26.04.2024. – 19. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14, RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 26.04.2024. godine održana je 19. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.03.2024. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:
  • zaključenje ugovora sa IMPULS-LEASING d.o.o., za predmet nabave: Nabava komunalnog vozila za prikupljanje otpada s dizalicom zapremnine minimalno 16 m3 putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci
  • zaključenje ugovora sa INA – Industrija nafte d.d., za predmet nabave: DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS
  • zaključenje ugovora sa SEKUNDAR USLUGE d.o.o., za predmet nabave: Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada KB 20 03 07
  • zaključenje ugovora sa DEZINSEKCIJA, d. o. o., za predmet nabave: Usluga strojnog tretiranja spremnika za otpad praškastim mikrobiološkim sredstvom u cilju suzbijanja neugodnih mirisa
 3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 90.

Verificira se zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.03.2024. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 91.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa IMPULS-LEASING d.o.o., Ulica Velimira Škorpika 24, 10090 Grad Zagreb, za predmet nabave: Nabava komunalnog vozila za prikupljanje otpada s dizalicom zapremnine minimalno 16 m3 putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 396.997,60 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 92.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, za predmet nabave: DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 596.640,00 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 93.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa SEKUNDAR USLUGE d.o.o., Permani 1/e, 51213 Jurdani, za predmet nabave: Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada KB 20 03 07.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.512.000,00 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 94.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa DEZINSEKCIJA, d. o. o., Brajšina 13, 51000 Rijeka, za predmet nabave: Usluga strojnog tretiranja spremnika za otpad praškastim mikrobiološkim sredstvom u cilju suzbijanja neugodnih mirisa.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 138.206,25 EUR bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

27.03.2024. – 18. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 27.03.2024. godine održana je 18. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane dana 12.02.2024. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:

 • zaključenje ugovora sa EUROHERC OSIGURANJE d.d. Zagreb, za predmet nabave: Usluge osiguranja
 • zaključenje ugovora sa PARKOVI PLUS d.o.o., za predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme
 • zaključenje ugovora sa BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo, za predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ISTOK, te dobava i postava komunalne opreme
 • zaključenje Okvirnih sporazuma za predmet nabave: Košnja javnih gradskih zelenih površina sa ponuditeljima:
  • AGRINA – PAD d.o.o.,
  • PARKOVI PLUS d. o. o.,
  • ANDRITA d.o.o.,
  • AMBIJENTI d.o.o.
 • zaključenje ugovora o kupoprodaji rabljenog generatorskog postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina s ostalom potrebnom opremom (MWM container-Cogeneration plant TGS 2020 V12) sa EKOPLUS d.o.o.

3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 84.

Verificira se zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 12.02.2024. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 85.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 282, 10000 ZAGREB, za predmet nabave: Usluge osiguranja. Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 136.175,62 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 86.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva Draga 41, 51000 Rijeka, za predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 144.991,91 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 87.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo, Ivekovićeva 5, 51000 Rijeka, za predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ISTOK, te dobava i postava komunalne opreme.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 224.164,37 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 88.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Okvirnih sporazuma za predmet nabave: Košnja javnih gradskih zelenih površina, sa ponuditeljima:

 • AGRINA – PAD d.o.o., Vugrovečka ulica 37, 10360 Grad Zagreb
 • PARKOVI PLUS d. o. o., Mihačeva Draga 41, 51000 Rijeka
 • ANDRITA d.o.o., Rožmanići 52, 51221 Kostrena
 • AMBIJENTI d.o.o., Istarska 6/A, 40000 Čakovec

Ukupna vrijednost nabave koja je predmet Okvirnih sporazuma iznosi 220.000,00 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 89.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora o kupoprodaji rabljenog generatorskog postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina s ostalom potrebnom opremom (MWM container-Cogeneration plant TGS 2020 V12) sa EKOPLUS d.o.o., Pogled 2/4, Marčelji, 51216 Viškovo.
Cijena kupoprodaje iznosi 445.000,00 EUR bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

12.02.2024. – 17. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 12.02.2024. godine održana je  17. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19.12.2023. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za 2024. godinu
 3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:
  • zaključenje ugovora sa OTP Leasing d.d. za predmet nabave: Nabava komunalnog vozila zapremnine 7 m3 putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci
  • zaključenje ugovora sa HP – Hrvatska pošta d.d. za predmet nabave: Poštanske usluge
  • zaključenje ugovora sa RIJEKA plus d.o.o. za predmet nabave: Usluga održavanja vozila
  • zaključenje Dodatka I. Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa TD Poslovni sustavi d.o.o.
 4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 78.

Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 19.12.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 79.

Daje se prethodna suglasnost na Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za 2024. godinu.

Ad.3.

O D L U K A  br. 80.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa OTP Leasing d.d. za predmet nabave: Nabava komunalnog vozila zapremnine 7 m3 putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 140.247,63 EUR bez PDV-a.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune ažuriranog Strateškog plana Odjela interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Godišnji plan Odjela interne revizije za 2024. godinu.

O D L U K A  br. 81.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa HP – Hrvatska pošta d.d.  za predmet nabave: Poštanske usluge.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 187.491,00 EUR bez PDV-a.

O D L U K A  br. 82.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa RIJEKA plus d.o.o. za predmet nabave: Usluga održavanja vozila.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 387.120,00 EUR bez PDV-a.

O D L U K A  br. 83.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Dodatka I. Ugovora sa TD Poslovni sustavi d.o.o. za nabavu poslovnih usluga.

Ukupna vrijednost nabave koja je predmet osnovnog ugovora te Dodatka I. iznosi 406.010,95 EUR bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

19.12.2023. – 16. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 19.12.2023. godine održana je  16. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.11.2023. godine
 2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu
 3. Informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 4. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu
 5. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu
 6. Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune ažuriranog Strateškog plana Odjela interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Godišnji plan Odjela interne revizije za 2024. godinu
 7. Davanje prethodne suglasnosti na Strateški plan Društva za razdoblje od 2024. – 2028. godine
 8. Davanje prethodne suglasnosti na Plan nadzora nad postupcima gospodarenja otpadom
 9. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:
  • zaključenje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa TD Poslovni sustavi d.o.o.
 10. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 69.

Verificira se zapisnik sa 15. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 29.11.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 70.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Ad.3.

O D L U K A  br. 71.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.4.

O D L U K A  br. 72.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Ad.5.

O D L U K A  br. 73.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2024. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.6.

O D L U K A  br. 74.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune ažuriranog Strateškog plana Odjela interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Godišnji plan Odjela interne revizije za 2024. godinu.

Ad.7.

O D L U K A  br. 75.

Daje se prethodna suglasnost na Strateški plan Društva za razdoblje od 2024. – 2028. godine.

Ad.8.

O D L U K A  br. 76.

Daje se prethodna suglasnost na Plan nadzora nad postupcima gospodarenja otpadom.

Ad.9.

O D L U K A  br. 77.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa TD Poslovni sustavi d.o.o. za nabavu poslovnih usluga.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 366.254,59 EUR bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

29.11.2023 – 15. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 29.11.2023. godine održana je  15. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13.11.2023. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2023. godine
 3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu
 4. Davanje prethodne suglasnosti na razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“ uključujući sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa (razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“
 5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 65.

Verificira se zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 13.11.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 66.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2023. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 67.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

Ad.4.

O D L U K A  br. 68.

Daje se prethodna suglasnost na razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“.

Ovlašćuje se Direktor KD Čistoća d.o.o. Rijeka za poduzimanje svih radnji za provedbu razvrgnuća,  uključujući sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa (razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

13.11.2023. – 14. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 13.11.2023. godine održana je  14. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 03.10.2023. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine
 3. Davanje prethodne suglasnosti na dostavu ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave – nabava Usluge upravljanja Sortirnicom Mihačeva draga
 4. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:
  • zaključenje ugovora sa CNM & Co. d.o.o. za nabavu spremnika za prikupljanje stakla
 5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 61.

Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 03.10.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 62.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 63.

Daje se prethodna suglasnost na dostavu ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave – nabava Usluge upravljanja Sortirnicom Mihačeva draga.

Ad.4.

O D L U K A  br. 64.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa CNM & Co. d.o.o., Ružići 1a, 51213 Jurdani, za predmet nabave: Nabava spremnika za prikupljanje stakla.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 158.992,00 EUR bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

03.10.2023. – 13. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 03.10.2023. godine održana je 13. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.06.2023. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o povećanju plaće
 3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 59.

Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 28.06.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 60.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o povećanju plaće.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

28.06.2023. – 12. sjednica Nadzornog odbora 

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 28.06.2023. godine održana je 12. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19.06.2023. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine
 3. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu KD Čistoća d.o.o.
 4. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:
 • zaključenje ugovora sa Eol-ekos d.o.o., za predmet nabave: GRUPA 1. Nabava spremnika za prikupljanje otpada s kontrolom pristupa uz korištenje elektronskog ključa i sustavom mjerenja odložene količine otpada
 • zaključenje ugovora sa CNM & Co. d.o.o. za predmet nabave: GRUPA 2. Nabava spremnika za prikupljanje otpada s kontrolom pristupa uz korištenje RFID kartica i sustavom mjerenja odložene količine otpada.
 1. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 55.

Verificira se zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 19.06.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 56.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine.

Ad.3.

O D L U K A br. 57.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o radu KD Čistoća d.o.o.

Ad.4.

O D L U K A br. 58

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa:

 1. Eol-ekos d.o.o., Permani 13A, 51213 Jurdani, za predmet nabave: GRUPA 1. Nabava spremnika za prikupljanje otpada s kontrolom pristupa uz korištenje elektronskog ključa i sustavom mjerenja odložene količine otpada. Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.153.700,00 EUR bez PDV-a.
 2. CNM & Co. d.o.o., Ružići 1a, 51213 Jurdan,i za predmet nabave: GRUPA 2. Nabava spremnika za prikupljanje otpada s kontrolom pristupa uz korištenje RFID kartica i sustavom mjerenja odložene količine otpada. Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.036.900,00 EUR bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

19.06.2023. – 11. sjednica Nadzornog odbora 

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 19.06.2023. godine održana je 11. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora održane dana 31.05.2023. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:
 • zaključenje ugovora sa UniCredit Leasing Croatia d.o.o. – za predmet nabave Nabava teretnog vozila – kamiona s košarom za rad na visini putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 53.

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 31.05.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 54.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa: Unicredit leasing Croatia d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, za predmet nabave Nabava teretnog vozila – kamiona s košarom za rad na visini putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 189.089,98 EUR bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

31.05.2023. – 10. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 31.05.2023. godine održana je 10. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.04.2023. godine
 2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2022. godinu
 3. Razmatranje Godišnjeg izvješća za 2022. godinu za KD Čistoća d.o.o.
 4. Razmatranje Izvješća poslovodstva o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2022. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2022. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2022. godine
 7. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 €:
  • zaključenje ugovora sa Sandi d.o.o., za predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – SJEVER, te dobava i postava komunalne opreme
  • zaključenje ugovora sa Sekundar usluge d.o.o., za predmet nabave: Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada GB 20 03 07
  • zaključenje ugovora sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 1.300.000,00 €
 8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci

Ad.1.

O D L U K A  br. 44.

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 28.04.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 45.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Temeljem usvojenih financijskih izvješća gubitak u poslovanju za 2022. godinu iznosi 4.910.133,84 kuna, što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1€ = 7,53450) iznosi 651.686,75 €.

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:

 1.  Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.  
 2.  Donese odluku da se dio gubitka u poslovanju za 2022. godinu u iznosu od 336.564.01 kn (44.669,72 €) pokriva iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja te da se ostatak gubitka u iznosu od 4.573.569,87 kn (607.017,03 €) prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje i pokriti će se iz budućeg poslovanja.

Ad.3.

O D L U K A  br. 46.

Usvaja se Godišnje izvješće za 2022. godinu za KD Čistoća d.o.o.

Ad.4.

O D L U K A  br. 47.

Prihvaća se Izvješće poslovodstva o stanju društva za 2022. godinu.

Izvješće poslovodstva čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.

O D L U K A  br. 48.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Ad.6.

O D L U K A  br. 49.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2022. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Ad.7.

O D L U K A  br. 50.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Sandi d.o.o., Milutina Barača 16/A, 51000 Rijeka, za predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – SJEVER, te dobava i postava komunalne opreme.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 170.993,79 € bez PDV-a.

O D L U K A  br. 51.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa SEKUNDAR USLUGE D.O.O., Permani 1/E, 51213 Jurdani, za predmet nabave: Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada GB 20 03 07.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.264.000,00 € bez PDV-a.

O D L U K A  br. 52.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 1.300.000,00 €.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

28.04.2023. – 9. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 28.04.2023. godine održana je 8. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.03.2023. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 132.722,80 EUR:

 • zaključenje Okvirnog sporazuma za predmet nabave Košnja javnih gradskih zelenih površina sa Ris-Lič j. d.o.o., Binđo d.o.o., PARKOVI PLUS d.o.o., ANDRITA d.o.o., AMBIJENTI d.o.o., Agrina-PAD d.o.o.,
 • zaključenje ugovora sa 007 Miletić d.o.o., za predmet nabave Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine,
 • zaključenje ugovora sa INA – Industrija nafte d.d., za predmet nabave Dizelsko gorivo EURODIESEL BS.

3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 40.

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 29.03.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 41.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Okvirnog sporazuma za predmet nabave Košnja javnih gradskih zelenih površina sa:

 • Ris-Lič j.d.o.o., Lič 24, 51323 Lič,
 • Binđo d.o.o., Majdekova 17, 10310 Ivanić-Grad
 • PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva draga 41, 51000 Rijeka,
 • ANDRITA d.o.o., Rožmanići 52, 51221 Kostrena
 • AMBIJENTI d.o.o., Istarska 6/A, 40000 Čakovec
 • Agrina-PAD d.o.o., Vugrovečka 37, 10360 Vugrovec Gornji.

O D L U K A  br. 42.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa: 007 Miletić d.o.o., Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin, za predmet nabave Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 147.862,00 EUR bez PDV-a.

O D L U K A  br. 43.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa: INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, za predmet nabave Dizelsko gorivo EURODIESEL BS.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 653.290,00 EUR bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

29.03.2023. – 8. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 29.03.2023. godine održana je 8. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.02.2023. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:

 • zaključenje ugovora sa: BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo, Ivekovićeva 5, 51000 Rijeka, za predmet nabave Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ISTOK, te dobava i postava komunalne opreme
 • zaključenje ugovora sa PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva draga 41, 51000 Rijeka, za predmet nabave Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 37.

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 14.02.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 38.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa: BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo, Ivekovićeva 5, 51000 Rijeka, za predmet nabave Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ISTOK, te dobava i postava komunalne opreme.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 175.852,54 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 39.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa: PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva draga 41, 51000 Rijeka, za predmet nabave Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 168.999,95 EUR bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

14.02.2023. – 7. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14, RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 14.02.2023. godine održana je 7. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.01.2023. godine
 2. Davanje suglasnosti za produljenje jamstva TD ENERGO d.o.o. Rijeka za kredit kod Agram banke d.d. Zagreb, na rok do 30.09.2023. godine
 3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 35.

Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.01.2023. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 36.

TD ENERGO d.o.o. Rijeka daje se jamstvo za kredit kod Agram banke d.d. Zagreb, u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) na iznos od 700.000,00 EUR.

Jamstvo – zadužnica iz prethodnog stavka daje se isključivo na razdoblje do 30.09.2023. godine.

Za jamstvo iz točke 1. ove odluke, koristiti će se važeća zadužnica OV-1246/2020, u iznosu od 805.000,00 EUR, izdana po II. Dodatku ugovora o kratkoročnom kreditu s Agram bankom Zagreb d.d. sklopljenim 20.02.2020. godine.

Kao kontra osiguranje od TD Energo koristiti će se važeća zadužnica OV-1215/2022, u iznosu od 700.000,00 EUR, izdana po IV. Dodatku ugovora o kratkoročnom kreditu s Agram bankom d.d. sklopljenim 18.02.2022. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

27.01.2023. – 6. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA


NADZORNI ODBOR

Dana 27.01.2023. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.12.2022. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:

 • zaključenje ugovora sa HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, za nabavu poštanskih usluga
 • zaključenje ugovora sa RIJEKA plus d.o.o., Blaža Polića 2, 51000 Rijeka, za nabavu usluga održavanja vozila

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 32.

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 20.12.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 33.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa: HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, za nabavu poštanskih usluga.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 138.157,00 EUR bez PDV-a.

O D L U K A br. 34.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa: RIJEKA plus d.o.o., Blaža Polića 2, 51000 Rijeka, za nabavu usluga održavanja vozila.
Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 387.124,92 EUR bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

20.12.2022. – 5. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 20.12.2022. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.11.2022. godine
 2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu
 3. Informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu
 4. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu
 5. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 6. Davanje prethodne suglasnosti na ažurirani Strateški plan Odjela interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Godišnji plan Odjela interne revizije za 2023. godinu
 7. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o posebnom dodatku na plaću
 8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A br. 25.

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 29.11.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 26.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Ad.3.

O D L U K A br. 27.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.4.

O D L U K A br. 28.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Ad.5.

O D L U K A br. 29.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2023. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.6.

O D L U K A br. 30.

Daje se prethodna suglasnost na ažurirani Strateški plan Odjela interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Godišnji plan Odjela interne revizije za 2023. godinu.

Ad.7.

O D L U K A br. 31.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o posebnom dodatku na plaću.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

29.11.2022. – 4. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 29.11.2022. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 03.11.2022. godine

2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine

3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

4. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:

• zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u iznosu od 8.600.000,00 EUR sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473

• zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu goriva na benzinskim postajama sa:

 • PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB: 75550985023,
 • INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, OIB: 27759560625

• zaključenje ugovora sa CNM & Co. d.o.o. Jurdani, Ružići 1a, 51213 Jurdani, za nabavu spremnika za prikupljanje stakla

5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 19.

Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 03.11.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 20.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 21.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

Ad.4.

O D L U K A  br. 22.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u iznosu od 8.600.000,00 EUR sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473.

O D L U K A  br. 23.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu goriva na benzinskim postajama sa:

 1. PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB: 75550985023,
 2. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 10, OIB: 27759560625

Procijenjena vrijednost nabave koja je predmet ovog Okvirnog sporazuma iznosi 1.300.000,00 kn bez PDV-a.

O D L U K A  br. 24.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa CNM & Co. d.o.o. Jurdani, Ružići 1a, 51213 Jurdani, za nabavu spremnika za prikupljanje stakla.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.196.800,00 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

03.11.2022. – 3. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 03.11.2022. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.10.2022. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na:
  • Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. – Revizija 1
  • Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za 2023. godinu
  • Kodeks poslovnog ponašanja i etike
  • Odluku o imenovanju Etičkog povjerenstva
 3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o kriterijima za dodjelu donacija i sponzorstva
 4. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o zaštiti od požara
 5. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o organizaciji i ustroju radnih mjesta
 6. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku zapošljavanja
 7. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju platnog razreda i plaće
 8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 12.

Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 20.10.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 13.

Daje se prethodna suglasnost na Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022.- Revizija 1, Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za 2023. godinu, Kodeks poslovnog ponašanja i etike te Odluku o imenovanju Etičkog povjerenstva.

Ad.3.

O D L U K A  br. 14.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o kriterijima za dodjelu donacija i sponzorstva.

Ad.4.

O D L U K A  br. 15.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti od požara.

Ad.5.

O D L U K A  br. 16.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o organizaciji i ustroju radnih mjesta.

Ad.6.

O D L U K A  br. 17.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku zapošljavanja.

Ad.7.

O D L U K A  br. 18.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o utvrđivanju platnog razreda i plaće.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

20.10.2022. – 2. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 20.10.2022. godine održana je  2. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 11.07.2022. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine
 3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  • Ugovor sa HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 63073332379, za nabavu električne energije
  • Ugovor sa BENUSSI d.o.o., Fažanska cesta 86, 52212 Fažana, OIB: 87971197112, za nabavu dva rabljena komunalna vozila s dizalicom iza kabine i kiperom – grajfer

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 8.

Verificira se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 11.07.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 9.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 10.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 63073332379, za nabavu električne energije.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.020.892,40 knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 11.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa BENUSSI d.o.o., FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA, OIB: 87971197112, za nabavu dva rabljena komunalna vozila s dizalicom iza kabine i kiperom – grajfer.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.140.000,00 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

11.07.2022. – Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 11.07.2022. godine održana je  konstituirajuća i radna sjednice Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 2. Izbor Zamjenika Predsjednika KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 3. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
 4. Verifikacija zapisnika sa 43. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.06.2022. godine
 5. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine
 6. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  • Ugovor o kreditu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 4.000.000,00 kuna
 7. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o isplati mjesečne paušalne naknade za troškove prehrane
 8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 1.

Za Predsjednicu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Petra Karanikić iz Rijeke, Senjskih uskoka 3, OIB:32481693417.

Ad.2.

O D L U K A  br. 2.

Za Zamjenicu Predsjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Vesna Špalj, iz Križišća, Veli dol 2, OIB:63661437294.

Ad.3.

O D L U K A  br. 3.

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora usvojen na sjednici Nadzornog odbora dana 27.06.2018. godine.

Ad.4.

O D L U K A  br. 4.

Verificira se zapisnik sa 43. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 10.06.2022. godine.

Ad.5.

O D L U K A  br. 5.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine.

Ad.6.

O D L U K A  br. 6.

Daje se prethodna suglasnost za zaključenje ugovora o kreditu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 4.000.000,00 kuna.

Ad.7.

O D L U K A  br. 7.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o isplati mjesečne paušalne naknade za troškove prehrane.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

10.06.2022. – 43. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 10.06.2022. godine održana je 43. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.06.2022. godine

2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2021. godinu

3. Razmatranje Godišnjeg izvješća za 2021. godinu za KD Čistoća d.o.o.

4. Razmatranje Izvješća poslovodstva o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2021. godinu

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2021. godinu

6. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2021. godine

7. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:

 • Ugovor sa SEKUNDAR USLUGE d.o.o., Permani 1/e, 51213, Jurdani, za nabavu usluga preuzimanja i zbrinjavanja glomaznog otpada KB 20 03 07

8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 186.

Verificira se zapisnik sa 42. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 01.06.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 187.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazan dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 44.832,65 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 184.952.854,19 kuna.

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:

1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.  

2. Donese odluku da se dobitak poslovne godine u iznosu od 44.832,65 kn prenese u zadržanu dobit.

Ad.3.

O D L U K A  br. 188.

Usvaja se Godišnje izvješće za 2021. godinu za KD Čistoća d.o.o.

Ad.4.

O D L U K A  br. 189.

Prihvaća se Izvješće poslovodstva o stanju društva za 2021. godinu.

Izvješće poslovodstva čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.

O D L U K A  br. 190.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Ad.6.

O D L U K A  br. 191.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2021. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Ad.7.

O D L U K A  br. 192.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa SEKUNDAR USLUGE d.o.o., Permani 1/e, 51213, Jurdani, za nabavu usluga preuzimanja i zbrinjavanja glomaznog otpada KB 20 03 07.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 4.200.000,00 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

01.06.2022. – 42. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 01.06.2022. godine održana je 42. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 41. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 05.05.2022. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna

 • Ugovor sa EOL-EKOS d.o.o., Permani 13A, 51213 Jurdani, za nabavu poluukopanih spremnika za prikupljanje otpada
 • Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 183.

Verificira se Zapisnik sa 41. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 05.05.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 184.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa EOL-EKOS d.o.o., Permani 13A, 51213 Jurdani, za nabavu poluukopanih spremnika za prikupljanje otpada.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.797.294,00 kn bez PDV-a.

O D L U K A  br. 185.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

05.05.2022. – 41. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 05.05.2022. godine održana je 41. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 15.04.2022. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna

• zaključenje okvirnog sporazuma sa slijedećim gospodarskim subjektima za nabavu usluga košnje javnih zelenih površina:

 1. ANDRITA d.o.o., Rožmanići 52, 51221 Kostrena
 2. AGRINA-PAD d.o.o., Vugrovečka 37, 10360 Vugrovec Gornji
 3. PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva draga 41, 51000 Rijeka
 4. AGROPON d.o.o., Prvomajska 62, 40324 Goričan
 5. AMBIJENTI d.o.o., Istarska 6/A, 40000 Čakovec
 6. FOTON PROMET, Augusta Šenoe 25, Vugrovec, 10360 Sesvete

• zaključenje ugovora sa RIJEKA PLUS d.o.o., Blaža Polića 2, 51000 Rijeka, za nabavu usluga održavanja vozila

3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 180.

Verificira se Zapisnik sa 40. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 15.04.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 181.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje okvirnog sporazuma sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. ANDRITA d.o.o., Rožmanići 52, 51221 Kostrena
 2. Agrina-PAD d.o.o., Vugrovečka 37, 10360 Vugrovec Gornji
 3. PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva draga 41, 51000 Rijeka
 4. AGROPON d.o.o., Prvomajska 62, 40324 Goričan
 5. AMBIJENTI d.o.o., Istarska 6/A, 40000 Čakovec
 6. FOTON PROMET, Augusta Šenoe 25, Vugrovec, 10360 Sesvete

za nabavu usluga košnje javnih zelenih površina.

Okvirni sporazum je izvršen u trenutku kada ukupna plaćanja bez PDV-a, na temelju svih ugovora/narudžbenica sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma, dosegnu iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabave, odnosno 1.500.000,00 HRK bez PDV-a.

O D L U K A  br. 182.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa RIJEKA PLUS d.o.o., Blaža Polića 2, 51000 Rijeka, OIB 83938812619, za nabavu usluga održavanja vozila.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.916.792,72 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

15.04.2022. – 40. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA


NADZORNI ODBOR

Dana 15.04.2022. godine održana je 40. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 05.04.2022. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na:

 1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Rijeke
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Rijeke
 2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Bakra
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Bakra
 3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Kastva
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Kastva
 4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Kraljevice
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Kraljevice
 5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Viškovo
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Viškovo
 6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Čavle
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Čavle
 7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Kostrena
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Kostrena
 8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Jelenje
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Jelenje
 9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Klana
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Klana

3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.


O D L U K A br. 178.

Verificira se Zapisnik sa 39. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 05.04.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 179.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na:

 1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Rijeke
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Rijeke
 2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Bakra
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Bakra
 3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Kastva
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Kastva
 4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području grada Kraljevice
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području grada Kraljevice
 5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Viškovo
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Viškovo
 6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Čavle
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Čavle
 7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Kostrena
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Kostrena
 8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Jelenje
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Jelenje
 9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za korisnike kategorije kućanstvo na području općine Klana
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo na području općine Klana

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

05.04.2022. – 39. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 05.04.2022. godine održana je 39. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 07.03.2022. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
 • Ugovor sa SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, 10010 Zagreb, za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
 • Ugovor sa BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo, Ivekovićeva 5, 51000 Rijeka, za nabavu građevinsko obrtničkih radova održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ISTOK, te dobava i postava komunalne opreme
 • Ugovor sa PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva draga 41, 51000 Rijeka, za nabavu građevinsko obrtničkih radova održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme
 • Ugovor sa SANDI d.o.o., Milutina Barača 16/A, 51000 Rijeka, za nabavu građevinsko obrtničkih radova održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – SJEVER, te dobava i postava komunalne opreme

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 173.

Verificira se Zapisnik sa 38. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 07.03.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 174.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, 10010 Zagreb, za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.049.070,00 knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 175.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo

Ivekovićeva 5, 51000 Rijeka, za nabavu građevinsko obrtničkih radova održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ISTOK, te dobava i postava komunalne opreme.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.582.547,00 kn bez PDV-a.

O D L U K A  br. 176.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva draga 41, 51000 Rijeka, za nabavu građevinsko obrtničkih radova održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.297.959,00 kn bez PDV-a.

O D L U K A  br. 177.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Sandi d.o.o., Milutina Barača 16/A, 51000 Rijeka, za nabavu građevinsko obrtničkih radova održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – SJEVER, te dobava i postava komunalne opreme.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.216.550,00 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

07.03.2022. – 38. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 07.03.2022. godine održana je 38. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

                                                                        DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 37. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 14.02.2022. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna

Ugovor sa INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, za predmet nabave: DIZELSKO GORIVO EURODIESEL, temeljem Okvirnog sporazuma   

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 171.

Verificira se Zapisnik sa 37. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 14.02.2022. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 172.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, za predmet nabave: DIZELSKO GORIVO EURODIESEL .

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 3.000.665,00 knbez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

14.02.2022. – 37. sjednica Nadzornog odbora 

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 14.02.2022. godine održana je 37. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

                                                                        DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 23.12.2021. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  • Ugovor za nabavu poslovnih usluga sa Poslovnim sustavima d.o.o. Školjić 15, 51000 Rijeka
  • Ugovori sa BKS-LEASING CROATIA d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, za predmet nabave: Financijski leasing za nabavu dva komunalna vozila s kranom (grajfer)
 3. Davanje prethodne suglasnosti na Strateški plan Odjela interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Godišnji plan Odjela interne revizije za 2022. godinu
 4. Davanje suglasnosti za produljenje jamstva TD ENERGO d.o.o. Rijeka za kredit kod Agram banke d.d. Zagreb, na rok do 20.02.2023. godine
 5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 166.

Verificira se Zapisnik sa 36. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 23.12.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 167.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka, za nabavu poslovnih usluga.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.759.545,20 knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 168.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa BKS-LEASING CROATIA d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, za predmet nabave: Financijski leasing za nabavu dva komunalna vozila s kranom (grajfer).

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 3.140.820,20 kn bez PDV-a.

Ad.3.

O D L U K A  br. 169.

Daje se prethodna suglasnost na Strateški plan Odjela interne revizije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Godišnji plan Odjela interne revizije za 2022. godinu.

Ad.4.

O D L U K A  br. 170.

TD ENERGO d.o.o. Rijeka daje se jamstvo za kredit kod Agram banke d.d. Zagreb, u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) na iznos od 700.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Jamstvo – zadužnica iz prethodnog stavka daje se isključivo na razdoblje do 20.02.2023. godine.

Za jamstvo iz točke 1. ove odluke, koristiti će se važeća zadužnica OV-1246/2020, u iznosu od 805.000 EUR, izdana po II. Dodatku ugovora o kratkoročnom kreditu s Agram bankom Zagreb d.d. sklopljenim 20.02.2020. godine.

Zadužuje se direktor KD Čistoća d.o.o. kao kontra osiguranje od Energa d.o.o. pribaviti novu zadužnicu ovjerenu po javnom bilježniku na iznos od 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

23.12.2021. – 36. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 23.12.2021. godine održana je 36. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 35. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 07.12.2021. godine
 2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
 3. Informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu
 4. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu
 5. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu
 6. Razno        

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 161.

Verificira se Zapisnik sa 35. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 07.12.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 162.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Ad.3.

O D L U K A  br. 163.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.4.

O D L U K A  br. 164.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Ad.5.

O D L U K A  br. 165.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2022. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

07.12.2021. – 35. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14, RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 07.12.2021. godine održana je 35. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.11.2021. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine
 3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu
 4. Davanje prethodne suglasnosti na Povelju interne revizije
 5. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:
  • Ugovor sa TEHNIX d.o.o., Ulica Braće Radića 35, 40320 Donji Kraljevec, za nabavu rabljenog komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada zapremnine min. 16 m3
  • Ugovor sa KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10090 Zagreb-Podsused, za nabavu rabljenog komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada sa spiralnim transporterom zapremnine min. 8 m3
 6. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 155.

Verificira se zapisnik sa 34. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 16.11.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 156.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2021. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 157.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

Ad.4.

O D L U K A  br. 158.

Daje se prethodna suglasnost na Povelju interne revizije.

Ad.5.

O D L U K A  br. 159.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa  TEHNIX d.o.o., Ulica Braće Radića 35,  40320 Donji Kraljevec, za nabavu rabljenog komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada zapremnine min. 16 m3.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.639.500,00 knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 160.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa  KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10090 Zagreb-Podsused, za nabavu rabljenog komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada  sa spiralnim transporterom zapremnine min. 8 m3

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.282.000,00 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

Petra Karanikić

16.11.2021. – 34. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14, RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 16.11.2021. godine održana je 34. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora održane dana 31.08.2021. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine
 3. Davanje suglasnosti na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoće od Grada Rijeke
 4. Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o cesiji i Ugovor o ustupu potraživanja sa Erste & Steiermarkische bank d.d.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 152.

Verificira se zapisnik sa 33. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 31.08.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 153.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 154.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o cesiji i Ugovora o ustupu potraživanja sa Erste & Steiermarkische bank d.d.

Predsjednica  Nadzornog odbora

Petra Karanikić

31.08.2021. – 33. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14, RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 31.08.2021. godine održana je 33. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.06.2021. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:
  • Ugovor o nabavi specijalnog vozila s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada sa Gradatin d.o.o., 10360 Sesvete, Livadarski put 19
  • Ugovor o nabavi višenamjenskog stroja za čišćenje javno-prometnih površina sa Eol-Ekos d.o.o., 51000 Rijeka, Ivana Milčetića 6
 3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o trećoj izmjeni i dopuni Odluke od 05.05.2020. godine
 4. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o povećanju osnovne bruto plaće za pojedina radna mjesta
 5. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 6. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 146.

Verificira se zapisnik sa 32. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 16.06.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 147.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora o nabavi specijalnog vozila s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada sa Gradatin d.o.o., 10360 Sesvete, Livadarski put 19.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.249.500,00knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 148.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora o nabavi višenamjenskog stroja za čišćenje javno-prometnih površina sa Eol-Ekos d.o.o., 51000 Rijeka, Ivana Milčetića 6.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.336.000,00knbez PDV-a.

Ad.3.

O D L U K A br. 149.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o trećoj izmjeni i dopuni odluke od 05.05.2020. godine.

Ad.4.

O D L U K A br. 150.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o povećanju osnovne bruto plaće za pojedina radna mjesta.

Ad.5.

O D L U K A br. 151.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Predsjednica  Nadzornog odbora

Petra Karanikić

16.06.2021. – 32. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14, RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 16.06.2021. godine održana je 32. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 30.04.2021. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine
 3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:

• Ugovor sa EOL-EKOS d.o.o., Ivana Milčetića 6, 51000 Rijeka, za nabavu plastičnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremnine 1.100 lit

• Ugovor sa KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10090 Zagreb-Podsused, za nabavu podzemnih spremnika za prikupljanje otpada

 1. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 142.

Verificira se Zapisnik sa 31. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 30.04.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 143.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine

Ad.3.

O D L U K A  br. 144.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa EOL-EKOS d.o.o., Ivana Milčetića 6,  51000 Rijeka, za nabavu plastičnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremnine 1.100 lit.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.062.500,00knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 145.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10090 Zagreb-Podsused, za nabavu podzemnih spremnika za prikupljanje otpada.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.560.000,00 knbez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora

Petra Karanikić

30.04.2021. – 31. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14, RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 30.04.2021. godine održana je 31. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.04.2021. godine
 2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu
 3. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća Uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2020. godinu
 6. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2020. godine
 7. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:
  • Ugovor o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva sa Gradom Rijeka
 8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 135.

Verificira se zapisnik sa 30. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 15.04.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 136.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2020. godinu u kojem je iskazan dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 100.111,78 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 184.361.270,28 kuna.

ZAKLJUČAK

            Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:

            1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.  

            2. Donese odluku da se dobitak poslovne godine u iznosu od 100.111,78 kuna prenese u zadržanu dobit.

Ad.3.

O D L U K A  br. 137.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Ad.4.

O D L U K A  br. 138.

Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2020. godinu.

Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.

O D L U K A  br. 139.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Ad.6.

O D L U K A  br. 140.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2020. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Ad.7.

O D L U K A  br. 141.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva sa Gradom Rijeka.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

15.04.2021. – 30. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 15.04.2021. godine održana je 30. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 29.03.2021. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna:

 • Ugovor sa INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS
 • Ugovor sa Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka, za nabavu poslovnih usluga
 • Ugovor sa EOL-EKOS d.o.o., Ivana Milčetića 6,  51000 Rijeka, za nabavu plastičnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremnine 60 lit., 80 lit., 120 lit., 240 lit.
 • Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna

3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 130.

Verificira se Zapisnik sa 29. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 29.03.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 131.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 3.163.050,00 knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 132.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, 51000 Rijeka, za nabavu poslovnih usluga.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.299.621,00 knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 133.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa EOL-EKOS d.o.o., Ivana Milčetića 6,  51000 Rijeka, za nabavu plastičnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada zapremnine 60 lit., 80 lit., 120 lit., 240 lit.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.427.000,00 knbez PDV-a.

O D L U K A  br. 134.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

29.03.2021. – 29. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 29.03.2021. godine održana je 29. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 10.03.2021. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  • Ugovor sa RIJEKA plus d.o.o., 51000 Rijeka, Blaža Polića 2, za nabavu usluge održavanja vozila
 3. Davanje prethodne suglasnosti direktoru Društva Jasni Kukuljan da bude imenovana za člana nadzornog odbora u TD EKOPLUS d.o.o.
 4. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku zapošljavanja
 5. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju platnog razreda i plaće
 6. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 125.

Verificira se Zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 10.03.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 126.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa sa RIJEKA plus d.o.o., 51000 Rijeka, Blaža Polića 2, za nabavu usluge održavanja vozila.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.572.680,00kn bez PDV-a.

Ad.3.

O D L U K A  br. 127.

Daje se prethodna suglasnost direktoru Društva Jasni Kukuljan da bude imenovana za člana nadzornog odbora u TD EKOPLUS d.o.o. iz Viškova, Marčelji, Pogled 2/4, OIB: 10434882946.

Ad.4.

O D L U K A  br. 128.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku zapošljavanja.

Ad.5.

O D L U K A  br. 129.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o utvrđivanju platnog razreda i plaće.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

10.03.2021. – 28. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 10.03.2021. godine održana je 28. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 18.02.2021. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  • Zaključenje Ugovora o dugoročnom investicijskom kreditu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 6.200.000,00 kuna, na rok otplate od pet godina plus godina počeka i kamatnom stopom od 1,10% godišnje
 3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o drugoj izmjeni i dopuni odluke od 05.05.2020.
 4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 122.

Verificira se Zapisnik sa 27. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 18.02.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A   br. 123.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o dugoročnom investicijskom kreditu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 6.200.000,00 kuna, na rok otplate od pet godina plus godina počeka i kamatnom stopom od 1,10% godišnje

Ad.3.

O D L U K A br. 124.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o drugoj izmjeni i dopuni odluke od 05.05.2020.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

18.02.2021. – 27. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 18.02.2021. godine održana je 27. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 15.01.2021. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna

Ugovor sa EOL – EKOS d.o.o., 51000 Rijeka, Ivana Milčetića 6, za nabavu plastičnih spremnika za prikupljanje papira i plastike

3. Davanje suglasnosti za produljenje jamstva TD ENERGO d.o.o. Rijeka za kredit kod Agram banke d.d. Zagreb, na rok do 20.02.2022. godine

4. Davanje prethodne suglasnosti na:

 1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Rijeke
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Rijeke
 2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Bakra
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Bakra
 3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kastva
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kastva
 4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kraljevice
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kraljevice
 5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Viškovo
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Viškovo
 6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Čavle
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Čavle
 7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Kostrena
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Kostrena
 8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Jelenje
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Jelenje
 9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Klana
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Klana     

5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 118.

Verificira se Zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 15.01.2021. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 119.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa EOL – EKOS d.o.o., 51000 Rijeka, Ivana Milčetića 6, za nabavu plastičnih spremnika za prikupljanje papira i plastike.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.496.000,00 kn bez PDV-a.

Ad.3.

O D L U K A  br. 120.

TD ENERGO d.o.o. Rijeka daje se jamstvo za kredit kod Agram banke d.d. Zagreb, u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) na iznos od 750.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Jamstvo – zadužnica iz prethodnog stavka daje se isključivo na razdoblje do 20.02.2022. godine.

Za jamstvo iz točke 1. ove odluke, koristiti će se važeća zadužnica OV-1246/2020, u iznosu od 805.000 EUR, izdana po II. Dodatku ugovora o kratkoročnom kreditu s Agram bankom Zagreb d.d. sklopljenim 20.02.2020. godine.

Kao kontra osiguranje od Energa d.o.o. ostaje na snazi zadužnica OV-1796/18 u iznosu od 1.160.379,21 EUR izdana po Ugovoru o kreditu s Agram bankom Zagreb d.d., sklopljenom dana 26.02.2018. godine.

Ad.4.

O D L U K A  br. 121.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na:

 1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Rijeke
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Rijeke
 2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Bakra
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Bakra
 3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kastva
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kastva
 4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kraljevice
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kraljevice
 5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Viškovo
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Viškovo
 6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Čavle
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Čavle
 7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Kostrena
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Kostrena
 8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Jelenje
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Jelenje
 9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Klana
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Klana

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

15.01.2021. – 26. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 15.01.2021. godine održana je 26. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 22.12.2020. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  a. Ugovor sa EKO – FLOR PLUS d.o.o., 49243 Oroslavje, Mokrice 180/c, za pružanje usluge zbrinjavanja glomaznog otpada u rasutom stanju
 3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 116.

Verificira se Zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 22.12.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 117.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa EKO – FLOR PLUS d.o.o., 49243 Oroslavje, Mokrice 180/c, za pružanje usluge zbrinjavanja glomaznog otpada u rasutom stanju.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 5.395.000,00kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

Petra Karanikić

22.12.2020. – 25. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 22.12.2020. godine održana je 25. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

                                                                       DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 24.11.2020. godine
 2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
 3. Informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu
 4. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
 5. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu
 6. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
  • Drugi godišnji ugovor sa RI-STAN d.o.o., Šetalište A.K. Miošića 2, Rijeka za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja temeljem okvirnog sporazuma
 7. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o zaštiti na radu
 8. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o neispostavljanju računa kupcima obuhvaćenim mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za mjesec prosinac 2020. godine
 9. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 108.

Verificira se Zapisnik sa 24. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 24.11.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 109.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Ad.3.

O D L U K A  br. 110.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.4.

O D L U K A  br. 111.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Ad.5.

O D L U K A  br. 112.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2021. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.6.

O D L U K A  br. 113.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje godišnjeg ugovora sa RI-STAN d.o.o., Šetalište A.K. Miošića 2, Rijeka, za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja.

Ad.7.

O D L U K A  br. 114.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu.

Ad.8.

O D L U K A  br. 115.

Daje se prethodna suglasnost za donošenje Odluke o neispostavljanju računa kupcima obuhvaćenim mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za mjesec prosinac 2020. godine.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                    Petra Karanikić

24.11.2020. – 24. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 24.11.2020. godine održana je 24. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora  KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana   13.11.2020. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine
 3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
 4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 105.

Verificira se Zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 13.11.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 106.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 107.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka čine sastavni dio ove odluke.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

13.11.2020. – 23. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 13.11.2020. godine održana je 23. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora  KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana  14.10.2020. godine
 2. Davanje suglasnosti na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoće od Grada Rijeke
 3. Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o otkupu tražbine s pravom regresa sa Zagrebačkom bankom d.d.
 4. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni odluke od 05.05.2020.
 5. razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 101.

Verificira se Zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. održane dana 14.10.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 102.

Daje se suglasnost na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoće od Grada Rijeke.

Grad Rijeka će svoje obveze prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka u iznosu od 8.000.000,00 kuna podmiriti u 7 mjesečnih obroka (6 obroka u iznosu od 1.140.000,00 kuna i 1 obrok u iznosu od 1.160.000,00 kuna) počev od 17. veljače 2021. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 103.

Daje se prethodna suglasnost na Ugovor o otkupu tražbine s pravom regresa sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Ad.4.

O D L U K A  br. 104.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni odluke od 05.05.2020.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

14.10.2020. – 22. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR

Dana 14.10.2020. godine održana je 22. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.09.2020. godine
 2. Davanje prethodne suglasnosti na:
  1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Rijeke
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Rijeke
  2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Bakra
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Bakra
  3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kastva
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kastva
  4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kraljevice
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kraljevice
  5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Viškovo
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Viškovo
  6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Čavle
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Čavle
  7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Kostrena
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Kostrena
  8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Jelenje
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Jelenje
  9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Klana
   Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Klana
 3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.
O D L U K A br. 99.

Verificira se zapisnik sa 21. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 07.09.2020. godine.

Ad.2.
O D L U K A br. 100.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na:

 1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Rijeke
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Rijeke
 2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Bakra
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Bakra
 3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kastva
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kastva
 4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kraljevice
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kraljevice
 5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Viškovo
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Viškovo
 6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Čavle
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Čavle
 7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Kostrena
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Kostrena
 8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Jelenje
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Jelenje
 9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Klana
  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Klana

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

07.09.2020. – 21. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 07.09.2020. godine održana je 21. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.07.2020. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
 3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
 4. osiguranja – II. ugovor temeljem Okvirnog sporazuma sa Euroherc osiguranje d.d. iz Zagreba
 5. vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada zapremnine 16m3, 7,5m3 i 5m3 –  II. ugovor temeljem Okvirnog sporazuma sa Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca
 1. Davanje prethodne suglasnosti na Postupovnik za testiranje na droge, alkohol i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu
 2. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 94.

Verificira se zapisnik sa 20. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 23.07.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 95.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 96.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu usluge osiguranja – II. ugovor temeljem Okvirnog sporazuma sa Euroherc osiguranje d.d. iz Zagreba.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 2.419.203,54 kn bez PDV-a.

O D L U K A  br. 97.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu usluge najma komunalnih vozila – vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada zapremnine 16m3, 7,5m3 i 5m3 – II. ugovor temeljem Okvirnog sporazuma sa Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.018.800,00 kn bez PDV-a.

Ad.4.

O D L U K A  br. 98.

Daje se prethodna suglasnost na  Postupovnik za testiranje na droge, alkohol i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

23.07.2020. – 20. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 23.07.2020. godine održana je 20. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.07.2020. godine
 2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine
 3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
 4. održavanja sustava za otplinjavanje i kondicioniranje odlagališnog plina na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac sa HIS d.o.o., 42255 Donja Višnjica, Donja Višnjica 61D
 1. Razno 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 90.

Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 07.07.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 91.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine.

Ad.3.

O D L U K A  br. 92.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu usluge održavanja sustava za otplinjavanje i kondicioniranje odlagališnog plina na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac sa HIS d.o.o., 42255 Donja Višnjica, Donja Višnjica 61D.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.126.246,00kn bez PDV-a.

O D L U K A  br. 93.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu usluge najma pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada sa sustavom upravljanja sa Zajednicom ponuditelja: A1 HRVATSKA d.o.o. Vrtni put 1, Zagreb i INTERSEROH d.o.o. Cebini 28, Zagreb.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.850.000,16 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

07.07.2020. – 19. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 07.07.2020. godine održana je 19. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.06.2020. godine
 2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2019. godinu
 1. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2019. godinu
 2. Razmatranje Godišnjeg izvješća Uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2019. godinu
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2019. godinu
 4. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2019. godine
 5. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o otpisu potraživanja od kupaca pravnih osoba i obrtnika obuhvaćenih mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
 6. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A  br. 83.

Verificira se zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 09.06.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A  br. 84.

            Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazan dobitak u iznosu od 799.144,71 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 197.027.002,01 kuna.

ZAKLJUČAK

            Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:

            1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.            

            2. Donese odluku da se dobitkom poslovne godine u iznosu od 799.144,71 kuna pokriva preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 607.525,14 kuna, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 191.619,57 kuna prenese u zadržanu dobit.

Ad.3.

O D L U K A  br. 85.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Ad.4.

O D L U K A  br. 86.

Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2019. godinu.

Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5. i 6.

O D L U K A  br. 87.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

O D L U K A  br. 88.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2019. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Ad.7.

O D L U K A  br. 89.

Daje se prethodna suglasnost za donošenje Odluke o otpisu potraživanja od kupaca pravnih osoba i obrtnika obuhvaćenih mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

09.06.2020. – 18. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 09.06.2020. godine održana je 18. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora  KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana   24.04.2020. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na

 •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog   otpada iz kućanstva na području općine Čavle
 •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Čavle

3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:

4. Davanje prethodne suglasnosti na Procjenu rizika na radu KD Čistoća d.o.o.

5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 78.

Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24.04.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 79.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na:

 • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Čavle
 •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Čavle

Ad.3.

O D L U K A br. 80.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora –  građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – SJEVER, te dobava i postava komunalne opreme sa BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo iz Rijeke, Ivekovićeva 5.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.072.546,00kn bez PDV-a.

O D L U K A br. 81.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka na iznos od 15.000.000,00 kuna, na rok od jedne godine i kamatnom stopom od 2,60% godišnje.

Ad.4.                                                              

O D L U K A br. 82.

Daje se prethodna suglasnost na Procjenu rizika na radu KD Čistoća d.o.o.

                                                                                   Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

24.04.2020. – 17. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 24.04.2020. godine održana je 17. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora  KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana   20.03.2020. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:

 • Ugovor – građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme sa PARKOVI PLUS d.o.o.

3. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni odredbi Pravilnika o radu

4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 73.

Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.03.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 74.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora –  građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ISTOK, te dobava i postava komunalne opreme sa BARIĆ-GRADNJA zadruga za građevinarstvo iz Rijeke, Ivekovićeva 5.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.029.571,00 kn bez PDV-a.

O D L U K A br. 75.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora –  građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ZAPAD, te dobava i postava komunalne opreme sa PARKOVI PLUS d.o.o. iz Rijeke, Mihačeva draga 41.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.167.159,00 kn bez PDV-a.

O D L U K A br. 76.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje okvirnih sporazuma za nabavu usluge košnje javnih zelenih površina sa ponuditeljima: AGRINA-PAD j.d.o.o., AMBIJENTI d.o.o., BINĐO d.o.o., FOTON PROMET d.o.o. i PARKOVI PLUS d.o.o.

Vrijednost nabave koja je predmet okvirnog sporazuma iznosi:

 1. za ponuditelja AGRINA-PAD u iznosu od 1.429.700,00 kn bez PDV-a.
 2. za ponuditelja AMBIJENTI u iznosu od 1.444.350,00 kn bez PDV-a.
 3. za ponuditelja BINĐO d.o.o. u iznosu od 1.471.000,00 kn bez PDV-a.
 4. za ponuditelja FOTON PROMET d.o.o. u iznosu od 1.405.050,00 kn bez PDV-a.
 5. za ponuditelja PARKOVI PLUS d.o.o. u iznosu od 1.499.900,00 kn bez PDV-a.

Ad.3.

O D L U K A br. 77.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni odredbi Pravilnika o radu.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

20.03.2020. – 16. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 20.03.2020. godine održana je 16. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora  KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana  10.02.2020. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:

 • Ugovor sa ADRIA OIL d.o.o. iz Kastva za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS
 • Aneks I. ugovoru za nabavu poslovnih usluga sa Poslovnim sustavima d.o.o.

3. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

O D L U K A   br. 70.

Verificira se Zapisnik sa 15. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.02.2020. godine.

Ad.2.

O D L U K A br. 71.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa ADRIA OIL d.o.o. iz Kastva, Spinčići 38, za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 4.522.700,00 kn bez PDV-a.

O D L U K A br. 72.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje aneksa I. ugovora sa POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. iz Rijeke, Školjić 15, za nabavu poslovnih usluga.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog aneksa ugovora iznosi 1.505.236.62 kn bez PDV-a.

Predsjednica  Nadzornog odbora

                                                                                   Petra Karanikić

10.02.2020. – 15. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

Dana 10.02.2020. godine održana je 15. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora  KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 30.12.2019. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na

 • na području grada Kraljevice

3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna

4. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe 

5. Davanje suglasnosti za produljenje jamstva TD ENERGO d.o.o. Rijeka za kredit kod Agram banke  d.d. Zagreb

6. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA br. 64.

Verificira se zapisnik s 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30.12.2019. godine.

Ad.2.

ODLUKA br. 65.

Daje se prethodna suglasnost na na:

 • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području grada Kraljevice
 •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području grada Kraljevice
 •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva na području općine Viškovo
 •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva na području općine Viškovo

Ad.3.

ODLUKA br. 66.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje okvirnog sporazuma za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja za razdoblje od četiri godine i prvog godišnjeg ugovora sa RI-STAN d.o.o., Šetalište A.K. Miošića 2, Rijeka.

