Zatvori
Otpadnici

Smije li se u zeleni spremnik za miješani komunalni otpad odlagati u rasutom obliku?

Ne. Sve ono što se odlaže u zeleni spremnik ne smije biti odloženo u rasutom obliku. Stoga molimo da sav preostali otpad odlažete u adekvatno zatvorenim vrećicama.

Također molimo korisnike da spremnik nakon korištenja zatvore.

Više o vrstama otpada koje se smije odložiti u zeleni otpadnik kao i onima koje se ne smije odlagati u njih pogledajte na stranici Otpadnici.

Važno

Što učiniti ukoliko uočite pojavu komunalnog nereda?

Svako nepropisno odlaganje otpada oko spremnika, na javne površine ili na bilo koju površinu koja nije namijenjena za odlaganje otpada predstavlja kršenje komunalnog reda.

Kako bi se utvrdilo počinitelja, spriječilo ponavljanje te pristupilo uklanjanju nepropisno odloženog otpada, odmah po uočavanju komunalni nered treba prijaviti komunalnom redarstvu jedinice lokalne samouprave na kojoj je nered uočen.

Glomazni otpad

Smije li se u baje za glomazni otpad odlagati granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica?

Ne. Granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica ne spadaju u glomazni komunalni otpad. Prema Odluci o komunalnom redu Grada Rijeke na javne površine kao i u spremnike za otpad zabranjeno je odlagati piljevinu, odrezano šiblje i granje te sav ostali zeleni otpad.

Navedena se vrsta otpada može besplatno se mogu zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta Mihačeva draga i Pehlin (do 2 m3 godišnje). Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost usluge odvoza glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika gdje po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica. Više o navedenome je dostupno na poveznici.

Besplatno na ovaj način mogu zbrinuti svoj otpad samo građani, a ne pravne osobe.

Također se preko komercijalne službe KD Čistoća može naručiti odvoz za vlastite potrebe po cijenama od 400,00 kn (spremnik od 3 m3) ili 600,00 kn (spremnik od 5 m3).


Glomazni otpad

Gdje se odlaže glomazni otpad (stari namještaj i kućanski aparati)?

Glomazni otpad se besplatno može odložiti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga i Pehlin (količina otpada po domaćinstvu je ograničena na 2 m3 godišnje).

Građanima svih jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom je omogućen i odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, uz popunjen i predan zahtjev. Obrasci zahtjeva se nalaze na stranici Glomazni otpad.

Korisnici na području grada Rijeke imaju i mogućnost korištenja velikih spremnika zapremine 5 m3, tzv. baja, a koje se postavljaju u dogovoru s mjesnim odborima Grada Rijeke.

Termini postave spremnika za glomazni otpad mogu se naći na mrežnim stranicama KD Čistoća d.o.o., dok se za lokalitet postave potrebno obratiti pripadajućem mjesnom odboru.

Glomazni otpad, Otpadnici

Smije li se otpad ostavljati pored spremnika?

Nikakav se otpad, bilo da se radi o običnom kućnom smeću ili o odvojeno prikupljenim vrstama otpada ne smije ostavljati pored spremnika. Osim što se radi o kršenju komunalnog reda te je time podložno sankcijama komunalnog redarstva, tako ostavljen otpad privlači životinje poput štakora, žohara i muha što pogoduje širenju bolesti. Također, otpad razvija i neugodan miris, a i vizualno narušava izgled grada u kojem živimo!

Što vi možete učiniti?

Otpad pravilno razvrstati te odložiti u za to namijenjene spremnike!

Otpadnici

Zašto postoji mišljenje da isti kamion istovremeno uzima otpad iz nekoliko različitih spremnika na nekoj lokaciji?

Za cjelokupno područje rada Komunalnog društva Čistoća zadužen je uglavnom samo jedan kamion koji preuzima sve vrste otpada, i miješani komunalni i vrijedne vrste otpada, ali prema rasporedu po danima u koje uzima pojedine vrste otpada. U jednom danu to je uvijek samo jedna  vrsta otpada. Ujedno je potrebno naglasiti da se, prvenstveno u cilju očuvanja čistoće prikupljenih vrijednih vrsta otpada, svi kamioni temeljito operu svaki dan.

U slučaju da je vrijedan, odvojeno prikupljeni otpad u nekom od spremnika onečišćen ubacivanjem preostalog, miješanog komunalnog otpada (kućnog smeća) od strane neodgovornih pojedinaca, on, nažalost, postaje neiskoristiv te se kao takav mora prikupiti u kamion zajedno s preostalim otpadom.

Mobilna reciklažna dvorišta, Reciklažna dvorišta

Što učiniti ako imate veće količine vrijednih vrsta otpada?

U slučaju potrebe pravilnog zbrinjavanja većih količina vrijednih vrsta otpada, građanima Grada Rijeke su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga i Pehlin, a stanovnicima Grada Bakra na raspolaganju su i mobilna reciklažna dvorišta.

Otpadnici

Zašto su neki spremnici ponekad pretrpani otpadom?

Broj spremnika je raspoređen na način da omogući svim korisnicima mogućnost zbrinjavanja otpada “na kućnom pragu“. Također, intenzitet odvoza je definiran detaljno razrađenim programom. Unatoč svemu, često se građani žale na pretrpane zelene spremnike za miješani komunalni otpad. Razlog tome je što se otpad ne odlaže pravilno tj. otpad se ne odvaja! Pravilnim odvajanjem vrijednih vrsta otpada smanjiti će se količina otpada u zelenim spremnicima za preostali miješani komunalni otpad te neće dolaziti do njihove prenatrpanosti.

Što vi možete učiniti?

Pravilno izdvojiti vrijedne vrste otpada i odložiti u otpadnike na ulicama (plavi za papir, narančasti za staklo i žuti za plastiku, metale i višeslojnu ambalažu) koji su namijenjeni prikupljanju vrijednih vrsta otpada.

Važno

Kako prijaviti ili odjaviti člana kućanstva?

U slučaju bilo kakve promjene podataka broju članova kućanstva iz dostavljene i ovjerene Izjave o načinu korištenja usluge, korisnik je dužan pisanim putem o navedenoj promjeni obavijestiti KD Čistoća d.o.o. najkasnije do 22. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ako korisnik stanuje u jednostambenom objektu (obiteljska kuća), promjenu podataka dostavlja pisanim putem uz koji mora biti priložena i potvrda MUP-a o odjavi/prijavi prebivališta ili potvrdu MUP-a o broju članova kućanstva.

Ako korisnik stanuje u stambenom objektu s dvije ili tri stambene jedinice, promjenu podataka o članovima kućanstva dostavlja KD Čistoća d.o.o. uz potpis i ovjeru još jednog korisnika usluge na istoj adresi.

Ukoliko korisnik stanuje u višestambenom objektu (četiri i više stambenih jedinica), promjenu o članovima kućanstva dostavlja ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade s ovjerenim i potpisanim podneskom.

U slučaju prestanka korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor), korisnik je obvezan u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti KD Čistoća d.o.o., a prestanak statusa korisnika usluge dokazuje se ugovorom o kupoprodaji nekretnine ili drugim vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Promjene podataka dostavlja se davatelju usluge pisanim putem na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, Rijeka ili neposredno u šalter sali.

Za više informacija kontaktirajte našu komercijalnu službu na 051 353 400 (stambeni prostori) i 051 353 403 (poslovni prostori) odnosno e-mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr