor KD Čistoća d.o.o. Rijeka za poduzimanje svih radnji za provedbu razvrgnuća,  uključujući sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa (razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“.

Predsjednik Skupštine

Marko Filipović

27.09.2023. – 11. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o.

RIJEKA Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 27.09.2023. godine održana je 11. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Društva održane dana 31.05.2023. godine
 • Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 41.

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Društva održane dana 31.05.2023. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 42.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. La Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Temeljem ove odluke sa IRIS NOVA d.o.o. Rijeka zaključit će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine

Marko Filipović

22.09.2023. – 10. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 22.09.2023. godine održana je 10. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Aktualna situacija u KD Čistoća d.o.o.

Na sjednici je donesen slijedeći zaključak

Ad.1.

ZAKLJUČAK BR. 4.

Daje se predsjedniku Skupštine ovlaštenje da u ime svih članova Skupštine nastavi pregovore u financijski zadanim okvirima i ne narušavajući stabilnost Društva.

Predsjednik Skupštine

Marko Filipović

31.05.2023. – 9. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 31.05.2023. godine održana je 9. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Društva održane dana 13.04.2023. godine
 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2022. godinu:
  Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 3. Godišnje izvješće za 2022. godinu za KD Čistoća d.o.o.
  /Izvjestitelj: Zdravko Ružić- IRIS NOVA d.o.o./
 4. Izvješće poslovodstva o stanju Društva za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/
 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za 2022. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/
 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2022. godine
  /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
 8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA br. 33.

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Društva održane dana 13.04.2023. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 34.

Točka 1.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2022. godinu slijedeće financijske izvještaje:

 1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 2. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
 3. Izvještaj o novčanim tokovima
 4. Izvještaj o promjenama kapitala
 5. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
 6. Izvješće poslovodstva o stanju Društva

Točka 2.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazana svota gubitka prije oporezivanja u iznosu od 5.330.569,98 kn, što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1€ = 7,53450) iznosi 707.488,22 €.

Odgođena porezna imovina iznosi 420.436,14 kn (55.801,47 €).

Gubitak 2022. godine nakon oporezivanja iznosi 4.910.133,84 kn (651.686,75 €).

Bilanca na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 177.834.735,86 kn (23.602.725,58 €).

ODLUKA br. 35.

Temeljem usvojenih financijskih izvješća gubitak u poslovanju za 2022. godinu iznosi 4.910.133,84 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1€ = 7,53450) iznosi 651.686,75 €.
Dio gubitka u poslovanju za 2022. godinu u iznosu od 336.564.01 kn (44.669,72 €) pokriva se iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja.
Ostatak gubitka u iznosu od 4.573.569,87 kn (607.017,03 €) prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje i pokriti će se iz budućeg poslovanja.

Ad.3.

ODLUKA br. 36.

Usvaja se Godišnje izvješće za 2022. godinu za KD Čistoća d.o.o.

Ad.4.

ODLUKA br. 37.

Usvaja se Izvješće poslovodstva o stanju Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
Izvješće poslovodstva o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.

ODLUKA br. 38.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.6.

ODLUKA br. 39.

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2022. godine.
Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu.
Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.

ODLUKA br. 40.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2022. godine.
Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima.

Predsjednik Skupštine
Marko Filipović

13.04.2023. – 8. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 13.04.2023. godine održana je 8. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

 1. Donošenje odluke o isključenju dijela javnosti sa sjednice u odnosu na točke 3., 4. i 5. dnevnog reda, osim predstavnika stručnih službi osnivača društva i samog društva
 2. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 21.12.2022. godine
 3. Donošenje odluke o opozivu direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 4. Donošenje odluke o imenovanju direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA br. 29.

Isključuje se dio javnosti sa sjednice u odnosu na točke 3., 4. i 5. dnevnog reda, osim predstavnika stručnih službi osnivača društva i samog društva.

Ad.2.

ODLUKA br. 30.

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 21.12.2022. godine.

Ad.3.

ODLUKA br. 31.

Jasna Kukuljan iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 9, OIB:89121745049, opoziva se s dužnosti direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka s danom 13.04.2023. godine.

Ad.4.

ODLUKA br. 32.

 1. Za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Bojan Jurdana iz Rijeke, Istarska 84, OIB: 26014482601.
 2. Bojan Jurdana ovlašten je voditi poslove KD Čistoća d.o.o. Rijeka i zastupati KD Čistoća d.o.o. Rijeka samostalno i pojedinačno.
 3. Imenovanje Bojana Jurdane za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka vrši se na određeno vrijeme, i to od dana 14.04.2023. godine do provedbe natječaja za izbor direktora društva, a najkasnije do 31.12.2023. godine.
 4. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da s direktorom iz točke 1. ove odluke sklopi Ugovor o pravima i obvezama direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

U zamjenu za predsjednika Skupštine
Maja Malnar

21.12.2022. – 7. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 21.12.2022. godine održana je 7. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva održane dana 12.12.2022. godine
 2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 4. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 6. Troškovi subvencije usluge korisnicima socijalnog programa jedinica lokalne samouprave u 2023. godini
 7. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci

Ad.1.

ODLUKA br. 24.

Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Društva održane dana 12.12.2022. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 25.

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Ad.3.

ODLUKA br. 26.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

ODLUKA br. 27.

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Ad.5.

ODLUKA br. 28.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem proračuna jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

Ad.6.

ZAKLJUČAK br. 3.

Troškovi subvencije usluge korisnicima socijalnog programa jedinica lokalne samouprave u 2023. godini teretiti će poslovanje Društva.
Prethodno navedene troškove jedinice lokalne samouprave obvezuju se planirati u svojim proračunima za 2024. godinu.

Predsjednik Skupštine
Marko Filipović

12.12.2022. – 6. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 12.12.2022. godine održana je 6. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2022. godine
 2. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA br. 22.

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2022. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 23.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.
Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

Predsjednik Skupštine
Marko Filipović

29.09.2022. – 5. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 29.09.2022. godine održana je 5. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 10.06.2022. godine
 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 20.

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 10.06.2022. godine.

Ad.2.

ODLUKU  br. 21.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. La Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Predsjednik Skupštine

                                                                                                Marko Filipović

10.06.2022. – 4. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 10.06.2022. godine održana je 4. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 23.12.2021. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2021. godinu:

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Godišnje izvješće za 2021. godinu za KD Čistoća d.o.o.

/Izvjestitelj: Zdravko Ružić- IRIS NOVA d.o.o./

4. Izvješće poslovodstva o stanju Društva za 2021. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu

/Izvjestitelj: Vesna Špalj, Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora/

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2021. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu

/Izvjestitelj: Vesna Špalj, Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora/

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2021. godine

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

8. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka 

9. Razno          

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci

Ad.1.

ODLUKA  br. 11.

Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 23.12.2021. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 12.

Točka 1.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2021. godinu slijedeće financijske izvještaje:

1. Bilanca
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Izvješće poslovodstva o stanju Društva

Točka 2.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 520.919,65 kn.

Društvo ima obvezu poreza na dobit u iznosu od 475.359,00 kn.

Dobit 2021. godine nakon oporezivanja iznosi 44.832,65 kn.

Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 184.952.854,19 kn.

ODLUKA br. 13.

Temeljem usvojenih financijskih izvješća dobitak u poslovanju za 2021. godinu iznosi 44.832,65 kn.

Dobitak poslovne godine u iznosu od 44.832,65  kn prenosi se u zadržanu dobit.

Skupština Društva na svojoj 4. sjednici održanoj dana 10.06.2022. godine, temeljem članka 20. Društvenog ugovora, jednoglasno donosi

Ad.3.

ODLUKA br. 14.

Usvaja se Izvješće poslovodstva o stanju Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Izvješće poslovodstva o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Ad.4.

ODLUKA br. 15.

Usvaja se Godišnje izvješće za 2021. godinu za KD Čistoća d.o.o.

Ad.5.

ODLUKA br. 16.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.6.

ODLUKA br. 17.

Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2021. godine.

Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.

ODLUKA br. 18.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2021. godine.

Ad.8.

ODLUKA br. 19.

Imenuje se Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka u slijedećem sastavu:

1. Petra Karanikić, predstavnica Grada Rijeke

2. Mia Mihelčić, predstavnica Grada Rijeke

3. Robert Simčić, predstavnik Općine Viškovo

4. Vesna Špalj, predstavnica Grada  Kraljevice

Nadzorni odbor bira se i imenuje na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik Skupštine

                                                                                                Marko Filipović

23.12.2021. – 3. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 23.12.2021. godine održana je 3. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 15.12.2021. godine
 2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 4. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 6. Troškovi subvencije usluge korisnicima socijalnog programa jedinica lokalne samouprave u 2022. godini
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 7. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci

Ad.1.

ODLUKA  br. 6.

Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 15.12.2021. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 7.

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Ad.3.

ODLUKA  br. 8.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od 01.01.2021. godine.

Ad.4.

ODLUKA  br. 9.

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Ad.5.

ODLUKA  br. 10.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem proračuna jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

Ad.6.

ZAKLJUČAK  br. 2.

Troškovi subvencije usluge korisnicima socijalnog programa jedinica lokalne samouprave u 2022. godini teretiti će poslovanje Društva.

Prethodno navedene troškove jedinice lokalne samouprave obvezuju se planirati u svojim proračunima za 2023. godinu.

Predsjednik Skupštine

                                                                                                Marko Filipović

15.12.2021. – 2. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 15.12.2021. godine održana je 2. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2021. godine
 2. Izbor Zamjenika predsjednika Skupštine
  /Izvjestitelj: Marko Filipović, Predsjednik Skupštine/
 3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci

Ad.1.

ODLUKA  br. 3.

Verificira se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2021. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 4.

Temeljem odredbe članka 21. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Zamjenik predsjednika Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka, SANJA UDOVIĆ.

Mandat Predsjednika i Zamjenika predsjednika traje četiri (4) godine, a broj mandata nije ograničen.

Ad.3.

ODLUKU  br. 5.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

Ad.4.

ZAKLJUČAK  br. 1.

Korisnici iz kategorije kućanstvo na području jedinica lokalne samouprave koje nemaju fiksno reciklažno dvorište mogu predavati otpad u reciklažno dvorište bilo koje druge jedinice lokalne samouprave na čijem području Društvo KD Čistoća d.o.o. vrši uslugu, a pod istim uvjetima.

Predsjednik Skupštine

                                                                                                Marko Filipović

29.09.2021. – Konstituirajuća sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 29. rujna 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva
 2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 1.

Temeljem odredbi članka 20. i 25. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka usvaja se Poslovnik o radu Skupštine.

Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine usvojen dana 04. listopada 2017. godine.

Poslovnik o radu Skupštine priložen je ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad.2.

O D L U K A  br. 2.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. La Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine

                                                                                                Marko Filipović

30.04.2021. – 20. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 30. travnja 2021. godine održana je 20. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.03.2021. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2020. godinu:

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu

            /Izvjestitelj: Zdravko Ružić- IRIS NOVA d.o.o./

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2020. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2020. godine

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

8. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društvai Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora

9. Razno          

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 82.

Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.03.2021. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 83.

Točka I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2020. godinu slijedeće financijske izvještaje:

1. Bilanca

2. Račun dobiti i gubitka

3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

4. Izvještaj o novčanom tijeku

5. Izvještaj o promjenama kapitala

6. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

7. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 456.814,57 kn.

Društvo ima obvezu poreza na dobit u iznosu od 356.702,79 kn.

Dobit 2020. godine nakon oporezivanja iznosi 100.111,78 kn.

Bilanca na dan 31.12.2020. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 184.361.270,28 kn.

Ad.3.

ODLUKA br. 84.

Temeljem usvojenih financijskih izvješća dobitak u poslovanju za 2020. godinu iznosi 100.111,78 kn.

Dobitak poslovne godine u iznosu od 100.111,78 kn prenosi se u zadržanu dobit.

Ad.4.

ODLUKA br. 85.

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.

ODLUKA br. 86.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorello la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Ad.6.

ODLUKA br. 87.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.

ODLUKA br. 88.

Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2020. godine.

Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.8.

ODLUKA br. 89.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2020. godine.

Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima.

ODLUKA br. 90

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 1.

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo dana 31.03.2021. godine Odluku o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21, dalje u tekstu: Odluka o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva).

Odlukom iz stavka 1. ovog članka je odlučeno da će Grad Rijeka ulaganjem nekretnina povećati svoj ulog u temeljnom kapitalu KD ČISTOĆA d.o.o. sa iznosa od 18.708.100,00 kuna, za iznos od 1.461.600,00 kuna, na iznos od 20.169.700,00 kuna

Članak 2.

Temeljem Odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva, Članovi Društva KD ČISTOĆA d.o.o. povećavaju temeljni kapital Društva s iznosa od 23.031.000,00 kuna (dvadesettrimilijunatridesetjednutisućukuna) za iznos od 1.461.600,00 kuna (jedanmilijunčetiristotinešezdesetjednutisućuišeststotinakuna) na iznos od 24.492.600,00 kuna (dvadesetčetirimilijunačetiristotinedevedesetdvijetisućeišeststotinakuna.

Članak 3.

Temeljni kapital Društva iznosi 24.492.600,00 kuna (dvadesetčetirimilijunačetiristotinedevedesetdvijetisućeišeststotinakuna) unesen je u cijelosti i to

 • 1) u novcu u iznosu od 23.031.000,00 kuna (dvadesettrimilijunatridesetjednutisućukuna) i
 • 2) u nekretninama upisanima u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnog odjela Rijeka u k.o. Plase, i to:

– k.č.br.1496/4, šuma, površine 99 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1496/5, šuma, površine 346 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br. 1512/7, oranica, površine 18 m2, upisana u z.k.ul. 196 k.o. Plase i k.č.br. 1512/26,

  površine 86 m2, upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase (obje nastale cijepanjem ranije

  k.č.br.1512/7, oranica, površine 104 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase),

– k.č.br.1512/20, oranica, površine 134 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/8, oranica, površine 313 m2 upisana u z.k.ul. 1428, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/15, oranica, površine 81 m2 upisana u z.k.ul. 1426, k.o. Plase,

– k.č.br.1526/9, dvorište, površine 350 m2 upisana u z.k.ul. 3811, k.o. Plase,

  suvlasništvo Grada Rijeke u 19/24 dijela, površine 277,08 m2,

– k.č.br.1527/4, dvorište, površine 6 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/10, dvorište, površine 525 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/11, dvorište, površine 250 m2 upisana u z.k.ul. 5552, k.o. Plase,

u vrijednosti 1.461.600,00 kuna (jedanmilijunčetiristotinešezdesetjednutisućuišeststotinakuna).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda Rijeka.

ODLUKU br. 91

O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Članak 7. (sedmi) Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 12.09.2018. (dvanaestog rujna dvijetisućeosamnaeste) godine, ovjeren po javnom bilježniku dana 16.10.2018. (šesnaestog listopada dvijetisućeosamnaeste godine) mijenja se i glasi:   ————————————————————————————————————————————————————————————————————-

«Temeljni kapital Društva iznosi 24.492.600,00 kuna (dvadesetčetirimilijunačetiristotinedevedesetdvijetisućeišeststotinakuna) unesen je u cijelosti i to:————————————————————————————————————————————————

1) u novcu u iznosu od 23.031.000,00 kuna (dvadesettrimilijunatridesetjednutisućukuna) i————————————————————————————————————————–

2) u nekretninama upisanima u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnog odjela Rijeka u k.o. Plase, i to:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

– k.č.br.1496/4, šuma, površine 99 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1496/5, šuma, površine 346 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br. 1512/7, oranica, površine 18 m2, upisana u z.k.ul. 196 k.o. Plase i k.č.br. 1512/26,

  površine 86 m2, upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase (obje nastale cijepanjem ranije

  k.č.br.1512/7, oranica, površine 104 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase),

– k.č.br.1512/20, oranica, površine 134 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/8, oranica, površine 313 m2 upisana u z.k.ul. 1428, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/15, oranica, površine 81 m2 upisana u z.k.ul. 1426, k.o. Plase,

– k.č.br.1526/9, dvorište, površine 350 m2 upisana u z.k.ul. 3811, k.o. Plase,

  suvlasništvo Grada Rijeke u 19/24 dijela, površine 277,08 m2,

– k.č.br.1527/4, dvorište, površine 6 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/10, dvorište, površine 525 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/11, dvorište, površine 250 m2 upisana u z.k.ul. 5552, k.o. Plase.————————————————————————————————————————————————————————–

u vrijednosti 1.461.600,00 kuna (jedanmilijunčetiristotinešezdesetjednutisućuišeststotinakuna). ————————————————————————————————————————————————–

Članak 2.

U Članku 8. Društvenog ugovora mijenja se stavak 1. i glasi:————————————————————————————————————————————————————————————-

«Ulog u Društvo Grada Rijeke iznosi 20.169.700,00 kuna (dvadesetmilijunastotinušezdesetdevettisućaisedamstotinakuna) i unesen je u novcu u iznosu od 18.708.100,00 kuna (osamnaestmilijunasedamstoosamtisućaistokuna) i u nekretninama u vrijednosti 1.461.600,00 kuna  (jedanmiliončetiristotinešezdesetjednutisućuišeststotinakuna) upisanima u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnog odjela Rijeka u k.o. Plase, i to:————————————————————————————————————————————————–

– k.č.br.1496/4, šuma, površine 99 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1496/5, šuma, površine 346 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br. 1512/7, oranica, površine 18 m2, upisana u z.k.ul. 196 k.o. Plase i k.č.br. 1512/26,

  površine 86 m2, upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase (obje nastale cijepanjem ranije

  k.č.br.1512/7, oranica, površine 104 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase),

– k.č.br.1512/20, oranica, površine 134 m2 upisana u z.k.ul. 196, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/8, oranica, površine 313 m2 upisana u z.k.ul. 1428, k.o. Plase,

– k.č.br.1512/15, oranica, površine 81 m2 upisana u z.k.ul. 1426, k.o. Plase,

– k.č.br.1526/9, dvorište, površine 350 m2 upisana u z.k.ul. 3811, k.o. Plase,

  suvlasništvo Grada Rijeke u 19/24 dijela, površine 277,08 m2,

– k.č.br.1527/4, dvorište, površine 6 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/10, dvorište, površine 525 m2 upisana u z.k.ul. 4977, k.o. Plase,

– k.č.br.1527/11, dvorište, površine 250 m2 upisana u z.k.ul. 5552, k.o. Plase.»————————————————————————————————————————————————————————

Članak 3.

Članak 12. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:———————————————————–

            “Suglasnošću članova Društva poslovni udjeli članova Društva određuju se međusobnim odnosom njihovih uloga i temeljnog kapitala i izražavaju se u postocima (%)———————————Poslovni udjel svakog člana Društva, izražen u % iznosi:  ———————————————————–Grad Rijeka  82,35 %  (slovima: osamdesetdvacijelatridesetpetposto)

Grad Bakar  3,84 %  (slovima: tricijelaosamdesetčetiriposto)——————————————————-

Grad Kastav  2,58 %  (dvacijelapedesetosamposto)——————————————————————

Grad Kraljevica  2,35%  (dvacijelatridesetpetposto)——————————————————————-

Općina Viškovo  2,34 %  (dvacijelatridesetčetiriposto)—————————————————————-

Općina Čavle  2,16 %  (dvacijelašesnaestposto)———————————————————————–

Općina Kostrena  2,07 %  (dvacijelanulasedamposto)—————————————————————-

Općina Jelenje  1,81 %  (jedancijelaosamdesetjedanposto)———————————————————

Općina Klana  0,50 %  (nulacijelapedesetposto)—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Članak 4.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene. ————————————————————————————————————————————————————————————————

Članak 5.

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora sačinit će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rijeka, 30.04.2021. (tridesetitravnjadvijetisućedvadesetprve) godine ————————————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                                Predsjednik Skupštine

                                                                                                mr.sc. Vojko Obersnel

30.03.2021. – 19. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 30. ožujka 2021. godine održana je 19. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 24.02.2021. godine
 2. Davanje suglasnosti direktoru Društva Jasni Kukuljan da bude imenovana za člana nadzornog odbora u TD EKOPLUS d.o.o.
 3. Razno  

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 80.

Verificira se zapisnik sa 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 24.02.2021. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 81.

Daje se suglasnost direktoru Društva Jasni Kukuljan da bude imenovana za člana nadzornog odbora u TD EKOPLUS d.o.o. iz Viškova, Marčelji, Pogled 2/4, OIB: 10434882946.

                                                                                                Predsjednik Skupštine

                                                                                                mr.sc. Vojko Obersnel

24.02.2021. – 18. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 24. veljače 2021. godine održana je 18. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Društva održane dana 28.01.2021. godine
 2. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
  /Izvjestitelj: Nedjeljka Grubiša, predstavnik Grada Rijeke, predsjednik Povjerenstva/
 3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
  /Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel/
 4. Donošenje odluke o usvajanju teksta ugovora o radu te pravima i obvezama direktora
  /Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel/
 5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 76.

Verificira se zapisnik sa 17. sjednice Skupštine Društva održane dana 28.01.2021. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 77.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka od 18.02.2021. godine.

Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva od 18.02.2021. godine priloženo je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad.3.

ODLUKA  br. 78.

O IMENOVANJU UPRAVE – DIREKTORA

Za direktora Komunalnog društva ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, imenuje se Jasna Kukuljan.

Jasna Kukuljan ovlaštena je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.

Imenovanje Jasne Kukuljan za direktora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, vrši se na vrijeme od 4 godine, počev od 30.03.2021. godine.

Prava i obveze direktora Društva regulirat će se posebnim ugovorom.

Ad.4.

ODLUKA  br. 79.

Usvaja se tekst ugovora o radu te pravima i obvezama direktora.

Ugovor o radu te pravima i obvezama direktora se primjenjuje od 30.03.2021. godine.

                                                                                                Predsjednik Skupštine

                                                                                                mr.sc. Vojko Obersnel

28.01.2021. – 17. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 28. siječnja 2021. godine održana je 17. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 22.12.2020. godine
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 3. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 73.

Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 22.12.2020. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 74.

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Natječaj će se objaviti u Novom listu Rijeka 01.02.2021. godine.

Tekst natječaja glasi:

KD Čistoća d.o.o.

Rijeka, Dolac 14

Temeljem odredbe članka 38. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Skupština Društva raspisuje

NATJEČAJ

 ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 423. stavkom 1. u vezi s člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

 • VSS/VII-1 stupanj stručne spreme odnosno magistar struke ili stručni specijalist 
 • 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine,
 • poznavanje engleskog jezika, 
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome),
 2. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 3. potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice),
 4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja)
 5. životopis,
 6. viziju Društva za mandatno razdoblje

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (slovima:4) godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Prijave se podnose na adresu: KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje direktora”.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima: deset) radnih dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“

Ad.3.

ODLUKA  br. 75.

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka u sastavu:

1. Nedjeljka Grubiša, predstavnik Grada Rijeke, predsjednik

2. Petra Karanikić, predsjednik NO KD Čistoće d.o.o. Rijeka, član

3. Velimir Knežević, predstavnik KD Čistoće d.o.o. Rijeka, član

Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te da izvješće o tome podnese Skupštini Društva.

                                                                                                Predsjednik Skupštine

                                                                                                mr.sc. Vojko Obersnel

22.12.2020. – 16. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 22. prosinca 2020. godine održana je 16. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Društva održane dana 25.11.2020. godine
 2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 4. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 6. Odluka o neispostavljanju računa kupcima obuhvaćenim mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za mjesec prosinac 2020. godine
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 7. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 67.

Verificira se zapisnik sa 15. sjednice Skupštine Društva održane dana 25.11.2020. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 68.

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Ad.3.

ODLUKA  br. 69.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od 01.01.2020. godine.

Ad.4.

ODLUKA  br. 70.

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Ad.5.

ODLUKA  br. 71.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem proračuna jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

Ad.6.

ODLUKA  br. 72.

Daje se suglasnost Društvu KD Čistoća d.o.o. da kupcima koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite (NN131/20) za mjesec prosinac 2020. godine ne ispostavi račune za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada i za naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Grad Rijeka, Općina Viškovo, Grad Kraljevica i Općina Čavle).

                                                                                                Predsjednik Skupštine

                                                                                                mr.sc. Vojko Obersnel

25.11.2020. – 15. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 25. studenog 2020. godine održana je 15. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.09.2020. godine

2. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Razno          

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci

Ad.1.

ODLUKA  br. 65.

Verificira se zapisnik sa 14. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.09.2020. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 66.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

ZAKLJUČAK  br. 11.

Troškovi subvencije usluge korisnicima socijalnog programa jedinica lokalne samouprave u 2021. godini teretiti će poslovanje Društva.

Prethodno navedene troškove jedinice lokalne samouprave obvezuju se planirati u svojim proračunima za 2022. godinu.

                                                                                               Predsjednik Skupštine

                                                                                               mr.sc. Vojko Obersnel

30.09.2020. – 14. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 30. rujna 2020. godine održana je 14. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 08.07.2020. godine

2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Informacija o izvršenim otpisima potraživanja od kupaca, sukladno Odluci br. 60 Skupštine Društva sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 08.07.2020. godine

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

4. Informacija o problematici povećanja cijena od strane TD Ekoplus d.o.o.

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

5. Razno          

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci

Ad.1.

ODLUKA  br. 61.

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 08.07.2020. godine.

Ad.2.

ODLUKA  br. 62.

IRIS NOVA d.o.o., F. la Guardia 13, bira se i imenuje za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Temeljem ove Odluke sa IRIS NOVA d.o.o. Rijeka zaključiti će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Ad.3.

ODLUKA  br. 63.

Prihvaća se Informacija o izvršenim otpisima potraživanja od kupaca, sukladno Odluci br. 60 Skupštine Društva sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 08.07.2020. godine.

Ad.4.

ODLUKA  br. 64.

Prihvaća se Informacija o problematici povećanja cijena usluge obrade i zbrinjavanja otpada u CGO Marišćina.

ZAKLJUČAK  br. 10.

Prihvaća se predloženi popust od 50% na cijenu zbrinjavanja komunalnog otpada za razdoblje od listopada 2020. do srpnja 2021. godine.

Za zbrinjavanje glomaznog otpada Društvo će raspisati javni natječaj.

                                                                                               Predsjednik Skupštine

                                                                                               mr.sc. Vojko Obersnel

08.07.2020. – 13. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 08. srpnja 2020. godine održana je 13. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.12.2019. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2019. godinu:

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2019. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2019. godine

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

8. Odluka o otpisu potraživanja od kupaca pravnih osoba i obrtnika obuhvaćenih mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine

9. Razno          

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 52.

Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.12.2019. godine.

Ad.2.,3. i 4.

ODLUKA br. 53.

Točka I.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2019. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

            1. Bilanca

            2. Račun dobiti i gubitka

            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

            4. Izvještaj o novčanom tijeku

            5. Izvještaj o promjeni kapitala

            6. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

            7. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 784.942,53 kn. Zbog priznavanja efekta promjene odgođene porezne imovine u iznosu od 14.202,18 kn, dobit tekuće godine iznosi 799.144,71 kn.

Zbog prenesenih poreznih gubitaka, Društvo nema obvezu poreza na dobit za 2019. godinu.

Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 197.027.002,01 kn.

ODLUKA br. 54.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobitak u poslovanju za 2019. godinu iznosi 799.144,71 kn.

Dobitkom poslovne godine u iznosu od 799.144,71 kn pokriva se preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 607.525,14 kn, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 191.619,57 kn prenosi se u zadržanu dobit.

ODLUKA br. 55.

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA br. 56.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorello la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Ad.5. i 6.

ODLUKA br. 57.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA br. 58.

Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2019. godine.

Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.

ODLUKA br. 59.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2019. godine.

Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima.

Ad.8.

ODLUKA br. 60.

Daje se suglasnost Društvu KD Čistoća d.o.o. da otpiše potraživanja od kupaca pravnih osoba i obrtnika obuhvaćenih mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite (NN 32/2020), koji u roku podnesu zahtjev za otpis potraživanja, a za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i za iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Grad Rijeka, Općina Viškovo, Grad Kraljevica), za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

                                                                                               Predsjednik Skupštine

                                                                                               mr.sc. Vojko Obersnel

30.12.2019. – 12. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 30.12.2019. godine održana je 12. sjednica Skupštine Društva sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.11.2019. godine
 2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva

 1. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Razno.

Na sjednici Skupštine su donesene sljedeće odluke:

ODLUKU br. 47.

Verificira se Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.11.2019. godine.

ODLUKU br. 48.

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

ODLUKU br. 49.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01.01.2019. godine.

ODLUKU br. 50.

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

ODLUKU br. 51.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem proračuna jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

PO PUNOMOĆI

Irena Miličević

26.11.2019. – 11. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana 26.11.2019. godine održana je 11. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Društva održane dana 10.10.2019. godine
2. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.
3. Razno.

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
ODLUKA br. 45.

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Društva održane dana 10.10.2019. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 46.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja  KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel

                                                                                             

10.10.2019. – 10. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA 
Dolac 14 , RIJEKA 
SKUPŠTINA DRUŠTVA 
Dana 10.10.2019. godine održana je 10. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim 

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Društva održane dana 19.06.2019. godine 
2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu 
3. Razno. 

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1. 
ODLUKA br. 43.

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Skupštine Društva održane dana 19.06.2019. godine. 

Ad.2.
ODLUKA br. 44.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se i imenuje za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. 
Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d..o. Rijeka za 2019. godinu. 

Ad.3. 
ZAKLJUČAK br. 9.

Zadužuje se uprava Društva da jedinicama lokalne samouprave – suvlasnicima Društva pisanim putem dostavi upute o uvođenju namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 

Predsjedavajući Skupštinom
Marko Filipović, po punomoći 

19.06.2019. – 9. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 19.06.2019. godine održana je 9. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Društva održane dana 21.12.2018. godine
 2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2018. godinu: Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
  /Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
 4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu
  /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/
 6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2018. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
  /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/
 7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2018. godine
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 8. Razno

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Ad.1.
ODLUKU  br. 35.
Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Skupštine Društva održane dana 21.12.2018. godine.
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,14žzDXH,6/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 9. sjednici Skupštine društva dana 19.06.2019. godine jednoglasno je donijela

ODLUKU br. 36.
Točka I.
Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2018. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

 1. Bilanca
 2. Račun dobiti i gubitka
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
 4. Izvještaj o novčanom tijeku
 5. Izvještaj o promjeni kapitala
 6. Godišnje izvješće

Točka II.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 14.971.707,11 kuna, te nakon oporezivanja  u iznosu od 14.971.707,11 kuna.
Zbog prenesenih poreznih gubitaka, Društvo nema obvezu poreza na dobit za 2018. godinu.
Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 198.945.019,23 kune.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,146/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 9. sjednici Skupštine društva dana 19.06.2019. godine jednoglasno je donijela

ODLUKU br. 37.
Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobitak u poslovanju za 2018. godinu iznosi 14.971.707,11 kuna.
Dobitkom poslovne godine u iznosu od 14.971.707,11 kuna, pokriva se preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 13.847.983,47 kuna, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 1.123.723,64 kune prenosi se u zadržanu dobit.

Ad.3.
ODLUKU br. 38.
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Ad.4.
ODLUKU br. 39.
Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.
ODLUKA br. 40.
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.6.
ODLUKU br. 41.
Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2018. godine.
Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu. Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.
ODLUKU br. 42.
Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2018. godine.Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima, osim zaključka br.7., po kojem će se materijal pripremiti za iduću sjednicu Skupštine Društva.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel

21.12.2018. – 8. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 21.12.2018. godine održana je 8. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 26.11.2018. godine
 2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 4. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva
 5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu
  /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 6. Razno

Nasjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Ad.1.
ODLUKA  br. 30.

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 26.11.2018. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 31
.
Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Ad.3.
ODLUKA  br. 32.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu.
Pravilnik čini sastavni dio ove odluke, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

Ad.4.
ODLUKA  br. 33

Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
 
ZAKLJUČAK br.7.
Zadužuje se uprava Društva da za iduću sjednicu Skupštine Društva dostavi analitiku troškova rezerviranja sredstava za 2019. godinu u iznosu od 10.092.500,00 kuna.

Ad.5.
ODLUKA  br. 34.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu.
Pravilnik čini sastavni dio ove odluke , a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

Ad.6.
ZAKLJUČAK  br. 8.

Nakon 15.01.2019.godine sazvati operativni sastanak svih jedinica lokalne samouprave na kojem će KD Čistoća d.o.o. utvrditi učešće svake Jedinice lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata izgradnje sortirnice i reciklažnog dvorišta i uz prisutnost voditelja projekta prezentirati projekt buduće sortirnice.
Jedinice lokalne samouprave trebaju predložiti svog predstavnika, koji bi uz Grad Rijeku bio supotpisnik ugovora o sufinanciranju.
 
Predsjedavajuća Skupštine
Irena Miličević

26.11.2018. – 7. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
SKUPŠTINA  DRUŠTVA
Dana 26. studenog 2018. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, održana je 7. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine KD  Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 12.09.2018. godine
2. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
3. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
ODLUKA  br. 28.

Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Društva održane dana 12.09.2018. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 29.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Smjernice čine sastavni dio ove odluke.

Ad.3.
ZAKLJUČAK br. 6.

Zadužuje se pravna služba Grada Rijeke, KD Čistoća i jedinice lokalne samouprave da zauzmu zajednički stav i napišu zajednički odgovor vezano za problematiku plaćanja naknade jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište komunalnog otpada Piškornica u slučaju tužbe ili prijetnje pokretanja ovršnog postupka. 

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel

                                                                                             

12.09.2018. – 6. sjednica SD

Dana 12.09.2018. godine održana je 6. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine KD  Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.06.2018. godine
2. Donošenje oduke o  izmjeni i dopuni Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
3. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
4. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 25.

Verificira se Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine KD  Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.06.2018. godine

Ad.2.
Temeljem odredbe članka 454. i 455. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93; 34/99; 52/00; 118/03; 107/07; 146/08; 137/09; 152/11; 111/12; 68/13 i 110/15) i članka 59. Društvenog ugovora, Skupština Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, na sjednici održanoj dana 12.09.2018. godine donijela je

ODLUKU br. 26.
O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.
U članku 5 (pet) stavku 1 (jedan) Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 19.03.2014. godine- devetnaesti ožujka dvijetisućečetrnaeste) godine, ovjeren po javnom bilježniku dana 07.04.2014. (sedmog travnja dvijetisućečetrnaeste) godine, dodaje se slijedeća djelatnost: 
– 95.2 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
– Trgovina popravljenim i dorađenim predmetima i uređajima iz kućanstva
– Trgovina robom za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu

Članak 2.
Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene. 

Članak 3.
Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora sačinit će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora. 

Ad.3.
ODLUKA br. 27.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se  ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Ad.4.
ZAKLJUČAK br. 5.

Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. da svim jedinicama lokalne samouprave dostavi trenutno stanje akumuliranih nepotrošenih razvojnih sredstava, kako bi imali točan podatak prilikom izrade planova poslovanja za iduću godinu. O načinu uplate sredstava u proračune jedinica lokalne samouprave odlučit će se naknadno. 

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINOM
Irena Miličević

20.07.2018. – 5. sjednica SD

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 3. i 4. sjednice Skupštine Društva održanih dana 28.12 2017. godine i 18.06.2018.godine.
2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2017. godinu:
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu
/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
/Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu
/Izvjestitelj: Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora/
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za2017. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
/Izvjestitelj: Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora /
7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine
/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
8. Informacija o realizaciji odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te povezanih usluga na području Općine Klana
9. Informacija o budućim aktivnostima jedinica lokalne samouprave – članova društva u pogledu dodjele obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom, a vezano za dugoročno planiranje poslovanja KD Čistoća d.o.o.
10. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA  br. 14.

Verificiraju se zapisnici sa 3. i 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 28.12.2017. godine i 18.06.2018. godine, uz slijedeću korekciju:
U Zapisniku sa 3. sjednice Skupštine Društva od 28.12.2108. godine vrši se ispravak Zaključka br. 4., koji glasi:
„Zadužuje se uprava Društva da razmotri iznijete primjedbe članova Skupštine, te da nakon razmatranja i analize članovima Skupštine dostavi analizu cijena vezano za djelatnosti čišćenja javno prometnih površina i održavanja čistoće javnih nužnika i pothodnika.“

Ad.2.
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,146/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 5. sjednici Skupštine društva dana 27.06.2018. godine jednoglasno je donijela

ODLUKU br. 15.
Točka I.
Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2017. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjeni kapitala
6. Godišnje izvješće

Točka II.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazana svota gubitka prije oporezivanja u iznosu od 7.889.153,87 kuna, te gubitak poslovne godine za 2017. godinu iznosi 7.889.153,87 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 202.745.671,09 kuna.
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07, 146/08.,137/09.,125/11.,111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. i 46.  Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 5. sjednici Skupštine društva, jednoglasno je donijela dana 27.06.2018. godine

ODLUKU br. 16.
o pokriću gubitka za 2017. godinu
Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak u poslovanju za 2017. godinu iznosi 7.889.153,87 kuna.
Gubitak poslovne godine u iznosu od 7.889.153,87 kuna prenosi se na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokriti će se iz ostvarene dobiti Društva.

Ad.3.
ODLUKA br. 17.
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Ad.4.
ODLUKA br. 18.
Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.
ODLUKA br. 19.
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.6.
ODLUKA br. 20.
Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2017. godine.
Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu.
Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.
ODLUKA br. 21.
Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2017. godine, uz ispravak zaključka br. 4. sa 3 sjednice Skupštine društva održane dana 28.12.2017. godine, sukladno odluci br. 14.
Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima, osim zaključka br. 9. sa 22. sjednice Skupštine društva održane dana 29.03.2017.godine, koji nije realiziran.

Ad.8.
ODLUKA br. 22.
Prihvaća se informacija predstavnice Općine Klana vezane za donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Klana, kojom se obavljanje navedenih javnih usluga povjerava KD Čistoća d.o.o. Rijeka, kao i Odluke o načinu obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te povezanih usluga na području Općine Klana.
Od Predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana traži se da u roku od 60 dana uskladi kontradiktorne odredbe u navedenih odlukama, te da o tome pisanim putem izvijesti KD Čistoća d.o.o. Rijeka, obzirom da su iste odluke iznimno važne za daljnje postupanje i poslovanje KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Ad.9.
ODLUKA br. 23.
Zadužuju se Općina Viškovo, Općina Klana i Grad Kastav da do 15.10.2018. godine Skupštini Društva dostave konkretnu informaciju o svojim stavovima i odlukama vezano za osnivanje svojih komunalnih društava za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih sa javnom uslugom i eventualnog istupanja iz KD Čistoća d.o.o., te prestanak dodjele obavljanja navedenih usluga KD Čistoća d.o.o. Rijeka, kako bi društvo temeljem navedenih odluka moglo racionalno planirati buduće poslovanje.

