U slučaju bilo kakve promjene podataka broju članova kućanstva iz dostavljene i ovjerene Izjave o načinu korištenja usluge, korisnik je dužan pisanim putem o navedenoj promjeni obavijestiti KD Čistoća d.o.o. najkasnije do 22. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ako korisnik stanuje u jednostambenom objektu (obiteljska kuća), promjenu podataka dostavlja pisanim putem uz koji mora biti priložena i potvrda MUP-a o odjavi/prijavi prebivališta ili potvrdu MUP-a o broju članova kućanstva.

Ako korisnik stanuje u stambenom objektu s dvije ili tri stambene jedinice, promjenu podataka o članovima kućanstva dostavlja KD Čistoća d.o.o. uz potpis i ovjeru još jednog korisnika usluge na istoj adresi.

Ukoliko korisnik stanuje u višestambenom objektu (četiri i više stambenih jedinica), dokaz o promjeni članova kućanstva dostavlja ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ovjerenim i potpisanim podneskom.

U slučaju prestanka korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor), korisnik je obvezan u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti KD Čistoća d.o.o., a prestanak statusa korisnika usluge dokazuje se ugovorom o kupoprodaji nekretnine ili drugim vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Promjene podataka dostavlja se davatelju usluge pisanim putem na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, Rijeka ili neposredno u šalter sali.

Za više informacija kontaktirajte našu komercijalnu službu na 051 353 400 (stambeni prostori) i 051 353 403 (poslovni prostori) odnosno e-mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr

Prilog: