Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) KD ČISTOĆA d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa gospodarskim subjektom Tiskara i grafika Viškovo d.o.o., Marinići 91, 51216 Viškovo, OIB: 79643690725.