Ad.10. Razno
ODLUKA br. 24.
1. Utvrđuje se novi iznos bruto plaće direktora u suglasju sa dopisom Gradonačelnika Grada Rijeka od dana 28.05.2018.godine koji čini sastavi dio ove Odluke.
2. Utvrđuje se da Direktor ima pravo na uporabu službenog automobila. Uporaba službenog automobila izvan radnog vremena od strane direktora smatra se plaćom u naravi sukladno Zakonu o porezu na dohodak, na koju se obračunavaju i uplaćuju propisani porezi i doprinosi. Neto iznos plaće u naravi čini 1% iznosa nabavne vrijednosti službenog automobila (s PDV-om) odnosno 20% iznosa mjesečne rate za operativni najam službenog automobila, koji iznosi su utvrđeni aktom Uprave Društva, uvećano za porez na dodanu vrijednost, neovisno o opsegu korištenja službenog vozila, odnosno o prijeđenom broju kilometara. Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se i plaćaju najkasnije najkasnije posljednjeg radnog dana u mjesecu u kojem je plaća u naravi ostvarena. Za utvrđeni neto iznos mjesečne plaće u naravi direktoru se umanjuje obračunata i isplaćena plaća u novcu. Direktor nema pravo na uporabu službenog automobila za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od dana 01.07.2018. godine.
4. Direktor i Društvo sklopit će dodatak Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između direktora i Društva, sukladno točkama 1., 2. i 3. Ove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
Irena Miličević

20.07.2018. – 4. sjednica SD

DNEVNIM REDOM
1. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Na sjednici je donijeta slijedeća odluka
Ad.1.
Temeljem dostavljenih očitovanja Skupština Društva na 4. sjednici, temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka,  jednoglasno donosi

ODLUKU br. 13.
Imenuje se Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka u slijedećem sastavu:
1. Petra Karanikić, predstavnica Grada Rijeke
2. Mia Mihelčić, predstavnica Grada Rijeke
3. Robert Simčić, predstavnik Općine Viškovo
4. Vesna Špalj, predstavnica Grada Kraljevice
Nadzorni odbor bira se i imenuje na vrijeme od 4 godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Mr.sc. Vojko Obersnel

28.12.2017. – 3. sjednica SD

Dana 28.12.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3  sa početkom u 14,45 sati održana je 3. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 04.10.2017. godine i 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 04.12.2017. godine
2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu
4. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
6. Izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka /Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
7. Razno. 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
Ad.1.
ODLUKA br. 7.

Verificiraju se zapisnici sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 04.10.2017. godine i 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 04.12.2017. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 8.

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
ZAKLJUČAK br. 4.
Zadužuje se uprava Društva da razmotri iznijete primjedbe članova Skupštine, te da nakon razmatranja i analize pronađe pravičnije rješenje učešća pojedinih jedinica lokalne samouprave u podmirenju gubitaka u djelatnosti čišćenja javno prometnih površina i održavanja javnih nužnika.

Ad.3.
ODLUKA br. 9.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01.01.2017. godine.

Ad.4.
ODLUKA br. 10.

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Ad.5.
ODLUKA br. 11.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem Proračuna jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

Ad.6.
ODLUKA br. 12.

Za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se gđa. Vesna Špalj iz Križišća, Veli dol 2.
Mandat člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka počinje danom donošenja ove odluke na vrijeme od 3 mjeseca.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel

04.12.2017. – 2. sjednica SD

Dana 04.12.2017. godine (ponedjeljak) u 14,00 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, održana je 2. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine društva održane dana 04. listopada 2017. godine.
2. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za  2018. godinu.
4. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
Verifikacija zapisnika  odlaže se za iduću sjednicu Skupštine Društva, te se predlaže da se izvrše  korekcije termina održavanja sjednica.

Ad.2.
ODLUKA br. 5.

Temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka u slijedećem sastavu:

1. Tanja Vuković, iz Rijeke, Bitorajska 6, predstavnica Grada Rijeke 
2. Petra Karanikić iz Rijeke, Senjskih uskoka 3, predstavnica Grada Rijeke 
3. Robert Simčić iz Klane, Kalužica 41, predstavnik Općine Viškovo
4. Zdravko Cigić iz Rijeke, Mirka Čurbega 3, predstavnik radnika

Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka u navedenom sastavu bira se i imenuje na vrijeme od 3 mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Ad.3.
ODLUKU br. 6.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
Smjernice za izradu Plana poslovanja čine sastavni dio ove odluke.

ZAKLJUČAK br. 2.
Grad Rijeka napraviti će  predložak odluke koju će dostaviti svim jedinicama lokalne samouprave, te potom sazvati zajednički operativni sastanak, gdje će se razmotriti eventualni novi prijedlozi i  sačiniti konačan tekst odluke kojom se javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada povjerava KD Čistoća d.o.o. Rijeka.  

Ad.4.
ZAKLJUČAK br. 3.

Nakon što sve jedinice lokalne samouprave dobiju dopis Koprivničkog Ivanca, sazvat će se operativni sastanak sa ciljem zauzimanja zajedničkog stava vezano za predmetnu problematiku.

Predsjedavajući Skupštinom
Marko Filipović, dipl. ing.

04.10.2017. – Konstituirajuća sjednica SD

Dana 04.10.2017. godine (srijeda) u 12,20 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16, održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Društva sa sljedećim

DNEVNIM REDOM
1. Izbor Zamjenika Predsjednika Skupštine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva
3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva
4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
ODLUKA br. 1.

Temeljem odredbe članka 21. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Zamjenik Predsjednika Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gđa. Sanja Udović, dipl. oec. Načelnica Općine Viškovo.
Mandat Predsjednika  i Zamjenika Predsjednika traje četiri (4) godine i nije ograničen.

Ad.2.
ODLUKA br. 2.

Temeljem odredbe članka 20. i 25. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka usvaja se Poslovnik o radu Skupštine.
Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine usvojen dana 30. rujna 2013. godine.

Ad.3.
ODLUKA br. 3.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka u prethodnom mandatu od 2013.  – 2017. godine, te se utvrđuje da su sve Odluke i Zaključci realizirani u zadanim rokovima.

Ad. 4.
ODLUKA br. 4.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Ad.5.
ZAKLJUČAK br.1.

Zadužuje se uprava Društva da za jednu od narednih sjednica Skupštine pripremi informaciju o svim poduzetim aktivnostima i aktivnostima u tijeku, koje se poduzimaju u cilju edukacije građana o odvojenom prikupljanju otpada.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel                                          

05.05.2017. – 23. sjednica SD

Dana 05.05.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, Titov trg 3 sa početkom u 14,00 sati, održana je 23. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNI  RED
1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Skupštine Društva održane dana 29. ožujka 2017. godine.
2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2016. godinu:
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
Godišnje izvješće Društva za 2016. godinu
/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu. /Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu. /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu. /Izvjestitelj: Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora/
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2016. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu. /Izvjestitelj: Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora/
7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2016. godine. /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Skupštine društva br. 50. od 14.07.2015. godine. /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
9. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
ODLUKA  br. 94.

Verificira se zapisnik sa 22. sjednice Skupštine društva održane dana 29.03.2017. godine.
 
Ad.2.
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07,146/08., 137/09., 125/11., 111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 23. sjednici Skupštine društva dana 05.05.2017. godine jednoglasno je donijela
 
ODLUKU br. 95.
Točka I.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2016. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
 
1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjeni kapitala
6. Godišnje izvješće

Točka II.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota gubitka prije oporezivanja u iznosu od 17.376.800,75 kuna, te poslije prijenosa odgođene porezne imovine u iznosu od 17.976.800,75 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 222.522.329,27  kuna.
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima /N.N.br. 111/93., 34/99.,52/00.,118/03. i 107/07, 146/08.,137/09.,125/11.,111/12.,68/13 i 110/15/ te članka 20. st. 3. Zakona o računovodstvu /N.N.br. 109/07/ i članka 20. i 46.  Društvenog ugovora, Skupština KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, na 23. sjednici Skupštine društva, jednoglasno je donijela dana 05.05.2017. godine

ODLUKU br. 96.
o pokriću gubitka za 2016. godinu
Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak u poslovanju za 2016. godinu iznosi 17.976.800,75 kuna, te je Skupština Društva odlučila o pokriću (prijenosu) gubitka za 2016. godinu da će se pokriti na slijedeći način: 
1. Pokriće gubitka iz zadržane dobiti u iznosu od 11.856.506,86  kuna
2. Pokriće gubitka iz ostalih rezervi s osnove dobiti iz ranijih godina u iznosu od 161.464,29 kuna
3. Ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 5.958.829,60 kuna prenosi se na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokriti će se iz ostvarene dobiti Društva. 
 
Ad.4.
ODLUKA br. 97.

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 98.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 99.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.6.
ODLUKA br. 100.

Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine.
Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu.
Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.7.
ODLUKA br. 101.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2016. godine.
Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima.

Ad.8.
ODLUKA br. 102.

Stavlja se van snage Odluka Skupštine Društva broj 50. od 14.07.2015. godine o načinu plaćanja troškova prijevoza i odlaganja otpada na odlagališta izvan područja PGŽ.
Utvrđuje se da se troškovi prijevoza i odlaganja otpada za 2016. godinu i nadalje plaćaju na teret prihoda tekućeg poslovanja. 

Ad. 9.
Zaključak br. 9.

Obvezuje se uprava Društva da se nakon ukalkuliranja svih troškova odvoza  u povećanje cijena usluga, napravi okončani obračun po jedinicama lokalne samouprave.

Zaključak br.10.
Skupština KD Čistoća d.o.o. traži od tvrtke EKOPLUS d.o.o. da izradi usporedbu prihoda i rashoda EKOPLUS-a d.o.o. u uvjetima rada cjelokupnog kapaciteta sustava sa pretovarnim stanicama u odnosu na rad u sadašnjem obimu.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel 

29.03.2017. – 22. sjednica SD

Dana 29.ožujka 2017. godine održana je 22. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.02.2017. godine.
2. Izvješće Povjerenstva za provedbu Natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka. /Izvjestitelj: Tanja Vuković
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka. /Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel
4. Razno.

Na sjednici su jednoglasno  donijete slijedeće odluke i zaključak:
Ad.1.
ODLUKA br. 91

Verificira se zapisnik sa 21. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.02.2017. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 92

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka od 27. ožujka 2017. godine.
Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva od 27. ožujka 2017. godine priloženo je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Ad.3.
ODLUKU br. 93
O IMENOVANJU UPRAVE – DIREKTORA

Za direktora Komunalnog društva ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, imenuje se Jasna Kukuljan, iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 9, OIB: 89121745049.
Jasna Kukuljan ovlaštena je voditi poslove Društva i zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.
Imenovanje Jasne Kukuljan za direktora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Dolac 14, vrši se na vrijeme od 4 godine, počev od dana donošenja ove odluke.
Prava i obveze direktora Društva regulirat će se posebnim ugovorom.

Ad.4.
ZAKLJUČAK br. 9

Od  Općine Viškovo traži se da u razumnom roku (cca 60) dana Skupštini Društva dostavi podatke o novo osnovanom komunalnom društvu u vlasništvu Općine Viškovo, te o planovima i programima društva koji će utjecati na projekciju planova KD Čistoća d.o.o. Rijeka za naredni period.

Predsjednik Skupštine
mr.sc. Vojko Obersnel

27.02.2017. – 21. sjednica SD

Dana 27.02.2017. godine u prostorijama KD  Čistoća d.o.o.  Rijeka, održana je 21. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Društva  održane dana 30.12.2016. godine.
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
3. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
4. Donošenje odluke o produženju statusa imenovanog  direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka do završetka natječaja za izbor direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 87

Verificira se zapisnik sa 20. sjednice Skupštine Društva  održane dana 30.12.2016. godine.

Ad.2.
ODLUKA  br. 88.

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Natječaj će se objaviti u Novom listu Rijeka najkasnije do 11.03.2017. godine.
Tekst natječaja glasi:
„KD Čistoća d.o.o.
  Rijeka, Dolac 14
Temeljem odredbe članka 38 Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Rijeka, Skupština Društva raspisuje
NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239 stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete :
– VSS/VII-1 stupanj stručne spreme
– 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva,
– organizacijske sposobnosti,
– sklonosti timskom radu,
– komunikacijske vještine,
– poznavanje engleskog jezika, 
– poznavanje rada na računalu .

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:
1. diplomu o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku),
2. potvrdu o radnom iskustvu
3. potvrdu o državljanstvu (ovjerenu presliku domovnice),
4 uvjerenje o nekažnjavanju,
5. životopis,
6. viziju Društva do 2021. godine.

Ispunjavanje uvjeta organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu i drugi uvjeti utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentacijom priloženom uz prijavu na natječaj, te provedbom intervjua.
Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri (slovima:4) godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.
Prijave se podnose na adresu: KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje direktora”.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.
O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 10 (slovima:deset) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“

Ad.3.
ODLUKA  br. 89.

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka u sastavu:
1 .Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
2. Maja Malnar, predstavnica Grada Rijeke
3. Velimir Knežević, predstavnik KD Čistoća  d.o.o. Rijeka
Zadatak Povjerenstva je da prikupi i obradi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te da izvješće o tome podnese Skupštini Društva.

Ad.4.
ODLUKU br. 90.

1. Za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Jasna Kukuljan iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 9, OIB: 89121745049.
2. Jasna Kukuljan ovlaštena je voditi poslove KD Čistoća d.o.o. Rijeka i zastupati KD Čistoća d.o.o. Rijeka samostalno i pojedinačno.
3. Imenovanje Jasne Kukuljan za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka vrši se na određeno vrijeme, i to počev od 01.03.2017. godine do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora po ovome natječaju, a najkasnije do 01.05.2017. godine.
4. Prava i obveze direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka regulirat će se posebnim ugovorom.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Mr. sc. Vojko Obersnel

                                                                                           

30.12.2016. – 20. sjednica SD

Dana 30.12.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, sa početkom u 12,00 sati, održana je 20. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 02.12.2016. godine.
2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu. /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
3. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu. /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
5. Opoziv člana Nadzornog odbora. /Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
6. Izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora /Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
7. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 81

Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 02.12.2016. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 82

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.

Ad.3.
ODLUKA br. 83

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Ad.4.
ODLUKA br. 84

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01.01.2017. godine.

Ad.5.
ODLUKA br. 85

Opoziva se član Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gospodin Željko Plazonić, iz Viškova, Benčani 9, OIB: 49722040139.
Gospodinu Željku Plazoniću opoziva se članstvo u Nadzornom odboru KD Čistoća d.o.o. danom donošenja ove odluke.

Ad.6.
ODLUKA  br. 86

Za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se gosp. Luka Matanić, iz Viškova, Gornji Sroki 123 B, rođen 22.07.1964. godine, OIB: 31661857619.

Mandat člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka počinje s danom donošenja ove odluke i traje do 18. studenog 2017. godine, tj. do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel

02.12.2016. – 19. sjednica SD

Dana 02.12.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, sa početkom u 14,45 sati, održana je 19. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim 

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 17. i 18. sjednice Skupštine Društva koje su održane dana 28.09.2016. godine i 11.11.2016. godine. 
2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu – Investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2016. godinu. /Izvjestitelj:  Bojan Jurdana, direktor Društva/
4. Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017.godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
5. Izvješće o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te nad upotrebom sredstava KD Čistoća d.o.o. Rijeka, glede prijedloga uprave za davanje suglasnosti na isplatu radnicima KD Čistoća d.o.o. koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. i Rijeka plus d.o.o., sve sukladno odluci Skupštine Društva od 11.11.2016. godine. /Izvjestitelj: Tanja Vuković, predsjednica Nadzornog odbora/
6. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 74.

Verificiraju  se zapisnici sa 17. sjednice Skupštine Društva  održane dana 28.09.2016. godine i 18. sjednice Skupštine Društva održane dana 11.11.2016. godine.
 
Ad.2.
ODLUKU br. 75.

Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.
                                                          
Ad.3.
ODLUKU br. 76.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
ODLUKU br. 77.

Utvrđuju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Smjernice Plana poslovanja za 2017. godinu  čine sastavni dio ove Odluke.
 
Ad.5.
ODLUKU br. 78.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova KD Čistoća d.o.o. Rijeka, te nad upotrebom sredstava KD Čistoća d.o.o. Rijeka, glede prijedloga uprave za davanje suglasnosti na isplatu radnicima KD Čistoća d.o.o. koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. i Rijeka plus d.o.o., sve sukladno odluci Skupštine Društva od 11.11.2016. godine.
 
Razno
ODLUKU br. 79.

1. Na temelju zahtjeva za opoziv podnesenog dana 02.12.2016. godine, Bojan Jurdana iz Rijeke, Istarska 84, OIB: 26014482601 opoziva se s dužnosti direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka s danom 03.12.2016. godine, s kojim danom prestaju sva međusobna prava i obveze u izvršavanju funkcije direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
2. Skupština KD Čistoća d.o.o. Rijeka će sa Bojanom Jurdanom sklopiti sporazumni raskid Ugovora o pravima i obvezama direktora od dana 28. prosinca 2012. godine, a Bojan Jurdana će sklopiti Ugovor o radu s Društvom, sukladno čl. 11. Ugovora o pravima i obvezama direktora. 

ODLUKU br. 80.
1. Za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Jasna Kukuljan iz Rijeke, Andrije Mohorovičića 9, OIB: 89121745049.
2. Jasna Kukuljan ovlaštena je voditi poslove KD Čistoća d.o.o. Rijeka i zastupati KD Čistoća d.o.o. Rijeka samostalno i pojedinačno.
3. Imenovanje Jasne Kukuljan za direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka vrši se na određeno vrijeme, i to od dana 03.12.2016. godine do dana 01.ožujka 2017. godine.
4. Prava i obveze direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka regulirati će se posebnim ugovorom.
5. Postupak izbora direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka na rok od 4 godine provest će se najkasnije do dana 01.ožujka 2017. godine.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel  

28.09.2016. – 17. sjednica SD

Dana 28.09.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava, Titov trg 3 , sa početkom u 14,30 sati, održana je 17. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 09.05.2016. godine.
2. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Informacija o kreditnom zaduženju KD Čistoća d.o.o. Rijeka i donošenje odluke o načinu  plaćanja troškovaprijevoza i zbrinjavanja otpada. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/.
4. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 71.

Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.05.2016. godine.
 
Ad.2.
ODLUKU br. 72.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
Ad.3.
Prima se na znanje informacija.

Predsjednik Skupštine
mr.sc. Vojko Obersnel

02.12.2015. – 14. sjednica SD

Dana 02.12.2015. (srijeda) s početkom u 13,00 sati održana je 14. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2015. godine.
2. Informacija o I Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
/Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
3. Prijedlog Smjernica za Izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
4. Razno.  

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 56.

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Društva održane dana 29.09.2015. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 57.

Prihvaća se informacija o I Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave

Ad.3.
ODLUKA br. 58.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.

29.09.2015. – 13. sjednica SD

Dana 29.09.2015. (utorak) s početkom u 12,30 sati održana je 13. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 14. srpnja 2015. godine.
2. Davanje suglasnosti za kupnju 15/32 dijela nekretnina tvrtke TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju, Rijeka, Podmurvice 2, prema Rješenju o dosudi Trgovačkog suda Rijeka broj 7-St-628/11-251 od 10. rujna 2015. godine. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
4. Razno.  

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 53.

Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 14.07.2015. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 54.

Daje se suglasnost za kupnju 15/32 dijela nekretnina tvrtke TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju, Rijeka, Podmurvice 2, prema Rješenju o dosudi Trgovačkog suda Rijeka broj 7 St-628/11-251 od 10. rujna 2015. godine.
Nekretnine stečajnog dužnika upisane su u Zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci Zemljišno knjižni odjel Rijeka u z.k.ul. 4242 k.o. Plase na k.č.br. 253/1 ljevaona i stolarija površine 6330 m2, k.č. br.253/3 okoliš površine 281 m2, k.č. br. 254 kuća, 4 gospodarske zgrade i okoliš površine 2434 m2, k.č.br. 2097/1 gospodarska zgrada i okoliš površine 8532 m2, k.č.br. 2097/2 ured površine 387 m2,  te u z.k.ul. 4590 k.o. Plase k.č.br. 253/4 put površine 453 mu 1/3 dijela.
Ukupna cijena nekretnina iznosi 16.000.000,00 kuna, a KD Čistoća d.o.o. Rijeka učestvuje u kupnji sa 7.500.000,00 kuna, koje će se podmiriti iz razvojnih sredstava.

