Zatvori

Do sada smo račun za Čistoću (javnu usluga sakupljanja komunalnog otpada) dobivali od RI-stana, a sada smo račun dobili od Poslovnih sustava. Što se promijenilo za nas korisnike?

Od 1. veljače ove godine poslove objedinjene naplate troškova stanovanja obavlja tvrtka Poslovni sustavi d.o.o.

Na računu su, kao i do sada, objedinjene sve usluge i naknade: javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za račun KD Čistoća d.o.o., najamnina i komunalna naknada za račun Grada Rijeke, vodne usluge za račun KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., isporuka toplinske energije za zagrijavanje prostora i pripremu potrošne tople vode i potrošnju plina za račun Energo d.o.o. i naknada za uređenje voda za račun Hrvatskih voda (za nekretnine za koje se naknada za uređenje voda plaća uz komunalnu naknadu).

Poslovni sustavi d.o.o. će prve račune za objedinjene troškove stanovanja izdati za siječanj 2024. godine, računi će biti distribuirani početkom veljače i imat će uobičajeni datum dospijeća plaćanja 25. veljače 2024. godine. Ove račune će građani plaćati preko Poslovnih sustava.

Osnovna promjena je da računi troškova stanovanja za siječanj 2024. godine imaju novi račun za uplatu. Informacije u vezi računa i plaćanja mogu se dobiti putem telefona +385 51 564-416 ili putem e-mail adrese: onts@poslovni-sustavi.hr.

Računi se, kao i do sada, mogu platiti na postojećim šalterskim mjestima na lokacijama u ulicama Rade Šupića 4 (radnim danom od 8 do 16 sati) i Dolac 14 (radnim danom od 7 do 13,30 sati); putem internet banking sustava poslovnih banaka; u poštanskim uredima Hrvatske pošte, poslovnicama Financijske agencije (FINA) i banaka te na prodajnim mjestima koja pružaju uslugu plaćanja uplatnica s 2D bar kodom (novinski kiosci, trgovine i benzinske postaje).

Poslovni sustavi korisnicima savjetuju da otvore besplatan korisnički profil na Rijeka CityCard portalu te povežu profil s računom troškova stanovanja. Na taj način korisnici mogu platiti račun troškova stanovanja bez naknade. Na RCC portalu korisnik ima uvid u otvorene račune. Više informacija o tome kako koristiti RCC portal dostupno je na poveznici, odnosno putem stranica Grada Rijeke.

Zašto je pojedinim korisnicima s područja Općine Viškovo od svibnja 2023. promijenjen iznos obvezne minimalne javne usluge (OMJU)?

Sukladno Odluci Općine Viškovo s početkom odvojenog prikupljanja biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika započinje primjena nove cijene obvezne minimalne javne usluge.

Navedenom Odlukom je određena nova cijena OMJU u iznosu od 66,51 kn (8,83 EUR) bez PDV te kriterij umanjenja cijene OMJU na iznos od 54,91 kn (7,29 EUR) bez PDV-a za korisnike koji odvajaju biootpad kućnim kompostiranjem.

Nakon provedene ankete svih korisnika Općina Viškovo je dostavila Čistoći popis svih korisnika koji zadovoljavaju kriterij za umanjenje cijene, a za sve ostale korisnike je Čistoća osigurala tehničke preduvjete za tjedni odvoz biorazgradivog otpada bez dodatne naknade za odvoz.

Navedena usluga osigurava manju količinu predaje miješanog komunalnog otpada s obzirom na udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, pa je samim time, uz druge vrste otpada koje se odvoze bez naknade, korisnicima dana mogućnost da smanjenjem broja primopredaja zelenog spremnika izravno utječu na konačnu cijenu usluge KD Čistoća.

Uvedena nam usluga odvoza otpada “od vrata do vrata”. Kako mogu znati svoje termine odvoza?

Za svaku je jednicu lokalne samouprave gdje KD Čistoća obavlja djelatnost odvoza otpada na mrežnim stranicama objavljen raspored odvoza s planom za određeno mjesno područje, kao i uputama za postupanje s otpadom.

Molimo korisnike da se pridržavaju uputa navedenih na mrežnim stranicama u vezi korištenja sustava “od vrata do vrata”.

Kako se plaća javna usluga za nekretnine koje se iznajmljuju?

Zakon o gospodarenju otpadom (Zakon) je korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada razvrstao u dvije kategorije:

  1. korisnik kućanstvo i
  2. korisnik koji nije kućanstvo

Zakonom se korisnik koji nije kućanstvo definira kao korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge.

Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Slijedom navedenog se za nekretnine koje se iznajmljuju plaća cijena javne usluge po cjeniku za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Plaća li se javna usluga za nekretninu koja se ne koristi?

Za nekretninu koja se trajno ne koristi korisnik nije dužan platiti cijenu javne usluge.

Zakonom o gospodarenju otpadom (Zakon) i odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave (odluke) je propisano da je nekretnina koja se trajno ne koristi nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način, uključujući očevid lokacije.

Zašto sam dobio opomenu za ugovornu kaznu? Zašto mi je obračunata ugovorna kazna?

Odlukama o načinu pružanja javne usluge (Odluke) su propisane obveze Čistoće kao davatelja javne usluge i Vas kao korisnika javne usluge, te slučajevi u kojima Čistoća ima obvezu korisniku obračunati ugovornu kaznu.

Ugovorne kazne su definirane odlukama svake pojedine jedinice lokalne samouprave i korisniku se obračunavaju ako:

– ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor (Izjavu o načinu korištenja javne usluge) i ne predaje komunalni otpad Čistoći, a ne dokaže da ne koristi nekretninu,

– odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama odluke,

– se utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku,

– ne drži spremnik na propisanom mjestu,

– u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Ugovora (Izjave) pisanim putem o tome ne obavijesti Čistoću.

Još jednom molimo sve korisnike da koriste javnu uslugu sukladno propisima kako ne bi došlo do naplate ugovore kazne što nikome nije u interesu.

Kako se naplaćuje korištenje elektroničkog uređaja za evidenciju korištenja spremnika?

Uređaj za evidenciju korištenja spremnika svako korištenje evidentira kao predaju otpada u volumenu koji odgovara volumenu uređaja za evidenciju. U praksi to znači da se kod uređaja za evidenciju koji omogućuju ubacivanje 30 litara otpada svako korištenje uređaja evidentira kao predaja otpada u volumenu od 30 litara. Cijena jednog korištenja uređaja za evidenciju koji omogućuje ubacivanje 30 litara otpada po trenutnom cjeniku javne usluge iznosi 0,41 EUR/3,12 HRK s uključenim PDV-om.

Kako se koristi elektronički uređaj za evidenciju korištenja spremnika za otpad?

Upute za korištenje nalaze se na sljedećoj poveznici.

Otpadnici

Smije li se u zeleni spremnik za miješani komunalni otpad odlagati u rasutom obliku?

Ne. Sve ono što se odlaže u zeleni spremnik ne smije biti odloženo u rasutom obliku. Stoga molimo da sav preostali otpad odlažete u adekvatno zatvorenim vrećicama.

Također molimo korisnike da spremnik nakon korištenja zatvore.

Više o vrstama otpada koje se smije odložiti u zeleni otpadnik kao i onima koje se ne smije odlagati u njih pogledajte na stranici Otpadnici.

Važno

Što učiniti ukoliko uočite pojavu komunalnog nereda?

Svako nepropisno odlaganje otpada oko spremnika, na javne površine ili na bilo koju površinu koja nije namijenjena za odlaganje otpada predstavlja kršenje komunalnog reda.

Kako bi se utvrdilo počinitelja, spriječilo ponavljanje te pristupilo uklanjanju nepropisno odloženog otpada, odmah po uočavanju komunalni nered treba prijaviti komunalnom redarstvu jedinice lokalne samouprave na kojoj je nered uočen.