Okvirna vrijednost nabave koja je predmet ovog okvirnog sporazuma za razdoblje od četiri godine iznosi 22.242.219,36 kn bez PDV-a.

    ODLUKA br. 67.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa EOL-EKOS d.o.o., Ivana Milčetića 6, Rijeka za nabavu komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada zapremnine 9m3.

Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.281.990,00 kn bez PDV-a.

Ad.4.

ODLUKA br. 68.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Ad.5.

ODLUKA br. 69.

TD ENERGO d.o.o. Rijeka daje se jamstvo za kredit kod Agram banke d.d. Zagreb, u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) na iznos od 820.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Jamstvo – zadužnica iz prethodnog stavka daje se isključivo na razdoblje do 20.02.2021. godine.

Zadužnicu iz točke 1. ove odluke KD Čistoća d.o.o. dati će Energu d.o.o. nakon što Energo d.o.o. vrati zadužnicu KD Čistoća d.o.o. na iznos od 1.160.379,21 EUR-a.

Zadužuje se direktor  KD Čistoća d.o.o. prije predaje instrumenata osiguranja Agram banci d.d. Zagreb pribaviti kontra osiguranje od Energa d.o.o. u vidu zadužnice ovjerene po javnom bilježniku na iznos od 820.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti i od Energa d.o.o. preuzeti prethodno izdanu zadužnicu po ugovoru o kreditu s Agram bankom Zagreb d.d., sklopljenom dana 26.02.2018. godine.

                                                                                               Predsjednica Nadzornog odbora

                                                                                               Petra Karanikić  

30.12.2019. – 14. sjednica NO

KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA d.o.o.

RIJEKA, Dolac 14

NADZORNI ODBOR

Dana 30.12.2019. godine održana je 14. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.11.2019. godine
 2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

 1. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 2. Informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
 3. Razno.

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:

ODLUKA br. 59.

Verificira se Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.11.2019. godine.

ODLUKA br. 60.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

ODLUKA br. 61.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

ODLUKA br. 62.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

ODLUKU br. 63.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Predsjednica Nadzornog odbora

Petra Karanikić

26.11.2019. – 13. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR

Dana 26.11.2019. godine održana je 13. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 18.11.2019. godine
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine
3. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.
4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.
ODLUKA br. 55.
Verificira se Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 18.11.2019. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 56.
Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine.

Ad.3.
ODLUKA br. 57.
Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

18.11.2019. – 12. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR

Dana 18.11.2019. godine održana je 12. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.09.2019. godine
2. Davanje prethodne suglasnosti na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke.
3. Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja, s Privrednom bankom Zagreb.
4. Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o ustupu tražbina s Privrednom bankom Zagreb i Gradom Rijeka.
5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.
ODLUKA br. 51.
Verificira se Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 10.09.2019. godine.

Ad.2. 
ODLUKA br. 52.
Daje se suglasnost na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoće d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke.
Grad Rijeka će svoje obveze prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka u iznosu od 12.000.000,00 kuna podmiriti u 8 mjesečnih obroka u iznosu od 1.500.000,00 kuna, počev od 17. veljače 2020. godine.

Ad.3.
ODLUKA   br. 53.
Daje se  prethodna suglasnost na Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja, s Privrednom bankom d.d. Zagreb u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

Ad.4.
ODLUKA  br. 54.
Daje se prethodna suglasnost na Ugovor o ustupu tražbina sa cesionarom Privrednom bankom d.d. Zagreb i cesusom Gradom Rijeka, kojom KD Čistoća d.o.o. Rijeka prenosi Privrednoj banci d.dd. Zagreb svoje tražbine u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna, a temeljem Sporazuma o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

10.09.2019. – 11. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR

Dana 10.09.2019. godine održana je 11. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora održane dana 26.07.2019. godine
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.
ODLUKA br. 48.
Verificira se Zapisnik sa 10. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.07.2019. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 49.
Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

Ad.3.
ODLUKA br. 50.
Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
1. Zaključenje ugovora br. 178/19 s EUROHERC OSIGURANJEM d.d. Zagreb za nabavu usluge osiguranja. Iznos premije osiguranja iznosi 2.361.488,81 kn.
2. Zaključenje Okvirnog sporazuma za najam 6 komunalnih vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada na razdoblje od 24 mjeseca sa TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevac. Iznos najma iznosi 2.037.600,00 kn bez PDV-a.
3. Zaključenje ugovora br. 179/19 sa TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevac za najam 6 komunalnih vozila na period od 1 godine. Cijena najma iznosi 1.018.800,00 kuna bez PDV-a.
4. Zaključenje ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu sa Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna na rok od jedne godine i kamatnom stopom od 2,40% godišnje.
5. Zaključenje ugovora o financijskom leasingu br. 221144/19 sa UniCredit Leasing, Zagreb za nabavu komunalnog vozila Faun Rotopress 512 sa nadogradnjom. Nabavna vrijednost vozila s PDV-om iznosi 1.766.750,00 kuna.
6. Zaključenje ugovora o financijskom leasingu br. 221145/19 sa UniCredit Leasing, Zagreb za nabavu komunalnog vozila Faun Rotopress 512 sa nadogradnjom. Nabavna vrijednost vozila s PDV-om iznosi 1.766.750,00 kuna.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

26.07.2019. – 10. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 26.07.2019. godine održana je 10. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19.06.2019. godine
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine
3. Davanje prethodne suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
4. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o organizaciji i ustroju radnih mjesta
5. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu
6. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 43.

Verificira se Zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 19.06.2019. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 44.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – ožujak 2019. godine.

Ad.3.
ODLUKA br. 45.

Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
1. Zaključenje ugovora s HIS d.o.o. Donja Višnjica o održavanju sustava za otplinjavanje i kondicioniranje odlagališnog plina na saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac.
Ukupna cijena usluge iznosi 1.244.773,00 kn bez PDV-a
2. Zaključenje ugovora s DEZINSEKCIJOM d.o.o. Rijeka o ugradnji i najmu uređaja, te isporuci sredstava za tretiranje spremnika za otpad u cilju suzbijanja neugodnih mirisa.
Ukupna cijena robe iznosi 1.034.750,00 kn bez PDV-a
3. Zaključenje ugovora s RIJEKA plus d.o.o. Rijeka o nabavi usluge održavanja vozila.
Ukupna cijena usluge iznosi 2.199.600,00 kn bez PDV-a

Ad.4.
ODLUKA br. 46
.
Daje se prethodna suglasnost na usvajanje Pravilnika o organizaciji i ustroju radnih mjesta.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na vidljivom mjestu u prostorijama Društva. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti sve odredbe o organizaciji poslovanja i sistematizaciji radnih mjesta koje su do sada bile na snazi u Društvu.

Ad.5.
ODLUKA br. 47.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o radu KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
Pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj ploči.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti sve odredbe iz Pravilnika o radu od 14. srpnja 2010. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

19.06.2019. – 9. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 19.06.2019. godine održana je 9. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.04.2019. godine
2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
3. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
6. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2018. godine
7. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
8Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 36.

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 29.04.2019. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 37.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazan dobitak u iznosu od 14.971.707,11 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 198.945.019,23 kune.

ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:
1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
2. Donese odluku da se dobitkom poslovne godine u iznosu od 14.971.707,11 kuna pokriva preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 13,.847.983,47 kuna, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 1.123.723,64 kune prenese u zadržanu dobit.

Ad.3.
ODLUKA br. 38.
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Ad.4.
ODLUKA br. 39.
Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2018. godinu. Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.

Ad.5.
ODLUKA br. 40.
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Ad.6.
ODLUKA br. 41.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2018. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Ad.7.
ODLUKA br. 42.

I. Daje se suglasnost na zaključenje okvirnih sporazuma čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna, sa slijedećim ponuditeljima:
1. PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.499.590,00 kuna bez PDV-a.
2. AMBIJENTI d.o.o. Čakovec o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.478.540,00 kuna bez PDV-a.
3. AGRINA PAD j.d.o.o. Vugrovec Gornji o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.453.480,00 kuna bez PDV-a.
4. BINĐO d.o.o. Ivanić-Grad, okvirni sporazum o košnji javnih zelenih površina za razdoblje od jedne godine.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.488.550,00 kuna bez PDV-a.
II. Daje se suglasnost na okvirni sporazum sa BENUSSI d.o.o. Fažana za najam dva komunalna vozila s kranom na razdoblje od 36 mjeseci.
Cijena najma koji je predmet ovog Okvirnog sporazuma utvrđuje se u iznosu do 1.468.800,00 kuna.

Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora
Vesna Špalj 

                                                                                 

29.04.2019. – 8. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 29.04.2019. godine održana je 8. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.04.2019. godine
2. Davanje suglasnosti Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu
3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 34.

Verificira se Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.03.2019. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 35.

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić 

                                                                                             

08.03.2019. – 7. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 08.03.2019. godine održana je 7. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.02.2019. godine
2. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi milijun kuna i to:
– Ugovor sa ADRIA OIL iz Kastva za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS
– Ugovor sa MLAKAR VILIČARI iz Bestovje za nabavu električne čistilice
3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 32.

Verificira se Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.02.2019. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 33.

Daje se suglasnost na pravne poslove čija vrijednost prelazi milijun kuna i to:
– Ugovor sa ADRIA OIL iz Kastva za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS. Ukupna vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 4.875.500,00 kuna bez PDV-a
– Ugovor sa MLAKAR VILIČARI iz Bestovje za nabavu električne čistilice. Ukupna vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.208.000,00 kuna bez PDV-a

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

                                                                                             

15.02.2019. – 6. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 15.02.2019. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.12.2018. godine.
2. Davanje jamstva Energu d.o.o. Rijeka za kredit kod Agram banke d.d.
3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi milijun kuna i to:
– Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje javnih zelenih površina (hortikulturni radovi i zaštita hortikulture) na području grada Rijeke u 2019. godini. Vrijednost radova iznosi 8.708.831,68 kn bez PDV-a
– Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada, održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora. Vrijednost radova iznosi 4.239.200,00 kn bez PDV-a
– Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje čistoće na području grada Rijeke u 2019. godini. Vrijednost radova iznosi 9.074.111,00 kn bez PDV-a
– Ugovor sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka o nabavi poslovnih usluga. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosi 3.010.473,24 kn bez PDV-a.
4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 29.

Verificira se Zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.12.2018. godine.

Ad.2.
ODLUKA  br. 30.

TD ENERGO d.o.o. Rijeka daje se jamstvo za kredit kod Agram banke Zagreb d.d., u vidu zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) na iznos od 1.160.379,21 EUR-a (milijunstošezdesettisućaitristosedamdesetdevet EUR-a i dvadesetjedan cent).
Jamstvo – zadužnica iz prethodnog stavka daje se isključivo na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana potpisa ugovora iz stavka 1. ove odluke. 
Zadužnicu iz točke 1. ove odluke KD Čistoća d.o.o. dati će Energu d.o.o. nakon što Energo d.o.o. vrati zadužnicu KD Čistoća d.o.o. na iznos od 1.160.379,21 EUR-a (milijunstošzdesettristosedamdesetdevet EUR-a i dvadesetjedan cent).
Zadužuje se direktor KD Čistoća d.o.o. prije predaje instrumenata osiguranja Agram banci Zagreb d.d. pribaviti kontra osiguranje od Energa d.o.o. Rijeka u vidu zadužnice ovjerene po javnom bilježniku na iznos od  1.160.379,21 EUR-a i od Energa d.o.o. Rijeka  preuzeti prethodno izdanu zadužnicu (OV-1814/18 od 08.ožujka 2018. godine) po ugovoru o Kreditu s Kreditnom bankom Zagreb  d.o.o. Zagreb, sklopljenom dana 26.02.2018. godine. 

Ad.3.
ODLUKA br. 31.
Daje se suglasnost na pravne poslove čija vrijednost prelazi milijun kuna i to:
1. Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje javnih zelenih površina (hortikulturni radovi) na području Grada Rijeka za 2019. godinu.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 8.708.831,68 kn bez PDV-a.
2. Ugovor sa Gradom Rijeka za obavljanje komunalnih poslova na području Grada Rijeke u 2019. godini i to:
a) Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta,
b) Zaostalo opremanje,
c) Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada,
d) Održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.239.200,00 kn bez PDV-a.
3. Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje čistoće na području grada Rijeke u 2019. godini. Vrijednost radova iznosi 9.074.111,00 kn bez PDV-a.
4. Ugovor sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka o nabavi poslovnih usluga.
Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosi 3.010.473,24 kn bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

21.12.2018. – 5. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 21.12.2018. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.11.2018. godine
2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
3. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu
4. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
5. Razmatranje Pravilnika o  financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu
6. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
7. Davanje suglasnosti na
– Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za grad Rijeka
– Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za grad Rijeku
8. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA  br. 22.
Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 20.11.2018. godine.

Ad.2.
ODLUKA  br. 23.
Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Ad.3.
ODLUKA br. 24.
Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.4.
ODLUKA br. 25.
Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Ad.5.
ODLUKA br. 26.
Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu, te se prosljeđuje Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Ad.6.
ODLUKA  br. 27.
Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora s OTP Leasing-om d.d. Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb za nabavu specijalnog komunalnog vozila za pranje javno prometnih površina putem financijskoj leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.
Vrijednost robe koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.086.313,40 kuna bez PDV-a.

Ad.7.
ODLUKA br. 28.
Daje se prethodna suglasnost na:
– Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za grad Rijeka
– Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za grad Rijeku

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

20.11.2018. – 4. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 20.11.2018. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora  održane dana 04.10.2018. godine
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine
3. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.  
4. Davanje suglasnosti na ugovor o otkupu potraživanja – faktoring sa Splitskom bankom d.d. Split
5. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
6. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 17.
Verificira se Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 04.10.2018. godine uz slijedeću korekciju:
„Odluka br. 16. sa 3. sjednice Nadzornog odbora donijeta je sa 4 glasa za i jednim glasom protiv“.

Ad.2.
ODLUKA  br. 18.
Prihvaća se informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – rujan 2018. godine.

Ad.3.
ODLUKA br. 19.
Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Smjernice čine sastavni dio ove Odluke.

Ad.4.
ODLUKA  br. 20.
Daje se prethodna suglasnost na zaključenje:
1.  Ugovora o faktoringu  br. 1778/18-0000263/001 sa Splitskom bankom d.d. Split. Vrijednost ugovora je 12.000.000,00 kuna, jednokratna naknada za otkup potraživanja obračunata je po stopi od 0,10%, nepromjenjiva kamatna stopa u visini od 1,18% godišnje.
2. Ugovora o ustupanju tražbina – obična cesija br. 1786/18 sa Splitskom bankom d.d. Split i Gradom Rijeka.

Ad.5.
ODLUKA  br. 21.
Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Unicredit leasing Croatia d.o.o., Heinzelova 33, Zagreb za nabavu:
1. Komunalnog vozila za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada. Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 3.091.366,00 kn Bez PDV-a.
2. Komunalnog vozila – navlakača kontejnera. Vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.114.565,20 kn bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

04.10.2018. – 3. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 04.10.2018. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.07.2018. godine
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
4. Davanje suglasnosti na Sporazum o načinu podmirenja potraživanja KD Čistoća d.o.o. od Grada Rijeke
4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 13.
Verificira se Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 09.07.2018. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 14.
Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine.

Ad.3.
ODLUKA br. 15.
Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
1. Ugovor br. 141/18 sa EOL-EKOS d.o.o. Rijeka, Ivana Milčetića 6, o nabavi barkod čitača za ugradnju na vozila za prikupljanje otpada. Cijena robe koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.397.200,00 kuna bez PDV-a.
2. Ugovor br. 139/18 sa EOL-EKOS d.o.o. Rijeka, Ivana Milčetića 6, o nabavi 2 višenamjenska stroja za čišćenje. Cijena robe koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.886.000,00 kuna bez PDV-a.

Ad. 4.
ODLUKA br. 16.
Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Sporazuma o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka od Grada Rijeke u iznosu od 12.000.000,00 kuna.
Dospjela potraživanja Grad Rijeka podmirit e u 9 jednakih mjesečnih obroka u iznosu od 1.333.333,00 kuna počev od 16.01.2019. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić                        

09.07.2018. – 2. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 09.07.2018. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Verifikacija Zapisnika sa konstiruirajuće Sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.06.2019. godine.
2. Davanje suglasnosti na:
– Cjenik javne usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva,
– Cjenik javne usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za Grad Rijeku, Grad Bakar, Grad Kraljevicu, Grad Kastav, Općinu Viškovo, Općinu Klana, Općinu Čavle, Općinu Jelenje i Općinu Kostrena
3. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 11.
Verificira se Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.06.2018. godine

Ad.2.
ODLUKA br. 12.
Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na:
1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Rijeke.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Rijeke.
2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Bakra.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Bakra.
3. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Kraljevice.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Kraljevice.
4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Grada Kastva.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Grada Kastva.
5. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Viškovo.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Viškovo.
6. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Klana.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Klana.
7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Čavle.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Čavle.
8. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Jelenje.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Jelenje.
9. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za područje Općine Kostrena.
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe-obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za područje Općine Kostrena.

Predsjednica Nadzornog odbora
Petra Karanikić

20.06.2018. – Konstituirajuća i radna sjednica

DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Nadzornog odbora
2. Izbor Zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora
3. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora
4. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.02.2018. godine
5. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izvještaj o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
6. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
8. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2017. godinu
9. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2017. godine
10. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
11. Razno

Na sjednici su održane slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 1.
Za Predsjednicu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Petra Karanikić, iz Rijeka, Senjskih uskoka 3, OIB: 32481693417.

Ad.2.
ODLUKA br. 2.
Za Zamjenicu Predsjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Vesna Špalj, iz Križišća, Veli Dol 2, OIB: 63661437294.

Ad.3.
ODLUKA br. 3.
Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Usvajanjem ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Nadzornog odbora usvojen na sjednici Nadzornog odbora dana 28.12.2017. godine.

Ad.4.
ODLUKA br. 4.
Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 16.02.2018. godine.

Ad.5.
ODLUKA  br.5.
Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazan gubitak poslovne godine u iznosu od 7.889.153,87 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 202.745.671,09 kuna.

ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:
1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
2.  Donese odluku da se gubitak poslovne godine u iznosu od 7.889.153,87 kuna prenosi na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokriti će se iz ostvarene dobiti Društva. Nakon podnijetog izvještaja otvara se diskusija po točki 6. dnevnog reda. Obzirom da nije bilo dodatnih pitanja, Vesna Špalj daje na glasovanje izvješće revizije.
Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka , temeljem odredbe članka 36. Društvenog ugovora, jednoglasno donosi

Ad.6.
ODLUKA br. 6.
Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Ad.7.
ODLUKA  br. 7.
Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2017. godinu.
Godišnje izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

Ad.8.
ODLUKA  br. 8.
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.

Ad.9.
ODLUKA br. 9.
Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2017. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Ad.10.
ODLUKA br. 10.
Daje se prethodna suglasnost za zaključenje ugovora sa Gradom Rijeka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području grada Rijeke u 2018. godini.
Predviđena vrijednost radova iznosi 9.048.825,33 kune bez PDV-a.

Zamjenica Predsjednice Nadzornog odbora
Vesna Špalj

02.12.2017. – 22. sjednica NO

Dana 02.12.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 12,00 sati, održana je 22. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim 

DNEVNIM REDOM:
1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.11.2016. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2016. godine.
3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
4. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
5. Davanje prethodne suglasnosti na ugovor o kreditu br. 5114659152 sa Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka.
6. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 104.

Verificira se Zapisnik sa 21. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.11.2016. godine, uz slijedeću dopunu:
– Na str. 1. Zapisnika ispod rečenice „Predsjednica Nadzornog odbora otvara sjednicu, uz konstataciju da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, dodati slijedeći tekst: „Predsjednica Nadzornog odbora navodi da je sjednici Nadzornog odbora trebala prisustvovati i gđa. Miličević, sukladno usmenom dogovoru sa sastanka održanog u Gradu Rijeci, da je uredno obaviještena o održavanju sjednice, o čemu postoji dokaz, no istoj nije pristupila.“
 
Ad.2.
ODLUKA br. 105.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2016. godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 106.

Daje se suglasnost na I Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave. I Rebalans Plana poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 107.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2017. godinu čine sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
ODLUKU br. 108.

Daje se prethodna suglasnost na dugoročni financijski kredit br. 5114659152 sa Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka na iznos od 1.328.479,42 EUR-a, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB.  
Kredit je namijenjen za Investicijsko ulaganje – Investicijski kredit za financiranje investicije zbrinjavanja i prijevoza otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl. pravnik

16.11.2017. – 28. sjednica NO

Dana 16.11.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 29. sjednica Nadzornog odbora Društva  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.10.2017. godine
2. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2018. godinu
3. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine
4. Davanje suglasnosti na Ugovor o otkupu tražbine (faktoring) sa Zagrebačkom bankom  d.d. Zagreb
5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu
6.  Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
Ad.1.
ODLUKU br. 136.

Verificira se Zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.10.2017. godine.
 
Ad.2.
ODLUKU br. 137.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Smjernice za izradu Plana poslovanja čine sastavni dio ove odluke.
 
Ad.3.
ODLUKU br. 138.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine.
 
Ad.4.
ODLUKU br. 139.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o otkupu tražbine s pravom regresa sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb.
Vrijednost ugovora je 12.000.000,00 kuna, jednokratna naknada za otkup tražbine obračunata po stopi od 0,10 %, uvećana za PDV i kamata po referentnoj stopi uvećanoj za 2,60 % godišnje.
 
Ad.5.
ODLUKU br. 140.

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu. Pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj ploči Društva. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu čini sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl. pravnik

04.08.2017. – 27. sjednica NO

Dana 17.07.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 09,00 sati, održana je 27. sjednica Nadzornog odbora Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice  Nadzornog odbora održane dana  11.07.2017. godine
2. Davanje prethodne suglasnosti na:
– Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva
– Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva
3. Razno
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 Ad.1.
ODLUKA br. 130.
Verificira se Zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora održane dana 11.07.2017. godine. 
 
Ad.2.
ODLUKA br. 131.
Daje se  prethodna suglasnosti na:
– Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva
– Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva

Predsjednica Nadzornog odbora 
Tanja Vuković, dipl. pravnik

11.07.2017. – 26. sjednica NO

Dana 11.07.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 26. sjednica Nadzornog odbora Društva sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora održane dana 05.05.2017. godine
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine
3. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje Ugovora o financijskom leasingu broj 1026211 sa OTP Leasingom d.d., Avenue Center , Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb.
4. Davanje prethodne suglasnosti na produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kod Erste&Steiernmärkische bank d.d. Rijeka
5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
Ad.1.
ODLUKA br. 125.

Verificira se Zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora održane dana 05.05.2017. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 126.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj – ožujak 2017.godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 127.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora o financijskom leasingu broj 1026211sa OTP Leasing d.d., Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V Zagreb, za nabavu stroja za drobljenje krupnog komunalnog otpada Hussman HL II 1622, od dobavljača EOL-EKOS d.o.o. Rijeka.
Nabavna vrijednost objekta leasinga iznosi 352.777,25 EUR-a, a ukupna naknada za leasing 399.951,79 EUR-a, na rok otplate od 60 mjeseci.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 128.

Daje se prethodna suglasnost na produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kod Erste&Steiernmärkische bank d.d. Rijeka, u iznosu od 10.000.000,00 kuna na rok korištenja od 21.07.2017. do 20.07.2018. godine.
Povrat će biti jednokratno o dospijeću, uz kamatnu stopu od 3,10% fiksno godišnje.
Po okvirnom kreditu obračunati će se jednokratna naknada od 0,35% od odobrenog iznosa, te naknada za rezervaciju 0,10% kvartalno (0,40% godišnje).

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl. pravnik

06.07.2017. – Poziv na 26. sjednicu NO

KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA d.o.o.
RIJEKA, Dolac 14
NADZORNI ODBOR
Rijeka, 06.07.2017.godine
 
Dana 11.07.2017. godine u 11,00 sati održat će se 26. sjednica Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka sa slijedećim
 
DNEVNIM  REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora održane dana 05.05.2017. godine
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine
3. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje Ugovora o financijskom leasingu broj 1026211 sa OTP Leasing d.d., Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb
4. Davanje prethodne suglasnosti na produženje Ugovora o okvirnom kreditu po transakcijskom računu kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka
5. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl. pravnik

05.05.2017. – 25. sjednica NO

Dana 05.05.2017. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 12,00 sati, održana je 25. sjednica Nadzornog odbora Društva  sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.02.2017. godine.
2. Davanje suglasnosti na Izvješće Centralne komisije o obavljenom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2016. godine.
3. Razmatranje i davanje suglasnosti na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
4. Razmatranje izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu.
7. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine.
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Nadzornog odbora br. 102. od 28.09.2016. godine.
9. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
Ad.1.
ODLUKA br. 117.

Verificira se Zapisnik sa 24. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.02.2017. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 118.

Daje se suglasnost na Izvješće Centralne komisije o obavljenom popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2016. godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 119.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2016. godinu. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota gubitka prije oporezivanja u iznosu od 17.376.800,75 kuna, te poslije prijenosa odgođene porezne imovine u iznosu od 17.976.800,75  kuna.
Bilanca na dan 31.12.2016. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu 222.522.329,27 kuna. 

ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:
1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
2. Donese odluku o pokriću (prijenosu) gubitka za 2016. godinu u iznosu od 17.976.800,75  kuna, na slijedeći način:
– pokriće gubitka iz zadržane dobiti u iznosu od 11.856.506,86 kuna
– pokriće gubitka iz ostalih rezervi s osnove dobiti iz ranijih godina u iznosu od 161.464,29 kuna
– ostatak nepokrivenog gubitka u iznosu od 5.958.829,60 kuna prenosi se na preneseni gubitak u naredna razdoblja i pokrit će se iz ostvarene dobiti Društva.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 120.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 121.

Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2016. godinu. Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.6.
ODLUKA br. 122.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
 
Ad.7.
ODLUKA br. 123.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.
 
Ad.8.
ODLUKA br. 124.

Stavlja se van snage odluka Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, broj 102. donijeta na 20. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28.09.2016. godine o isplati naknade za dugogodišnji rad radnicima KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. Rijeka i Rijeka plus d.o.o. Rijeka.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl. pravnik 

21.02.2017. – 24. sjednica NO

Dana 21.02.2017. godine u prostorijama KD  Čistoća d.o.o. Rijeka, sa početkom u 10,00 sati, održana je 24. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

DNEVNIM  REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.12.2016. godine.
2. Imenovanje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna.
4. Davanje jamstva Energu d.o.o. Rijeka za dopušteno prekoračenje po žiro računu kod Imex banke d.d. Split.
5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
Ad.1.
ODLUKA br. 113.

