Zatvori

Zašto je pojedinim korisnicima s područja Općine Viškovo od svibnja 2023. promijenjen iznos obvezne minimalne javne usluge (OMJU)?

Sukladno Odluci Općine Viškovo s početkom odvojenog prikupljanja biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika započinje primjena nove cijene obvezne minimalne javne usluge.

Navedenom Odlukom je određena nova cijena OMJU u iznosu od 66,51 kn (8,83 EUR) bez PDV te kriterij umanjenja cijene OMJU na iznos od 54,91 kn (7,29 EUR) bez PDV-a za korisnike koji odvajaju biootpad kućnim kompostiranjem.

Nakon provedene ankete svih korisnika Općina Viškovo je dostavila Čistoći popis svih korisnika koji zadovoljavaju kriterij za umanjenje cijene, a za sve ostale korisnike je Čistoća osigurala tehničke preduvjete za tjedni odvoz biorazgradivog otpada bez dodatne naknade za odvoz.

Navedena usluga osigurava manju količinu predaje miješanog komunalnog otpada s obzirom na udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, pa je samim time, uz druge vrste otpada koje se odvoze bez naknade, korisnicima dana mogućnost da smanjenjem broja primopredaja zelenog spremnika izravno utječu na konačnu cijenu usluge KD Čistoća.

Uvedena nam usluga odvoza otpada “od vrata do vrata”. Kako mogu znati svoje termine odvoza?

Za svaku je jednicu lokalne samouprave gdje KD Čistoća obavlja djelatnost odvoza otpada na mrežnim stranicama objavljen raspored odvoza s planom za određeno mjesno područje, kao i uputama za postupanje s otpadom.

Molimo korisnike da se pridržavaju uputa navedenih na mrežnim stranicama u vezi korištenja sustava “od vrata do vrata”.

Kako se plaća javna usluga za nekretnine koje se iznajmljuju?

Zakon o gospodarenju otpadom (Zakon) je korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada razvrstao u dvije kategorije:

  1. korisnik kućanstvo i
  2. korisnik koji nije kućanstvo

Zakonom se korisnik koji nije kućanstvo definira kao korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge.

Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Slijedom navedenog se za nekretnine koje se iznajmljuju plaća cijena javne usluge po cjeniku za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Plaća li se javna usluga za nekretninu koja se ne koristi?

Za nekretninu koja se trajno ne koristi korisnik nije dužan platiti cijenu javne usluge.

Zakonom o gospodarenju otpadom (Zakon) i odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave (odluke) je propisano da je nekretnina koja se trajno ne koristi nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način, uključujući očevid lokacije.

Zašto sam dobio opomenu za ugovornu kaznu? Zašto mi je obračunata ugovorna kazna?

Odlukama o načinu pružanja javne usluge (Odluke) su propisane obveze Čistoće kao davatelja javne usluge i Vas kao korisnika javne usluge, te slučajevi u kojima Čistoća ima obvezu korisniku obračunati ugovornu kaznu.

Ugovorne kazne su definirane odlukama svake pojedine jedinice lokalne samouprave i korisniku se obračunavaju ako:

– ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor (Izjavu o načinu korištenja javne usluge) i ne predaje komunalni otpad Čistoći, a ne dokaže da ne koristi nekretninu,

– odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama odluke,

– se utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku,

– ne drži spremnik na propisanom mjestu,

– u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Ugovora (Izjave) pisanim putem o tome ne obavijesti Čistoću.

Još jednom molimo sve korisnike da koriste javnu uslugu sukladno propisima kako ne bi došlo do naplate ugovore kazne što nikome nije u interesu.

Kako se naplaćuje korištenje elektroničkog uređaja za evidenciju korištenja spremnika?

Uređaj za evidenciju korištenja spremnika svako korištenje evidentira kao predaju otpada u volumenu koji odgovara volumenu uređaja za evidenciju. U praksi to znači da se kod uređaja za evidenciju koji omogućuju ubacivanje 30 litara otpada svako korištenje uređaja evidentira kao predaja otpada u volumenu od 30 litara. Cijena jednog korištenja uređaja za evidenciju koji omogućuje ubacivanje 30 litara otpada po trenutnom cjeniku javne usluge iznosi 0,41 EUR/3,12 HRK s uključenim PDV-om.

Kako se koristi elektronički uređaj za evidenciju korištenja spremnika za otpad?

Upute za korištenje nalaze se na sljedećoj poveznici.

Otpadnici

Smije li se u zeleni spremnik za miješani komunalni otpad odlagati u rasutom obliku?

Ne. Sve ono što se odlaže u zeleni spremnik ne smije biti odloženo u rasutom obliku. Stoga molimo da sav preostali otpad odlažete u adekvatno zatvorenim vrećicama.

Također molimo korisnike da spremnik nakon korištenja zatvore.

Više o vrstama otpada koje se smije odložiti u zeleni otpadnik kao i onima koje se ne smije odlagati u njih pogledajte na stranici Otpadnici.

Važno

Što učiniti ukoliko uočite pojavu komunalnog nereda?

Svako nepropisno odlaganje otpada oko spremnika, na javne površine ili na bilo koju površinu koja nije namijenjena za odlaganje otpada predstavlja kršenje komunalnog reda.

Kako bi se utvrdilo počinitelja, spriječilo ponavljanje te pristupilo uklanjanju nepropisno odloženog otpada, odmah po uočavanju komunalni nered treba prijaviti komunalnom redarstvu jedinice lokalne samouprave na kojoj je nered uočen.

Glomazni otpad

Kamo odložiti granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica?

Granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica ne spadaju u glomazni komunalni otpad. Prema komunalnom redu na javne površine kao i u spremnike za otpad zabranjeno je odlagati piljevinu, odrezano šiblje i granje te sav ostali zeleni otpad.

Navedena se vrsta otpada može besplatno zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta (do 3 m3 godišnje). Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost besplatne usluge odvoza glomaznog otpada u količini do 3 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika gdje po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica. Više o navedenome je dostupno na poveznici.

Besplatno na ovaj način mogu zbrinuti svoj otpad samo građani, a ne pravne osobe.

Također se preko komercijalne službe KD Čistoća može naručiti odvoz za vlastite potrebe.