Ad.3.
ODLUKA br. 55.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.
Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.

14.07.2015. – 12. sjednica SD

Dana 14.07.2015. (utorak) s početkom u 14,00 sati održana je 12. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa  10. i 11. sjednice Skupštine Društva održanih dana 08.05. i 27.05.2015. godine.
2. Donošenje Odluke o plaćanju troškova prijevoza i zbrinjavanja otpada iz sredstava razvoja, a koji troškovi nastaju zbog popunjenja kapaciteta ŽCGO Marišćina faza 0-1 i predaja otpada društvu 1. MAJ d.o.o., Labin.
3. Opoziv člana Nadzornog odbora.
4. Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora.
5. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br.4 9.

Verificiraju se zapisnici sa 10. i 11. sjednice Skupštine Društva održanih dana  08.05. i  27.05.2015.  godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 50.

1. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, troškove prijevoza otpada od ŽCGO Marišćina, Viškovo, Marišćina bb do odlagališta otpada Cere, 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, plaćat će prijevozniku iz sredstava razvoja.
2. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, troškove odlaganja otpada na odlagalištu otpada Cere, 1. MAJ d.o.o. Labin, plaćat će društvu 1. MAJ d.o.o. Labin iz sredstava razvoja.
3. Iz sredstava razvoja plaćati će se i svi drugi troškovi koji nastaju u postupku pripreme za prijevoz i odlaganje otpada prema st. 1. i 2. ove odluke.
4. Jedinice lokalne samouprave – članovi Društva, za troškove prema ovoj Odluci teretit će se po ključu raspodjele koji je jednak učešću Jedinica lokalne samouprave u naplaćenim razvojnim sredstvima sukladno zaključenom Sporazumu  o načelima evidentiranja i iskazivanja prihoda iz cijene komunalne usluge namijenjene za razvoj od  28.08.2007. godine.

ZAKLJUČAK br. 7.
Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. Rijeka da po završetku odlaganja komunalnog otpada prema Odluci Skupštine br. 50. , svim Jedinicama lokalne samouprave dostavi konačan obračun utrošenih razvojnih sredstava, i sačini prijedlog Rebalansa Plana poslovanja za 2015. godinu.

ZAKLJUČAK br. 8.
Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. Rijeka da intenzivira aktivnosti i podnese zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za naknadu sredstava utrošenih za prijevoz, kao i  za zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada Cere, 1. Maj d.o.o. iz Labina, Vinež 81.

Ad.3.
ODLUKA br. 51.

Opoziva se član Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gospodin Dragan Blašković iz Rijeke, Žrtava fašizma 6/2.
Draganu Blaškoviću opoziva se članstvo u Nadzornom odboru KD Čistoća d.o.o. Rijeka danom donošenja ove odluke.

Ad.4.
ODLUKA br. 52.

Za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Tanja Vuković, dipl. pravnica iz Rijeke, Bitorajska 6, OIB: 00354150459.
Mandat člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka Tanje Vuković počinje s danom donošenja ove odluke i traje do 18. studenog 2017. godine tj. do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

27.05.2015. – 11. sjednica SD

Dana 27.05.2015. godine održana je 11. SJEDNICA SKUPŠTINE KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka.
GLASOVANJE I DONOŠENJE ODLUKE PROVEST ĆE SE SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 24. STAVKA 4. DRUŠTVENOG UGOVORA – ELEKTRONSKIM PUTEM.

DNEVNI RED:
1. Razmatranje zahtjeva Grada Rijeke za osnivanje prava građenja na k.č. broj 545/4 k.o. Stari grad.

Na sjednici je donijeta slijedeća odluka
ODLUKA br. 48
KD Čistoća d.o.o. daje  Gradu Rijeci pravo građenja na zemljištu u Mihačevoj dragi, površine 14.742 m, na k.č. 545/4 k.o. Stari grad, koja odgovara gruntovnoj čestici 1320 upisane u z.k. ul. broj 5345 (novi uložak) k.o. Kozala, a radi izgradnje reciklažnog dvorišta.
Pravo građenja se daje bez naknade za vrijeme dok je u funkciji reciklažno dvorište.
Sa Gradom Rijeka zaključit će se ugovor o pravu građenja.

08.05.2015. – 10. sjednica SD

Dana 08.05.2015. (petak) s početkom u 12,45 sati održana je 10. sjednica      
u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke
Titov trg 3 sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa  8. i 9. sjednice Skupštine Društva održanih dana 23.12.2014. i 05.03.2015. godine.
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća Društva za 2014. godinu:
– Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu
– Godišnje izvješće za 2014. godinu /izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu /izvjestiteljica: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2014. godinu /izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva
5. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. tijekom 2014. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu /izvjestitelj: Dragan Blašković, predsjednik Nadzornog odbora/
6. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2014. godine. /izvjestitelj: direktor Bojan Jurdana/.
7. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
ODLUKA br. 41.
Verificiraju se zapisnici sa 8. i 9. sjednice Skupštine Društva održanih dana  23.12.2014. i 05.03.2015. godine.

ODLUKA br. 42.
Točka I.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2014. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjeni kapitala
6. Godišnje izvješće

Točka II.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2014. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 658.636,30 kn, te poslije oporezivanja u iznosu 197.805,58 kn. Bilanca na dan 31.12.2014. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 204.570.443,94 kn.                                                                   

ODLUKA br. 43.
o uporabi ostvarene dobiti za 2014. godinu Skupština društva ostvarenu dobit za 2014. godinu u iznosu od 197.805,58 kn, raspoređuje u zadržanu dobit. Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2014. godine.

ODLUKA br. 44
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorella la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. god.

ODLUKA br. 45
Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2014. godinu.
Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA br. 46
Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2014. godine. Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu. Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA br. 47
Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2014. godine. Utvrđuje se da su sve donijete odluke i zaključci realizirani u zadanim rokovima.

05.03.2015. – 9. sjednica SD

Dana 05.03.2015. (četvrtak)  godine održana je 9. SJEDNICU SKUPŠTINE KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka. GLASOVANJE I DONOŠENJE ODLUKA PROVEDENO JE  SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 24. STAVKA 4. DRUŠTVENOG UGOVORA – ELEKTRONSKIM PUTEM.

DNEVNI RED:
1. Dodatak I Ugovora o pravima i obvezama Direktora KD Čistoća d.o.o. Rijeka

Na sjednici je donijeta slijedeća odluka:
ODLUKA br. 40
Brutto plaća Direktora utvrđena Ugovorom o pravima i obvezama Direktora od 28. prosinca 2012. godine umanjuje se za 5% počev od 1. siječnja 2015. godine.
Iznos bruto plaće Direktora utvrdit će se Dodatkom I Ugovoru o pravima i obvezama Direktora kojega će sklopiti Predsjednik Skupštine Društva i Direktor Društva.

23.12.2014. – 8. sjednica SD

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana 23.12.2014. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, sa početkom u 13,30 sati održana je 8. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 25.studenog .2014. godine.
2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
5. Donošenje odluke o korekciji naknade članovima Nadzornog odbora. /Izvjestitelj: Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom/
6. Razno.
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
ODLUKA br. 35.

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 25. studenog  2014. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 36.

Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
 
ZAKLJUČAK br. 4.
Obvezuje se uprava društva da svim jedinicama lokalne samouprave dostavi podatke o realiziranim i naplaćenim troškovima odvoza i deponiranja komunalnog otpada iz domaćinstava i gospodarstva.
 
ZAKLJUČAK br. 5.
Zbog ustanovljene razlike u broju korisnika – poslovnih subjekata između baze podataka jedinica lokalne samouprave i KD Čistoća d.o.o.,  obvezuje se uprava društva da do kraja siječnja 2015. godine u suradnji sa Jedinicama lokalne samouprave provede reviziju korisnika poslovnih prostora.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 37.

Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu, uz korekciju na str. 31. pod točkom 1.1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac – plan ulaganja u 2015. godini iznosi 3.652.700,00 kn.  
 
Ad.4.
ODLUKA  br. 38.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. za 2015. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.
 
ZAKLJUČAK br. 6.
Zadužuje se uprava društva da utvrdi da li je sa svim jedinicama lokalne samouprave zaključen Sporazum o načinu financiranja nabavke opreme iz razvojnih sredstava, te da utvrdi da li je koji postupak nabave opreme proveden u ime i za račun jedinica lokalne samouprave, a koja nabava se financirala iz razvojnih sredstava i sredstava Fonda za zaštitu okoliša.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 39.

Mjesečna bruto naknada članovima Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka od 01.01.2015. godine utvrđuje se u iznosu od 982,64 kn.

Predsjedavajući Skupštinom
Marko Filipović, v.r.

28.04.2014. – 5. sjednica SD

Dana 28.04.2014. godine održana je 5. sjednica Skupštine Društva.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 19. ožujka 2014. godine.
2. Poslovno i financijsko Godišnje izvješće Društva za 2013. godinu.
– Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu
– Godišnje izvješće za 2013. godinu / Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013.godinu /Izvjestiteljica: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2013. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
5. Razmatranje izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. tijekom 2013. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu. /Izvjestitelj: Dragan Blašković, predsjednik Nadzornog odbora/
6. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2013. godine. /Izvjestitelj: Predsjedavajući Skupštine/.
7. Razno. 

Donijete se slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
ODLUKA br. 19.

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva održane dana 19. ožujka 2014. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 20.

Točka I.
Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2013. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjeni kapitala
6. Godišnje izvješće
 
Točka II.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 2.548.304,02 kn, te poslije oporezivanja u iznosu od 1.686.491,67 kn.
Bilanca na dan 31.12.2013. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 195.143.132,50 kn.
 
