Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo korisnike da prigovor u odnosu na pruženu uslugu mogu dostaviti u pisanom obliku:

  • osobno na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
  • poštom na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
  • telefaksom na broj (051) 330 320
  • na adresu e-pošte cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr

Na uredno autoriziran prigovor s povratnom adresom, KD Čistoća d.o.o. Rijeka se obvezuje uputiti odgovor u roku od 15 dana od zaprimanja.

Upute za popunjavanje zahtjeva za odvoz glomaznog otpada na mobilnim uređajima (Android/IOS)

Zahtjevi za odvoz glomaznog otpada su elektronski popunjivi obrasci u PDF obliku. Ako na mobilnom uređaju nemate instaliranu potrebnu programsku podršku, zahtjev nećete moći popuniti na mobilnom uređaju.

Za uspješno popunjavanje zahtjeva, molimo da instalirate PDF preglednik koji omogućava popunjavanje PDF obrazaca sa Google Play Storea/Apple App Storea. Preporučamo program Adobe Acrobat Reader.

Primjer neispravno otvorenog zahtjeva koji nije moguće elektronski popuniti

Ako je instalirana potrebna programska podrška, popunjiva polja zahtjeva će biti osjenčana.

Primjer ispravno otvorenog zahtjeva koji je moguće elektronski popuniti

Program Adobe Acrobat Reader dostupan je za verziju za Android uređaje na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader, a verzija za IOS uređaje na https://apps.apple.com/us/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564

Uspješno popunjeni zahtjev pohranite na svoj mobilni uređaj te pošaljite e-mailom u skladu s protokolom.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem odredbe članka 40. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. i članka 14. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) direktor KD Čistoća d.o.o. donosi dana 21.01.2014. godine Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.
Za službenika za zaštitu osobnih podataka imenuje se radnica Doris Vujnović, dipl.iur.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja dužnosti propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka (članak 18 a i dr.).

Kontakt
telefon: 051 353 436
e-mail:  doris.vujnovic@cistoca-ri.hr