Direktor društva

Dolac 14, Rijeka
telefon: +385 51 353 409
e-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr

Direktor Društva:
Bojan Jurdana, dipl.ing.

Sektor poslovne podrške

Rukovoditelj: Dejan Vujnović
telefon: +385 51 353 409
adresa: Dolac 14, Rijeka

Sektor poslovne podrške prati odvijanje poslovnih procesa iz osnovne djelatnosti Društva, a zadužen je za komercijane poslove, korisničku podršku te opće poslove.

Sektor za razvoj i tehničke poslove

Rukovoditeljica: Jasna Kukuljan
telefon: +385 51 353 409
adresa: Dolac 14, Rijeka

Sektor za razvoj i tehničke poslove zadužen je za razvoj pojedinih programa, tehničko-tehnoloških i drugih procesa rada Društva te edukaciju korisnika.

Sektor javnih usluga

Rukovoditelj: Hrvoje Kogoj
telefon: +385 51 226 077
adresa: Osječka 55, Rijeka

Sektor javnih usluga obavlja poslove iz osnovne djelatnosti društva: prikupljanje komunalnog otpada, prikupljanje neopasnog otpada iz djelatnosti te vođenje reciklažnih dvorišta.

Sektor održavanja

Rukovoditelj: Thierry Randisi

telefon: +385 51 226 077
adresa: Osječka 55, Rijeka

Sektor održavanja obavlja osnovne djelatnosti Društva iz područja čišćenja objekata i površina i održavanja zelenih površina.