ODLUKA br. 21.
o uporabi ostvarene dobiti za godinu 2013.
Skupština Društva ostvarenu dobit u 2013. godini u iznosu od 1.686.491,67 kn, raspoređuje u zadržanu dobit.
 Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2013. godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 22.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 23.

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2013. godinu.
Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 24.

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2013. godine. Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakon o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.6.
ZAKLJUČAK

Zadužuje se uprava društva da za iduću sjednicu Skupštine Društva pripremi cjeloviti materijal sa popisom svim odluka i zaključaka donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2013. godine i konstatacijom da li su i kada realizirane, ili ukoliko nisu realizirane navesti razlog njihove nerealizacije. 

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

19.03.2014. – 4. sjednica SD

Dana 19.03.2014. godine održana je 4. sjednica Skupštine Društva.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 23. prosinca 2013. godine.
2. Razmatranje Zaključka Gradskog vijeća Grada Rijeke donesenog na sjednici vijeća dana 27. veljače 2014. godine i donošenje odluke o daljnjim aktivnostima na izradi Studije „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnih otpadom za područje Grada Rijeke i okolice“. /Izvjestitelj: Mr.sc. Vojko Obersnel/
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
4. Razno. 
 
Donijeti su slijedeći zaključci i odluke :
Ad.1.
ODLUKA br. 17.

Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 23. prosinca 2013. godine.
 
Ad.2.
ZAKLJUČCI

1. Zadužuje se uprava društva da zajedno sa Gradom Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav i izrađivačem studije „EKOLOŠKI ZASNOVAN SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA RIJEKE I OKOLICE“ iskoordinira dovršetak studije najkasnije do 1. svibnja 2014. godine.
2. Utvrđuje se da KD Čistoća d.o.o. u potpunosti poštuje sve odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13).
3. Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. da kontinuirano nastavi sa svim aktivnostima i mjerama koje je do sada poduzimala, a odnose se na primarnu selekciju otpada, da ih dodatno pojača edukacijom građana, poduzme aktivnosti na sortiranju otpada izgradnjom sortirnice i tri reciklažna dvorišta. Dodatno se zadužuje da, temeljem analize dosadašnjih aktivnosti, svakodnevno unapređuje funkcioniranje i rad na već izgrađena dva reciklažna dvorišta i preko 200 eko otoka.
4. KD Čistoća d.o.o. uz sudjelovanje grada Rijeke će najkasnije do dana 15. travnja 2014. godine pokrenuti izradu Stručne podloge za plan gospodarenja otpadom na području svih jedinica lokalne samouprave na kojima KD Čistoća pruža uslugu, sa ciljem dobivanja stručnih podataka u smislu analize, ocjene stanja i potreba u gospodarenju otpadom, kao i mjera za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada, prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te organizacijskih aspekata, izvora i visine financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom. Stručna podloga će biti temelj za izradu Plana gospodarenja otpadom na području svih jedinica lokalne samouprave. Dovršetak Stručne podloge za plan gospodarenja otpadom određuje se najkasnije do dana 01. rujna 2014. godine.
5. Sve jedinice lokalne samouprave obvezuju se Planove gospodarenja otpadom iskoordinirati sa KD Čistoća d.o.o. i izrađivačem stručne podloge. Temeljem navedenog, jedinice lokalne samouprave će sa KD Čistoća d.o.o. potpisati odgovarajući sporazum, sve temeljem činjenice da su osigurale zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

Ad.3.
ODLUKU br. 18.
O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.
U članku 5 (pet) stavku 1 (jedan) Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 24.11.2009. – dvadesetčetvrtog studenog dvijetisućedevete godine, ovjeren po javnom bilježniku dana 21.01.2010. (dvadesetprvog prvog dvijetisućedesete) godine, dodaje se slijedeća djelatnost: 
– Proizvodnja električne energije
– Gospodarenje problematičnim otpadom
– Trgovanje otpadom

Članak 2.
Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 3.
Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora sačinit će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

23.12.2013. – 3. sjednica SD

Dana 23.12.2013. godine održana je 3. sjednica Skupštine Društva.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva održane 18.11.2013. godine.
2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja za 2013. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
3. Informacija o Planu poslovanja za 2014. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
4. Davanje  suglasnosti  na  Pravilnik  o  financiranju  razvoja  komunalne djelatnosti za 2014. godinu. /izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
5. Razno.

Donijete su slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 12.

Verificira se Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. studenog 2013. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 13.

Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu. Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 14.

Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu. Vrši se ispravka na str. 15. tabela 13. STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA – pod red. brojem 4. umjesto „Naknade članovima uprave poduzeća“ upisuje se: „4. Naknade članovima Nadzornog odbora – 100.000,00 kuna“.
Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 15.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5
ODLUKA br. 16.

Vrši se ispravka odluke broj 9. sa 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 18. 11. 2013. godine.
U članku 2. mijenja se točka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu i glasi: „sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 16.851.400,00 kn.“
Na str. 3. pod točkom 1.6. Nabavka opreme, vrši se ispravka financijske pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i iznosi 922.900,00 kn.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

18.11.2013.- 2. sjednica SD

Dana 18.11.2013. godine održana je 2. sjednica Skupštine Društva.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane 30. rujna 2013. godine.
2. Opoziv članova Nadzornog odbora. /Izvjestitelj: Marko Filipović/
3. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora. /Izvjestitelj: Marko Filipović/
4. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja za 2013. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave. / Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja     komunalne djelatnosti za 2013. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
6. Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za 2014. godinu.
/Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
7. Razmatranje i usvajanje Dodatka III Sporazuma o financiranju realizacije razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada i nabavke opreme za javni prijevoz. /Izvjestitelj: Marko Filipović/
8. Razno.
 
Donijete su slijedeće odluke :
Ad.1.
ODLUKU br. 5

 Verificira se Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 30. rujna 2013. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 6

Temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka opozivaju se članovi Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka i to:
1. Snježana Čop, iz Rijeke, Naste Rojc Naste Rojc 4
2. Olivio Ljubičić, iz Rijeke, 1. Maja 36
3. Željko Plazonić, iz Viškova, Benčani 9
4. Ivo Jelušić, iz Kraljevice, Filipa Pavešića 1
5. Zdravko Cigić , iz Rijeke, Mirka Čurbega 3
 
Ad.3.
ODLUKA br. 7

Temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Nadzorni odbor Društva u slijedećem sastavu
1. Dragan Blašković, predstavnik Grada Rijeke
2. Petra Karanikić, predstavnik Grada Rijeka
3. Vesna Bruketa, predstavnica Grada Kraljevice
4. Željko Plazonić, predstavnik Općine Viškovo
5. Zdravko Cigić, predstavnik radnika
Nadzorni odbor bira se na vrijeme od 4 godine.
 
Ad.4.
ODLUKU br. 8

Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
Rebalans Plana poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5
ODLUKU br. 9.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2013. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.6.
ODLUKU br. 10.

Utvrđuju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu. Smjernice čine sastavni dio ove odluke.
 
Ad.7.
ODLUKU br. 11.

Daje se suglasnost na sklapanje Dodatka III Sporazuma o financiranju realizacije razvoja komunalnih djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada i nabavke opreme za javni prijevoz.
Dodatak III Sporazumu stupa na snagu danom potpisa istoga od strane ovlaštenih predstavnika stranaka Sporazuma.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

30.09.2013. – Konstituirajuća sjednica SD

Dana 30.09.2013. godine održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Društva.

DNEVNI RED:
1. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine / Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva.
/ Izvjestitelj: Predsjednik Skupštine Društva /
3. Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva.
/Izvjestitelj: dipl.ing. Bojan Jurdana, direktor/
4. Izbor i imenovanje revizorskog društva za 2013.godinu
/Izvjestitelj:dipl.ing. Bojan Jurdana, direktor/
5. Razno.
 
Donijete su slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 1.

Temeljem odredbe članka 21. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se zamjenik predsjednika Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gosp Tomislav Klarić, Gradonačelnik Grada Bakra.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri (4) godine i nije ograničen.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 2.

Temeljem odredbe članka 20. i 25. Društvenog ugovora usvaja se Poslovnik o radu Skupštine.
Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine usvojen dana 24. studenog 2009. godine.
Poslovnik o radu Skupštine priložen je ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad.3.
ODLUKA br. 3.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva u prethodnom mandatu od 2009.-2013. godine, te se utvrđuje da su sve donijete Odluke i Zaključci realizirani.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 4.

IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu. Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

29.04.2013. – 17. sjednica SD

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE KD ČISTOĆA d.o.o. ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE, RIJEKA, Dolac 14, ODRŽANE DANA 29. TRAVNJA 2013. GODINE

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2012. godine.
2. Poslovno i financijsko Godišnje izvješće Društva za 2012. godinu.
– Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu
– Godišnje izvješće za 2012. godinu /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2012. godinu. /Izvjestiteljica: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2012. godinu. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
5. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. tijekom 2012. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu. /Izvjestiteljica: Snježana Čop, predsjednica Nadzornog odbora /
6. Razno.

Nakon podnijetih izvješća i diskusije, Skupština Društva donijela je slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 81.

Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2012. godine. 

Ad.2.
ODLUKA br. 82.

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za godinu 2012.
Točka I.
Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2012. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:
1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjeni kapitala
6. Godišnje izvješće

Točka II.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2012. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.023.339,74 kn, te poslije oporezivanja u iznosu od 593.224,59
Bilanca na dan 31.12.2012. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 188.428.642,12 kn.

ODLUKA br. 83.
o uporabi ostvarene dobiti za godinu 2012.
Skupština Društva ostvarenu dobit u 2012. godini u iznosu od 593.224,59 kn, raspoređuje u zadržanu dobit. Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2012. godine.

Ad.3.
ODLUKA broj 84.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu. Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka čini sastavni dio ove odluke.

Ad.4.
ODLUKA br. 85.

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu. Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 86.

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2012. godine. Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu čini sastavni dio ove odluke.