Verificira se Zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.12.2016. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 114.

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se gospodin Luka Matanić iz Viškova,Gornji Sroki 123 b, rođen 22.07.1964. godine, OIB: 31661857619.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 115.

Daje se suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
1. Ugovor sa Gradom Rijeka za obavljanje komunalnih poslova na području Grada Rijeka u 2017. godini
– održavanje zelenih površina i dječjih igrališta
– održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada
– održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora
Ukupna vrijednost radova iznosi 3.944.800,00 kn bez PDV-a
2. Ugovor sa Gradom Rijeka za održavanje javnih zelenih površina (hortikulturni radovi i zaštita hortikulture) na području Grada Rijeke u 2017. godini.
Ukupna vrijednost radova iznosi 8.865.005,53 kn bez PDV-a
3. Ugovor sa Gradom Rijeka o održavanju čistoće na području Grada Rijeke  u 2017. godini.
Ukupna vrijednost radova iznosi 7.397.519,96 kn bez PDV-a.           
4. Ugovor sa EKOPLUS d.o.o. Rijeka o obradi i zbrinjavanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ŽCGO Marišćina.
 
Ad.4.
ODLUKA BR. 116.

1. Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, daje tvrtci Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14 zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno odredbi čl. 214. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16) na iznos od 1.375.000,00 EUR-a (milijuntristosedamdesetpettisuća EUR-a), kao jamstvo za povrat kredita po Ugovoru broj _____________, koji ugovor se zaključuje s IMEX bankom d.d. Split.
2. Jamstvo – zadužnica iz prethodnog stavka, daje se isključivo na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana donošenja ove odluke.
Zadužnicu iz točke 1. ove odluke  KD Čistoća d.o.o. dati će Energu d.o.o. nakon što Energo d.o.o. vrati zadužnicu KD Čistoća d.o.o. na iznos od 12.500.000,00 (dvanaestmilijunapetstotisuća kuna).
3. Zadužuje se Direktor KD Čistoća d.o.o. Rijeka, prije predaje instrumenata osiguranja IMEX banci d.d. Split, pribaviti kontra osiguranje od Energa d.o.o. Rijeka u vidu zadužnice ovjerene po javnom bilježniku na iznos od 1.375.000,00 EUR-a (milijuntristosedamdesetpettisuća EUR-a) i od Energa d.o.o. preuzeti  prethodno izdanu zadužnicu po ugovoru o kreditu s IMEX bankom d.d. Split.
ZAKLJUČAK
Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje da se slijedeće godine jamstvo po navedenom kreditu Energa d.o.o. Rijeka više ne produžuje, te da se prekine sa ovakvom lošom poslovnom praksom.
Sa navedenim upoznati odgovorne osobe u Gradu Rijeci i tražiti da Grad Rijeka ili netko drugi koji je u povoljnijom financijskoj situaciji od KD Čistoća d.o.o. preuzme jamstvo za kredit Energa d.o.o. Rijeka.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl. pravnik

29.12.2016. – 23. sjednica NO

Dana 29.12.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 23. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.12.2016. godine.
2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
4. Davanje prethodne suglasnosti na zaključenje ugovora sa Petrolom d.o.o.  Zagreb za nabavu diesel goriva EURODIESEL BS.
5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 109.

Verificira se Zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.12.2016. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 110.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu. Rebalans Plana poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 111.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017.godinu.
Plan poslovanja čini sastavni dio ove odluke.

Ad.4.
ODLUKA br. 112.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora sa Petrolom d.o.o. Zagreb za nabavku diesel goriva EURODIESEL BS.
Ugovorena cijena iznosi 4.182.500,00 kuna bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl. pravnik

28.09.2016. – 20. sjednica NO

Dana 28.09.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 11,00 sati, održana je 20. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.06.2016. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
3. Davanje prethodne suglasnosti za pokretanje
a) postupka javne nabave za kreditno zaduženje
b) faktoring za potraživanje od Grada Rijeke
4. Davanje prethodne suglasnosti na Ugovor o nabavi usluga održavanja vozila i motornih alata s Rijeka plusom d.o.o. Rijeka.
5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKU br. 97.

Verificira se Zapisnik sa 19. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.06.2016. godine.
 
Ad.2.
ODLUKU br. 98.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.
                                                                      
Ad.3.a
ODLUKU br. 99.

Daje se prethodna suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za kreditno zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna.
 
Ad.3.b
ODLUKU br. 100.

Daje se prethodna suglasnost za pokretanje postupka faktoringa i provođenje postupka otkupa potraživanja od Grada Rijeka putem najpovoljnijeg ponuditelja, u planiranom iznosu od 15.000.000,00 kn.
 
Ad.4.
ODLUKU br. 101.

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu usluga održavanja vozila i motornih alata sa Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Školjić 15.
Planirana ugovorena vrijednost predmeta nabave iznosi 2.199.600,00 kn bez PDV-a.
 
Ad.5.
ODLUKU br. 102.

Daje se suglasnost na isplatu naknade za dugogodišnji rad radnicima KD Čistoća d.o.o. Rijeka, koji prelaze u Poslovne sustave d.o.o. Rijeka i Rijeka plus d.o.o. Rijeka, kako slijedi:
– radnicima koji na dan 30.09.2016. godine navršavaju 30 i više godina neprekidnog radnog staža u KD Čistoća d.o.o. Rijeka isplatit će se naknada u iznosu od 30.000,00 kuna neto
– radnicima koji na dan 30.09.2016. godine imaju manje od 30 godina neprekidnog staža u KD Čistoća d.o.o. Rijeka isplatit će se naknada u iznosu od 1.000,00 kuna neto za svaku navršenu godinu staža, umanjeno za 2.000,00 kuna obračunata naknada isplatit će se na tekući račun radnika na koji mu se isplaćuje plaća u roku od 15 dana od dana donošenja oduke.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl.pravnik 

20.06.2016. – 19. sjednica NO

Dana 20.06.2016. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 09,00 sati, održana je 19. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.05.2016. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine.
3. Davanje suglasnosti na zaključivanje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka, Školjić 15.
4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKU br. 94.

Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.05.2016. godine.
 
Ad.2.
ODLUKU br. 95.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine.
                                                                      
Ad.3.
ODLUKU br. 96.

Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora za nabavu poslovnih usluga sa Poslovnim sustavima d.o.o. Rijeka, Školjić 15.
 Planirana ugovorena vrijednost predmeta nabave iznosi 3.349.995,00 kn bez PDV-a.

Predsjednica Nadzornog odbora
Tanja Vuković, dipl.pravnik

02.12.2015. – 15. sjednica NO

Dana 02.12.2015. godine (srijeda) u 10,00 sati u prostorijama KD Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14, održana je 15. sjednica sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.11.2015. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine.
3. Davanje suglasnosti na I Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave
4. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
5. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 74.

Verificira se Zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.11.2015. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 75.

Prihvaća se  Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj- rujan 2015. godine

Ad.3.
ODLUKA br. 76.

Daje se suglasnost na I Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave  

Ad.4.
ODLUKA br. 77.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2016. godinu

02.11. 2015. – 14. sjednica NO

Dana 02. studenog 2015. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama KD Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14 održana je 14. sjednica sa slijedećim dnevnim redom

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.09.2015. godine.
2. Davanje suglasnosti na Ugovor o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja s Privrednom bankom Zagreb d.d.
3. Davanje suglasnosti na Ugovor o kreditu reg.br. 1666/15 sa Societe-generale – Splitska banka d.d.
4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 71.

Verificira se Zapisnik sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane dana  29.09.2015. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 72.

Daje se suglasnost za zaključenje  Ugovora o prodaji tražbina s ugovorenim regresom od prodavatelja s Privrednom bankom Zagreb- dioničko društvo, OIB: 02535697732, Zagreb, Radnička cesta 50.

Ad.3.
ODLUKA br. 73.

Daje se suglasnost na Ugovor o kreditu reg. br. 1666/15 sa Societe-generale – Splitska banka d.d., OIB :69326397242, Split, Ruđera Boškovića 16. u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kuna.

29.09.2015. – 13. sjednica NO

Dana 29. rujna 2015. godine (utorak)  u 9,00 sati u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, održana je 13. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.09.2015. godine.
2. Davanje suglasnosti na sklapanje Sporazuma o faktoringu sa Gradom Rijeka.
3. Davanje suglasnosti za kupnju 15/32 dijela nekretnina tvrtke TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju, Rijeka, prema Rješenju o dosudi Trgovačkog suda Rijeka broj 7 St-628/11-251 od 10. rujna 2015. godine.
4. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 68.

Verificira se Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.09.2015. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 69.

Daje se suglasnost na sklapanje Sporazuma o faktoringu sa Gradom Rijeka na iznos od 10.000.000,00 kuna.             

Ad.3.
ODLUKA br. 70.

Daje se suglasnost za kupnju 15/32 dijela nekretnina tvrtke TERI-CROTEK -tehničko zaštitni radovi d.o.o. Rijeka, prema Rješenju o dosudi Trgovačkog suda Rijeka broj 7 St-628/11-251 od 10. rujna 2015. godine.

14.07.2015. – 12. sjednica NO

Dana 14.07.2015. (utorak) s početkom u 14,00 sati održana je 12. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa  10. i 11. sjednice Skupštine Društva održanih dana 08.05. i 27.05.2015. godine.
2. Donošenje Odluke o plaćanju troškova prijevoza i zbrinjavanja otpada iz sredstava razvoja, a koji troškovi nastaju zbog popunjenja kapaciteta ŽCGO Marišćina faza 0-1 i predaja otpada društvu 1. MAJ d.o.o., Labin.
3. Opoziv člana Nadzornog odbora.
4. Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora.
5. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke
Ad.1.
ODLUKA br. 49.

Verificiraju se zapisnici sa 10. i 11. sjednice Skupštine Društva održanih dana  08.05. i  27.05.2015.  godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 50.

1. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, troškove prijevoza otpada od ŽCGO Marišćina, Viškovo, Marišćina bb do odlagališta otpada Cere, 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, plaćat će prijevozniku iz sredstava razvoja.
2. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, troškove odlaganja otpada na odlagalištu otpada Cere, 1. MAJ d.o.o. Labin, plaćat će društvu 1. MAJ d.o.o. Labin iz sredstava razvoja.
3. Iz sredstava razvoja plaćati će se i svi drugi troškovi koji nastaju u postupku pripreme za prijevoz i odlaganje otpada prema st. 1. i 2. ove odluke.
4. Jedinice lokalne samouprave – članovi Društva, za troškove prema ovoj Odluci teretit će se po ključu raspodjele koji je jednak učešću Jedinica lokalne samouprave u naplaćenim razvojnim sredstvima sukladno zaključenom Sporazumu  o načelima evidentiranja i iskazivanja prihoda iz cijene komunalne usluge namijenjene za razvoj od  28.08.2007. godine.

ZAKLJUČAK br. 7.
Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. Rijeka da po završetku odlaganja komunalnog otpada prema Odluci Skupštine br. 50. , svim Jedinicama lokalne samouprave dostavi konačan obračun utrošenih razvojnih sredstava, i sačini prijedlog Rebalansa Plana poslovanja za 2015. godinu.
 
ZAKLJUČAK br. 8.
Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. Rijeka da intenzivira aktivnosti i podnese zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za naknadu sredstava utrošenih za prijevoz, kao i  za zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada Cere, 1. Maj d.o.o. iz Labina, Vinež 81.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 51.

Opoziva se član Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gospodin Dragan Blašković iz Rijeke, Žrtava fašizma 6/2. Draganu Blaškoviću opoziva se članstvo u Nadzornom odboru KD Čistoća d.o.o. Rijeka danom donošenja ove odluke.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 52.

Za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Tanja Vuković, dipl. pravnica iz Rijeke, Bitorajska 6, OIB: 00354150459.
Mandat člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka Tanje Vuković počinje s danom donošenja ove odluke i traje do 18. studenog 2017. godine tj. do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

08.05.2015. – 10. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 08.05.2015. godine (petak) u prostorijama KD Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14, sa početkom u  8,30 sati održana je 10. sjednica Nadzornog odbora, sa slijedećim

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22.12.2014. godine
2. Davanje suglasnosti na Izvješće Centralne komisije za popis sredstava, potraživanja i obveza po obavljenom godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2014. godine
3. Razmatranje i davanje suglasnosti na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu
4. Razmatranje izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2014. godinu
6. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu
7. Razmatranje zahtjeva Grada Rijeke za osnivanje prava građenja na k.č. broj 545/4 k.o. Stari grad.
8. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
9. Razno

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKU br. 48.

Verificira se zapisnik sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22.12.2014. godine.
 
Ad.2.
ODLUKU br. 49.

Prihvaća se informacija o Izvješću Centralne komisije o obavljenom popisu sredstava, potraživanja i obveza na dan 31.12.2014. godine.
 
Ad.3.
ODLUKU br. 50.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu.
Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2014. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 658.636,30 kn, te poslije oporezivanja u iznosu od 197.805,58 kn.
Bilanca na dan 31.12.2014. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od  204.570.443,94 kn.
Godišnje izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:
1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
2. Donese odluku da se dobit u iznosu od 197.805,58 kn rasporedi u zadržanu dobit Društva u skladu s odredbom članka 46. Društvenog ugovora.

Ad.4.
ODLUKU br. 51.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
 
Ad.5.
ODLUKU br. 52.

Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2014. godinu. Godišnje izvješće čini dio ove odluke.
 
Ad.6.
ODLUKU br. 53.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2014. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.
 
Ad.7.
ODLUKU br.54.

Gradu Rijeci daje se pravo građenja reciklažnog dvorišta na zemljištu u Mihačevoj dragi, površine 14.742 m2, na k.č. 545/4 k.o. Stari grad.
Sa Gradom Rijeka zaključit će se ugovor o pravu građenja.
 
Ad.8.
ODLUKU br.55.

Daje se suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
– Ugovor br. 19/15 sklopljen sa Gradom Rijeka o održavanju javnih zelenih površina (hortikulturni radovi i zaštita hortikulture) na području grada Rijeke u 2015. godini. – ukupna vrijednost radova 9.145.621,47 kn (bez PDV-a)
– Ugovor br.25/15 sa Gradom Rijeka  o obavljanju komunalnih poslova na području Grada Rijeke u 2015. godini.- ukupna vrijednost radova 3.564.000,00 kn (bez PDV-a )
– Ugovor br. 26/15 sa Gradom Rijeka  o obavljanju komunalne djelatnosti održavanje čistoće na području grada Rijeke u 2015. godini. – ukupna vrijednost radova 8.869.083,52 kn (bez PDV-a )
 – Ugovor br. 51/15 sa Croatia osiguranjem d.d.  o vršenju usluge osiguranja automobilske odgovornosti s dodatkom za osiguranje vozača, putnika i radnika od posljedica nesretnog slučaja , kasko osiguranja vozila, osiguranja osoba, osiguranja javne odgovornosti i osiguranja imovine – ukupna vrijednost premija osiguranja 1.069.745,27 kn. 
 – Ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu građevine elektrana Viševac I sa HEP-operator distribucijskog sustava –Elektroprimorje Rijeka u ukupnom iznosu 1.014.505,16 kn

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dragan Blašković

22.12.2014. – 9. sjednica NO

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
NADZORNI ODBOR
Dana 22.12.2014. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 10,00 sati, održana je 9. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim 

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.11.2014. godine.
2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu. 
4. Razmatranje Pravilnika o  financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu.
5. Davanje suglasnosti na Ugovor o kupoprodaji nekretnina u Mihačevoj Dragi od GP Krk d.d. Krk.
6. Razmatranje pisma namjere Zdravke Pravidur za otkup stana u Rijeci, Vukovarska 18.
7. Razmatranje pisma namjere Snježane Šuković za otkup stana u Kastvu, Štivar 6.
8. Razno.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 39.

Verificira se zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.11.2014. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 40.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 41.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 42.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu, koji se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 43.

Daje se suglasnost na Ugovor o kupoprodaji nekretnine u Mihačevoj Dragi od „Građevinarstva i proizvodnje Krk“ d.d. Krk, Stjepana Radića 31, ukupne površine 9.345 m2.
Kupoprodajna cijena nekretnine iznosi 7.040.167,55 kuna. 
                                                                      
Ad.6.
ODLUKA br. 44.

Daje se suglasnost na sklapanje ugovora sa Zdravkom Pravidur o kupoprodaji stana u Rijeci, Vukovarska 18, ukupne površine 39,25 m2.
Ugovorena kupoprodajna cijena iznosi 28.830,00 €, plativo u kunama, obračunato po srednjem tečaju NBH na dan uplate.

Ad.7.
ODLUKA br. 45.

Daje se suglasnost na sklapanje ugovora sa Snježanom Šuković  o kupoprodaji stana br. 2.  u Kastvu, ul. Štivar 6 , ukupne površine 53,20 m2.
Ugovorena kupoprodajna cijena iznosi 44.010,00 €, plativo u kunama, obračunato po srednjem tečaju NBH na dan uplate. 
           
Razno
a)
ODLUKA br. 46.

Daje se suglasnost na sklapanje ugovora sa CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. J. Marohnića 1, Zagreb za nabavu dizelskog goriva eurodiesel BS za 2015. godinu.
Ukupna ugovorena cijena nabave iznosi 4.879.000,00 kn (bez PDV-a)
 
b)
ODLUKA br. 47.

Daje se suglasnost na produženje roka valjanosti zadužnice na iznos od 12.500.000,00 kuna izdane IMEX BANCI d.d. Split kao instrument osiguranja po ugovoru o dozvoljenom prekoračenju Energa po poslovnom računu kod Imex banke d.d. Split.
Rok valjanosti zadužnice produžuje se na vrijeme od 30 dana.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dragan Blašković, v.r.

25.11.2014. – 8. sjednica NO

Dana 25.11.2014. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 09,00 sati, održana je  8. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

DNEVNIM REDOM
1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.10.2014. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2014. godine.
3. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
4. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu.
5. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.
6. Davanje informacije o Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Čistoća od Grada Rijeke i davanje suglasnosti na sklapanje ugovora sa Privrednom bankom Zagreb o faktoringu.
7. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o kreditu sa Erste bankom d.d Rijeka.
8. Razno.
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 32.

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.10.2014. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 33.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2014. godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 34.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 35.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 36.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dragan Blašković, v.r.

04.07.2014. – 5. sjednica NO

Dana 04.07.2014. godine u prostorijama KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, sa početkom u 09,00 sati, održana je  5. sjednica Nadzornog odbora.  

DNEVNI RED SJEDNICE
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.04.2014. godine.
2. Informacija o poslovanju za razdoblje siječanj-ožujak 2014. godine.
3. Davanje suglasnosti na Sporazum o razrješenju međusobnih prava i obveza između KD Čistoća d.o.o. i Općine Viškovo.
4. Razno.

Na sjednici Nadzornog odbora donijete su slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 21.

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.04.2014. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 22.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o.  Rijeka za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 23.

Daje se suglasnost za potpisivanje Sporazuma o razrješenju međusobnih prava i obveza između KD Čistoća d.o.o. i Općine Viškovo.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dragan Blašković, v.r.

25.04.2014. – 4. sjednica NO

Dana 25. travnja 2014. godine održna je 4. sjednica Nadzornog odbora.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19.03.2014. godine.
2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
3. Razmatranje Izvješća o obavljenog reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. za 2013. godinu.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2013. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
6. Razno.

Donijete su slijedeće odluke i zaključci
Ad.1.
ODLUKA br. 16.

Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19.03.2014. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 17.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.548.304,02 kuna , te poslije oporezivanja u iznosu od 1.686.491,67kuna. Bilanca na dan 31.12.2013. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 195.143.132,50 kuna. Godišnje izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:
1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
2. Donese odluku da se dobit u iznosu od 1.686.491,67 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva, u skladu s odredbom članka 46. Društvenog ugovora.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 18.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
                                                                                             
Ad. 4.
ODLUKA br. 19.

Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2013. godinu.
Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 20.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2013. godine, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dragan Blašković,v.r.

19.03.2014. – 3. sjednica NO

Dana 19. ožujka 2014. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora.

DNEVNI RED SJEDNICE
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora  održane dana 23. prosinca 2013. godine.
2. Informacija o  Zaključku Gradskog vijeća Grada Rijeke donesenog na sjednici vijeća dana 27. veljače 2014. godine.
3. Informacija o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
4. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna.
5. Razno.
 
Donijete su slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKU br. 11

Verificira se zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 23.12.2013. godine.
 
Ad.2.
ODLUKU br. 12.

Prihvaća se informacija o  Zaključku Gradskog vijeća Grada Rijeke donesenog na sjednici vijeća dana 27. veljače 2014. godine.
 
Ad.3.
ODLUKU br. 13.

Prihvaća se informacija o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.
 
Ad.4.
ODLUKU br. 14.

Daje se suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
 -ugovor br. 25/14 sklopljen sa Gradom Rijeka za održavanje javnih zelenih površina-hortikulturni radovi na području Grada Rijeke – ukupna vrijednost radova 10.921.244,29 kn (bez PDV-a)
– ugovor br. 24/14 sklopljen sa Gradom Rijeka za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Grada Rijeke u 2014. godini – ukupna vrijednost radova 10.784.498,15 kn (bez PDV-a)
– ugovor br. 20/14 sklopljen sa Gradom Rijeka za izvođenje građevinskih radova na održavanju javnih zelenih površina, održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada i održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora – ukupna vrijednost radova 2.488.800,00 kn (bez PDV-a)
– ugovor br. 138/13 sklopljen sa INA-industrija nafte d.d. Zagreb – nabava dizelskog goriva eurodiesel BS – ukupna vrijednost nabave 5.691.070,00 kn (bez PDV-a)

Predsjednik Nadzornog odbora
Dragan Blašković,v.r.

23.12.2013. – 2. sjednica NO

Dana 23. prosinca 2013. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora. IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA, održane dana 23.12.2013. godine

DNEVNI RED SJEDNICE:
1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.12.2013. godine.
2. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
4. Razmatranje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu.
5. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna.
6. Razno.

Donijete su slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 6.

Verificira se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.12.2013. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 7.

Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 8.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu. Plan poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 9.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu, koji se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje. Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 10.

Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
1. Oročenje 5.000.000,00 kuna razvojnih sredstava kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na vrijeme od 3 mjeseca i 1 dan, uz kamatnu stopu od 2,90%.
2. Oročenje 5.000.000,00 kuna kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na vrijeme od 3 mjeseca i 1 dan, uz kamatnu stopu od 2.90%.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dragan Blašković

18.11.2013. – 30. sjednica NO

Dana 18. studenog 2013. godine održana je 30. sjednica Nadzornog odbora.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA, održane dana 18.11.2013. godine

DNEVNI RED SJEDNICE:
1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice održane dana 19.09.2013. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2013. godine.
3. Davanje suglasnosti na  Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave.
4. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu.
5. Razmatranje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
6. Razno.

Donijete su slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 128.

Verificira se zapisnik sa 29. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 19.09.2013. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 129.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2013. godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 130.

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu u dijelu Investicijskih aktivnosti zajedno sa jedinicama lokalne samouprave. Rebalans Plana poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
ODLUKA br. 131.

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2013. godinu, koji se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 132.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2014. godinu dostavljaju se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Predsjednica Nadzornog odbora
Snježana Čop

19.09.2013. – 29. sjednica NO

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA, održane dana 19.09.2013. godine
 

DNEVNI RED SJEDNICE:
1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice održane dana 05.07.2013. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.
3. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna.
4. Razno. 
 
Nakon podnijetih izvješća i diskusije po navedenim točkama dnevnog reda, Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:
 
Ad.1.
ODLUKA br. 125.

Verificira se zapisnik sa 28. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 05.07.2013. godine.
 
Ad.2.
ODLUKA br. 126.

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.
 
Ad.3.
ODLUKA br. 127.

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora br. 87/13 sa Gradatinom iz Sesveta za nabavu posuda za prikupljanje otpada, za potrebe Grada Rijeke i Općine VIškovo. Cijena robe koja je predmet ovog ugovora utvrđuje se u iznosu od  2.306.390,00 kuna.

Predsjednica Nadzornog odbora
Snježana Čop, v.r.

04.07.2013. – 28. sjednica NO

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I GOSPODARENJE OTPADOM, Rijeka, Dolac 14, ODRŽANE DANA 05.07.2013. GODINE.
 
DNEVNI RED SJEDNICE:
1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice održane dana 26.04.2013. godine.
2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2013. godine.
3. Razno. 

Nakon podnijetih izvješća i diskusije, Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 123.

Verificira se zapisnik sa 27. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 26.04.2013. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 124.

Prihvaća se informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2013. godine.

26.04.2013. – 27. sjednica NO

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I GOSPODARENJE OTPADOM, Rijeka, Dolac 14, ODRŽANE DANA 26.04.2013. GODINE.

DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 26 sjednice održane dana 26.02.2013. godine
2. Razmatranje i davanje suglasnosti na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
3. Razmatranje Izvješća IRIS NOVE d.o.o. o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvještaja za 2012. godinu.
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća uprave o stanju društva za 2012. godinu.
5. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
6. Razno.

Nakon podnijetih izvješća i diskusije, Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:
Ad.1.
ODLUKA br. 118.

Verificira se zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 26.02.2013. godine.

Ad.2.
ODLUKA br. 119.

Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2012. godinu u kojem je iskazana svota dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.023.339,74 kune, te poslije oporezivanja u iznosu od 593.224,59 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2012. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 188.428.642,12 kuna.
Godišnje izvješće o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
ZAKLJUČAK
Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva da:
1. Donese odluku o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2012. godinu.
2. Donese odluku da se dobit u iznosu od 593.224,59 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva, u skladu s odredbom članka 46. Društvenog ugovora.

Ad.3.
ODLUKA br.120.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji Temeljnih financijskih izvješća KD Čistoća d.o.o. za 2012. godinu. Izvješće IRIS NOVE d.o.o. Rijeka čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
ODLUKA br.121.

Prihvaća se Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu. Godišnje izvješće čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.5.
ODLUKA br. 122.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2012. godine, te se dostavlja Skupštini društva na razmatranje i prihvaćanje.