Javna usluga

Cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i gospodarstvo za gradove Bakar, Kastav, Kraljevicu i Rijeku te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Općina Viškovo

Ugovorna kazna

Grad Bakar

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Bakra određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 13. stavaka 3. i 4. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Grad Kastav

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Kastva određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni otpad, glomazni otpad odnosno drugi otpad iz članka 8. stavak 1. točke 6. do 9. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Grad Kraljevica

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Kraljevice određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, glomazni otpad odnosno drugi otpad iz članka 8. točke 6. do 9. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Općina Čavle

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Čavle određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Kad u Izjavi o korištenju javne usluge ili zahtjevu za izmjenu Izjave unese lažne podatke za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu 300,00 kn
Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo Korisnik kategorije koji nije kućanstvo 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 13. stavaka 3. i 4. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 
kad odjavi javnu uslugu, a dokazano je da se nekretnina koristi (obračun potrošnje vode ili obračun električne energije odabranog isporučitelja) za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
87,48 EUR
246,12 EUR

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Općina Jelenje

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Jelenje određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 13. stavaka 3. i 4. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Općina Klana

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Klana određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 13. stavaka 3. i 4. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Općina Kostrena

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Kostrena određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 11. stavak 3. i 4. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Općina Viškovo

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Viškovo određeni su iznosi i postupanja za koja je korisnik javne usluge dužan platiti ugovornu kaznu

Ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
Korisnik kategorije kućanstvo
Korisnik kategorije koji nije kućanstvo
 87,48 EUR
246,12 EUR
Ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada
Otpad odložen izvan spremnika ili u količini koja premašuje volumen dodijeljenog spremnika0,0122 EUR/lit
Ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad iz članka 13. stavaka 3. i 4. ove Odluke u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada
Reciklabilni komunalni otpad Ostale vrste otpada u visini troška sakupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada0,0284 EUR/lit
Ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku
Uništeni spremnik za otpad (60-240 lit.)23,00 EUR
Uništeni spremnik za otpad 1100 lit.251,00 EUR
Usluga zamjene spremnika na adresi korisnika48,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 3000 lit.3.533,00 EUR
Zamjena uništenog spremnika za otpad 5000 lit.4.136,00 EUR
Zamjena uništenog uređaja za evidenciju korištenja spremnika1.954,00 EUR
Elektronički ključ za evidenciju korištenja spremnika za otpad50,00 EUR
Elektronička kartica za evidenciju korištenja spremnika za otpad10,00 EUR
Sve ostalo u visini cijene popravka ili zamjene sukladno trošku Davatelja usluge 
Ako ne drži spremnik na propisanom mjestu sukladno ovoj Odluci, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna, a što odgovara iznosu administrativnog troška te iznosu troška utrošenog radnog vremena Davatelja usluge radi uklanjanja posljedica takvog postupanja Korisnika
Ako u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Izjave pisanim putem o tome ne obavijesti Davatelja usluge, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna, a što odgovara iznosu administrativnog trošak te iznosu troška utrošenog radnog vremena Davatelja usluge radi uklanjanja posljedica takvog postupanja Korisnika

Svi iznosi iskazani su bez poreza na dodanu vrijednost.

U primjeni od 01.01.2024.

Koncesija

KD Čistoća d.o.o. je ovlašteni koncesionar za obavljanje gospodarske djelatnosti čistoće – prihvata i otpreme krutog otpada na lučkom području Luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj.

Cjenik za prihvat, otpremu i zbrinjavanje neopasnog krutog otpada na lučkom području Luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj