Zatvori

Zašto na računima objedinjenje naplate troškova stanovanja (Poslovni sustavi, ex. Ri-STAN) broj članova kućanstva za KD Čistoća može biti različit od broja članova kućanstva za KD Vodovod i kanalizacija?

Na računu Poslovnih sustava su objedinjeni računi KD Čistoća i KD Vodovod i kanalizacija koji za svoje potrebe odvojeno vode evidenciju broja članova kućanstva. Ponekad se događa da korisnik usluge nije promijenio podatak o broju članova kućanstva u oba društva pa se podatak na računu razlikuje od stvarnog stanja.

Molimo da izmijenite podatak ukoliko primijetite da broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada, ne odgovara stvarnom broju članova kućanstva, o čemu je više dano, uz konkretne upute, na poveznici Kako prijaviti ili odjaviti člana kućanstva?

Do sada smo račun za Čistoću (javnu usluga sakupljanja komunalnog otpada) dobivali od RI-stana, a sada smo račun dobili od Poslovnih sustava. Što se promijenilo za nas korisnike?

Od 1. veljače ove godine poslove objedinjene naplate troškova stanovanja obavlja tvrtka Poslovni sustavi d.o.o.

Na računu su, kao i do sada, objedinjene sve usluge i naknade: javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za račun KD Čistoća d.o.o., najamnina i komunalna naknada za račun Grada Rijeke, vodne usluge za račun KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., isporuka toplinske energije za zagrijavanje prostora i pripremu potrošne tople vode i potrošnju plina za račun Energo d.o.o. i naknada za uređenje voda za račun Hrvatskih voda (za nekretnine za koje se naknada za uređenje voda plaća uz komunalnu naknadu).

Poslovni sustavi d.o.o. će prve račune za objedinjene troškove stanovanja izdati za siječanj 2024. godine, računi će biti distribuirani početkom veljače i imat će uobičajeni datum dospijeća plaćanja 25. veljače 2024. godine. Ove račune će građani plaćati preko Poslovnih sustava.

Osnovna promjena je da računi troškova stanovanja za siječanj 2024. godine imaju novi račun za uplatu. Informacije u vezi računa i plaćanja mogu se dobiti putem telefona +385 51 564-416 ili putem e-mail adrese: onts@poslovni-sustavi.hr.

Računi se, kao i do sada, mogu platiti na postojećim šalterskim mjestima na lokacijama u ulicama Rade Šupića 4 (radnim danom od 8 do 16 sati) i Dolac 14 (radnim danom od 7 do 13,30 sati); putem internet banking sustava poslovnih banaka; u poštanskim uredima Hrvatske pošte, poslovnicama Financijske agencije (FINA) i banaka te na prodajnim mjestima koja pružaju uslugu plaćanja uplatnica s 2D bar kodom (novinski kiosci, trgovine i benzinske postaje).

Poslovni sustavi korisnicima savjetuju da otvore besplatan korisnički profil na Rijeka CityCard portalu te povežu profil s računom troškova stanovanja. Na taj način korisnici mogu platiti račun troškova stanovanja bez naknade. Na RCC portalu korisnik ima uvid u otvorene račune. Više informacija o tome kako koristiti RCC portal dostupno je na poveznici, odnosno putem stranica Grada Rijeke.

Zašto je pojedinim korisnicima s područja Općine Viškovo od svibnja 2023. promijenjen iznos obvezne minimalne javne usluge (OMJU)?

Sukladno Odluci Općine Viškovo s početkom odvojenog prikupljanja biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika započinje primjena nove cijene obvezne minimalne javne usluge.

Navedenom Odlukom je određena nova cijena OMJU u iznosu od 66,51 kn (8,83 EUR) bez PDV te kriterij umanjenja cijene OMJU na iznos od 54,91 kn (7,29 EUR) bez PDV-a za korisnike koji odvajaju biootpad kućnim kompostiranjem.

Nakon provedene ankete svih korisnika Općina Viškovo je dostavila Čistoći popis svih korisnika koji zadovoljavaju kriterij za umanjenje cijene, a za sve ostale korisnike je Čistoća osigurala tehničke preduvjete za tjedni odvoz biorazgradivog otpada bez dodatne naknade za odvoz.

Navedena usluga osigurava manju količinu predaje miješanog komunalnog otpada s obzirom na udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, pa je samim time, uz druge vrste otpada koje se odvoze bez naknade, korisnicima dana mogućnost da smanjenjem broja primopredaja zelenog spremnika izravno utječu na konačnu cijenu usluge KD Čistoća.

Kako se plaća javna usluga za nekretnine koje se iznajmljuju?

Zakon o gospodarenju otpadom (Zakon) je korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada razvrstao u dvije kategorije:

  1. korisnik kućanstvo i
  2. korisnik koji nije kućanstvo

Zakonom se korisnik koji nije kućanstvo definira kao korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge.

Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Slijedom navedenog se za nekretnine koje se iznajmljuju plaća cijena javne usluge po cjeniku za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Plaća li se javna usluga za nekretninu koja se ne koristi?

Za nekretninu koja se trajno ne koristi korisnik nije dužan platiti cijenu javne usluge.

Zakonom o gospodarenju otpadom (Zakon) i odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave (odluke) je propisano da je nekretnina koja se trajno ne koristi nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način, uključujući očevid lokacije.

Zašto sam dobio opomenu za ugovornu kaznu? Zašto mi je obračunata ugovorna kazna?

Odlukama o načinu pružanja javne usluge (Odluke) su propisane obveze Čistoće kao davatelja javne usluge i Vas kao korisnika javne usluge, te slučajevi u kojima Čistoća ima obvezu korisniku obračunati ugovornu kaznu.

Ugovorne kazne su definirane odlukama svake pojedine jedinice lokalne samouprave i korisniku se obračunavaju ako:

– ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor (Izjavu o načinu korištenja javne usluge) i ne predaje komunalni otpad Čistoći, a ne dokaže da ne koristi nekretninu,

– odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama odluke,

– se utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku,

– ne drži spremnik na propisanom mjestu,

– u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Ugovora (Izjave) pisanim putem o tome ne obavijesti Čistoću.

Još jednom molimo sve korisnike da koriste javnu uslugu sukladno propisima kako ne bi došlo do naplate ugovore kazne što nikome nije u interesu.

Kako se naplaćuje korištenje elektroničkog uređaja za evidenciju korištenja spremnika?

Uređaj za evidenciju korištenja spremnika svako korištenje evidentira kao predaju otpada u volumenu koji odgovara volumenu uređaja za evidenciju. U praksi to znači da se kod uređaja za evidenciju koji omogućuju ubacivanje 30 litara otpada svako korištenje uređaja evidentira kao predaja otpada u volumenu od 30 litara. Cijena jednog korištenja uređaja za evidenciju koji omogućuje ubacivanje 30 litara otpada po trenutnom cjeniku javne usluge iznosi 0,41 EUR/3,12 HRK s uključenim PDV-om.

Važno

Što učiniti ukoliko uočite pojavu komunalnog nereda?

Svako nepropisno odlaganje otpada oko spremnika, na javne površine ili na bilo koju površinu koja nije namijenjena za odlaganje otpada predstavlja kršenje komunalnog reda.

Kako bi se utvrdilo počinitelja, spriječilo ponavljanje te pristupilo uklanjanju nepropisno odloženog otpada, odmah po uočavanju komunalni nered treba prijaviti komunalnom redarstvu jedinice lokalne samouprave na kojoj je nered uočen.

Glomazni otpad

Kamo odložiti granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica?

Granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica ne spadaju u glomazni komunalni otpad. Prema komunalnom redu na javne površine kao i u spremnike za otpad zabranjeno je odlagati piljevinu, odrezano šiblje i granje te sav ostali zeleni otpad.

Navedena se vrsta otpada može besplatno zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta (do 3 m3 godišnje). Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost besplatne usluge odvoza glomaznog otpada u količini do 3 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika gdje po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica. Više o navedenome je dostupno na poveznici.

Besplatno na ovaj način mogu zbrinuti svoj otpad samo građani, a ne pravne osobe.

Također se preko komercijalne službe KD Čistoća može naručiti odvoz za vlastite potrebe.


Glomazni otpad

Gdje se odlaže glomazni otpad (stari namještaj i kućanski aparati)?

Glomazni otpad se besplatno može odložiti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića u Rijeci kao i Reciklažno dvorište Podhum, Reciklažno dvorište Urinj, Reciklažno dvorište Klana te Reciklažno dvorište Viškovo (količina otpada po domaćinstvu je ograničena na 3 m3 godišnje).

Građanima svih jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom je omogućen i odvoz glomaznog otpada u količini do 3 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, uz popunjen i predan zahtjev. Obrasci zahtjeva se nalaze na stranici Glomazni otpad gdje se nalaze i upute te vrste otpada koje se mogu zbrinuti na taj način.

Također, na cijelom području djelovanja KD Čistoća odvoz glomaznog otpada moguće je naručiti i individualno, tj. o vlastitom trošku, putem spremnika od 5 m³, po cijeni od 212,00 EUR / 1.600,00 HRK (s PDV-om), te u vezi istoga molimo kontaktirati komercijalnu službu na telefon 353 416, odnosno e-mail komercijala.prodaja@cistoca-ri.hr.

Glomazni otpad, Otpadnici

Smije li se otpad ostavljati pored spremnika?

Nikakav se otpad, bilo da se radi o običnom kućnom smeću ili o odvojeno prikupljenim vrstama otpada ne smije ostavljati pored spremnika. Osim što se radi o kršenju komunalnog reda te je time podložno sankcijama komunalnog redarstva, tako ostavljen otpad privlači životinje poput štakora, žohara i muha što pogoduje širenju bolesti. Također, otpad razvija i neugodan miris, a i vizualno narušava izgled grada u kojem živimo!

