Komunalno društvo Čistoća d.o.o. je tvrtka za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom na području grada Rijeke i riječkog prstena koji uključuje gradove Bakar, Kastav i Kraljevicu te općine Klana, Jelenje, Viškovo, Kostrenu i Čavle. 

Osnovne djelatnosti Društva su sakupljanje i zbrinjavanje otpada, čišćenje javno-prometnih površina, održavanje javnih WC-a, kupaonica i plaža te održavanje zelenih površina grada Rijeke.

Sakupljanje komunalnog otpada 

Sakupljanje komunalnog otpada KD Čistoća d.o.o. obavlja na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Klana, Jelenje, Viškovo, Kostrena i Čavle.

Na području tzv. Riječkog prstena u potpunosti je implementiran individualizirani sustav prikupljanja otpada, dok je implementacija individualiziranog sustava prikupljanja otpada u gradu Rijeci u tijeku te se odvija sukcesivno po mjesnim odborima.

U sklopu ovoga sustava svim se korisnicima dodjeljuju vlastiti spremnici za otpad, čime se osigurava kontrola nad vlastitim otpadom, sprječava neovlašteno korištenje spremnika te utječe na količinu i kvalitetu odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

Korisnicima koji žive u obiteljskim kućama dodjeljuju se vlastiti spremnici za otpad – zeleni spremnik za odlaganje preostaloga (miješanog) komunalnog otpada, plavi spremnik za odlaganje papira i kartona te žuti spremnik za odlaganje plastike, metala i višeslojne ambalaže.

Korisnicima koji žive u višestambenim zgradama dodjeljuju se zajednički spremnici kojima pristup imaju samo stanari kojima su spremnici namijenjeni. Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova pojedinih kućanstava, određen je potreban volumen spremnika za otpad te broj odvoza.
Na javnim površinama za sve korisnike ostaju samo zajednički spremnici za prikupljanje otpadnog stakla, tekstila i obuće te otpadnog jestivog ulja.

Svim je korisnicima na cijelom području djelovanja KD Čistoća omogućen besplatan odvoz glomaznog otpada u količini do 3 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge.

Također, u reciklažnim dvorištima kao i u mobilnim reciklažnim dvorištima građanima je omogućeno zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Djelatnost sakupljanja otpada uključuje i odvoz neopasnog proizvodnog otpada iz tvrtki s područja grada Rijeke i riječkog prstena.

Održavanje čistoće javno-prometnih površina

Održavanje čistoće javno-prometnih površina u gradu Rijeci KD Čistoća d.o.o. obavlja prema Programu održavanja čistoće javno-prometnih površina koji se svake godine utvrđuje s nadležnim Odjelom gradske uprave za komunalni sustav. Program je dostupan na mrežnim stranicama grada Rijeke.

Održavanje čistoće javno-prometnih površina, a što podrazumijeva opseg i tehnologije čišćenja u ostalim gradovima i općinama u kojima KD Čistoća gospodari otpadom, određeno je godišnjim ugovorima s pojedinim jedinicama lokalne samouprave.

Program održavanja čistoće javno-prometnih površina:

 • djelatnost čišćenja i pranja javno-prometnih površina, ručno i/ili strojno – specijaliziranim  vozilima 
 • program pražnjenja košarica za otpatke u centru grada i na autobusnim stajalištima
 • pojačano čišćenje za vrijeme održavanja većih manifestacija
 • održavanje javnih WC-a i kupaonica
 • čišćenje plaža u ljetnom razdoblju 
 • jesenski program, koji obuhvaća pojačano čišćenje ulica u širem centru grada, gdje se posebno uklanja lišće s kolnika i pločnika
 • zimski program, koji sadrži plan organizacije rada pri posipavanju javnih površina, uklanjanju snijega i leda, te pijeska kojim se posipavaju javne površine

Održavanje zelenih površina

Na području grada Rijeke KD Čistoća d.o.o. uređuje i održava parkove, drvorede i druge zelene površine u vlasništvu Grada Rijeke.

Održavanje zelenih površina obuhvaća:

 • uređenje i održavanje parkova,
 • košnju travnjaka,
 • izgrabljavanje,
 • orezivanje i oblikovanje trajnica, grmova, živica i drvorednih stabala,
 • sadnju, zalijevanje, prihranu i plijevljenje cvjetnih partera,
 • obnovu postojećih i uređenje novih površina ukrasnim biljem.

Vlasnička struktura

Osnovni podaci o društvu

Naziv: Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom
Skraćeni naziv: KD ČISTOĆA d.o.o.
OIB: 06531901714
MB: 3322661
Sjedište: Rijeka, Dolac 14
Telefon: +385 51/353 409
E-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040013304 (Tt-02/124-2).
Temeljni kapital: 3.250.726,66 EUR, uplaćen u cijelosti
Direktor društva: Bojan Jurdana
Poslovni računi:
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7224020061100387975, IBAN: HR40240061500259896
Raiffeisenbank Austrija d.d.
IBAN: HR8224840081101760375, SWIFT: EZBHHR2X