Što vi možete učiniti?

Otpad pravilno razvrstati te odložiti u za to namijenjene spremnike!

Otpadnici

Zašto postoji mišljenje da isti kamion istovremeno uzima otpad iz nekoliko različitih spremnika na nekoj lokaciji?

Za cjelokupno područje rada Komunalnog društva Čistoća zadužen je uglavnom samo jedan kamion koji preuzima sve vrste otpada, i miješani komunalni i vrijedne vrste otpada, ali prema rasporedu po danima u koje uzima pojedine vrste otpada. U jednom danu to je uvijek samo jedna  vrsta otpada. Ujedno je potrebno naglasiti da se, prvenstveno u cilju očuvanja čistoće prikupljenih vrijednih vrsta otpada, svi kamioni temeljito operu svaki dan.

U slučaju da je vrijedan, odvojeno prikupljeni otpad u nekom od spremnika onečišćen ubacivanjem preostalog, miješanog komunalnog otpada (kućnog smeća) od strane neodgovornih pojedinaca, on, nažalost, postaje neiskoristiv te se kao takav mora prikupiti u kamion zajedno s preostalim otpadom.

Mobilna reciklažna dvorišta, Reciklažna dvorišta

Što učiniti ako imate veće količine vrijednih vrsta otpada?

U slučaju potrebe pravilnog zbrinjavanja većih količina vrijednih vrsta otpada, građanima Grada Rijeke su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića, a tu su i Reciklažno dvorište Podhum za područje Općine Jelenje, Reciklažno dvorište Urinj za područje Općine Kostrena, Reciklažno dvorište Klana za područje Općine Klana, reciklažno dvorište Viškovo za područje Općine Viškovo, a stanovnicima Grada Bakra na raspolaganju je i mobilno reciklažno dvorište.

Otpadnici

Zašto su neki spremnici ponekad pretrpani otpadom?

Broj spremnika je raspoređen na način da omogući svim korisnicima mogućnost zbrinjavanja otpada “na kućnom pragu“. Također, intenzitet odvoza je definiran detaljno razrađenim programom. Unatoč svemu, često se građani žale na pretrpane zelene spremnike za miješani komunalni otpad. Razlog tome je što se otpad ne odlaže pravilno tj. otpad se ne odvaja! Pravilnim odvajanjem vrijednih vrsta otpada smanjiti će se količina otpada u zelenim spremnicima za preostali miješani komunalni otpad te neće dolaziti do njihove prenatrpanosti.

Što vi možete učiniti?

Pravilno izdvojiti vrijedne vrste otpada i odložiti u otpadnike na ulicama (plavi za papir, narančasti za staklo i žuti za plastiku, metale i višeslojnu ambalažu) koji su namijenjeni prikupljanju vrijednih vrsta otpada.

Važno

Kako prijaviti ili odjaviti člana kućanstva?

U slučaju bilo kakve promjene podataka broju članova kućanstva iz dostavljene i ovjerene Izjave o načinu korištenja usluge, korisnik je dužan pisanim putem o navedenoj promjeni obavijestiti KD Čistoća d.o.o. najkasnije do 22. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ako korisnik stanuje u jednostambenom objektu (obiteljska kuća), promjenu podataka dostavlja pisanim putem uz koji mora biti priložena i potvrda MUP-a o odjavi/prijavi prebivališta ili potvrdu MUP-a o broju članova kućanstva.

Ako korisnik stanuje u stambenom objektu s dvije ili tri stambene jedinice, promjenu podataka o članovima kućanstva dostavlja KD Čistoća d.o.o. uz potpis i ovjeru još jednog korisnika usluge na istoj adresi.

Ukoliko korisnik stanuje u višestambenom objektu (četiri i više stambenih jedinica), dokaz o promjeni članova kućanstva dostavlja ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ovjerenim i potpisanim podneskom.

U slučaju prestanka korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor), korisnik je obvezan u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti KD Čistoća d.o.o., a prestanak statusa korisnika usluge dokazuje se ugovorom o kupoprodaji nekretnine ili drugim vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Promjene podataka dostavlja se davatelju usluge pisanim putem na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, Rijeka ili neposredno u šalter sali.

Za više informacija kontaktirajte našu komercijalnu službu na 051 353 400 (stambeni prostori) i 051 353 403 (poslovni prostori) odnosno e-mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr

Prilog:

Važno

Zahtjev za promjenom korisnika usluge, odnosno nositelja računa

U slučaju promjene korisnika usluge, odnosno nositelja računa, korisnik je obvezan u roku od 15 dana predati pisani zahtjev (u prilogu) KD Čistoća d.o.o.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave.

Promjene podataka dostavlja se davatelju usluge na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, Rijeka ili neposredno u šalter sali kao i na e-mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr

Za više informacija kontaktirajte našu komercijalnu službu na 051 353 400 (stambeni prostori) i 051 353 403 (poslovni prostori).

Prilog:

Skip to content