Komunalno društvo Čistoća na cijelom području djelovanja sukcesivno uvodi individualni sustav u sklopu kojeg će svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Za potpunu uspostavu individualnog sustava prikupljanja otpada na cjelokupnom području djelovanja KD Čistoća d.o.o., a na način da se svim korisnicima dodijele vlastiti spremnici za otpad, potrebno je ponajprije osigurati adekvatnu tehničku infrastrukturu, ali i uputiti korisnike u korištenje ovoga novog sustava.

Projekt nabave specijalnog vozila s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirala je Europska unija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

KAKO DO VLASTITOG SPREMNIKA

Individualni spremnici na području grada Rijeke će se dodjeljivati bez naknade. Dodijeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva.

Kako se podjela spremnika odvija u nekoliko faza, važno je znati da postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnike:

1. obiteljske kuće – objekti  do 3 stana

2. višestambene zgrade – objekti s 4 i više stanova

Kako će se dodjeljivati spremnici za obiteljske kuće?

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s manje od četiri stana dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika. Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoće prema planu i programu dodjele, a u situacijama kada korisnici neće biti na adresi u datom terminu dostave, svoje spremnike će moći preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga. Korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te ih u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje. Kao i kod dodjele spremnika, i o početku korištenja individualnih spremnika, mjestu za njihovo preuzimanje i pražnjenje i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada u ulici korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem obavijesti na kućnu adresu.

Kako će se dodjeljivati spremnici korisnicima u višestambenim zgradama?

Korisnicima u višestambenim zgradama s četiri i više stanova se dodjeljuju zajednički spremnici te će o svemu biti obaviješteni preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika.

Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova kućanstava, odredit će se potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Djelatnici KD Čistoća će potom u suradnji s nadležnim službama Grada Rijeke utvrditi mogu li se spremnici smjestiti unutar zgrade u za to predviđeni prostor ili u zaključani prostor izvan zgrade ili bi se za njihov smještaj trebao osigurati prostor na javnim površinama na način da će biti postavljena tipizirana montažna spremišta ili će biti ugrađeni ukopani spremnici.

VIŠESTAMBENE ZGRADE

Prikupljanje otpada putem zajedničkih spremnika
velikih kapaciteta od 1.100, 3.000 i 5.000 litara

MANJI BROJ ODVOZA ZNAČI I MANJU CIJENU

Korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, a o tome ovisi koliki će iznositi račun. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada, a odvoz otpadnog papira te plastike, metala i višeslojne ambalaže su besplatni. Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovno preraditi i upotrijebiti, korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa. Naravno, time će se očekivano potaknuti i značajan rast količina i kvalitete reciklabilnih vrsta otpada.


Cijena odvoza otpada u višestambenim zgradama određuje se prema udjelu članova kućanstva koji u njima žive.

KAKO ĆE SE ZNATI KOME PRIPADA KOJI SPREMNIK?

Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika. Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav.

KONTROLA NAD SPREMNICIMA

Prilikom pražnjenja individualnih spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

DOBRA SURADNJA KAO KLJUČ USPOSTAVE ODRŽIVOG DRUŠTVA

S početkom korištenja individualnih zelenih, plavih i žutih spremnika, s javnih će se površina povući postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad, papir te plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Slijedom navedenog izuzetno je važna suradnja svih dionika sustava kao i pravovremeno preuzimanje vlastitih spremnika u dobivenim terminima dostave. Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima će i dalje biti na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću te niz usluga za zbrinjavanja posebnih vrsta otpada.

Ukratko, ovo značajno unapređenje sustava gospodarenja otpadom, osim što omogućava građanima upravljanje vlastitim otpadom, očekivano će potaknuti značajan rast količina i kvalitetu odvojeno prikupljenih reciklabilnih vrsta otpada. Važno je istaknuti i mogućnost besplatnog korištenja Riperaja za potrebe samostalnih popravaka malih kućanskih aparata i predmeta kako bi se spriječilo nastanak otpada. Ponovnom uporabom proizvoda te ispravnim odvajanjem otpada kao jednim od uvjeta za pripremu za recikliranje korisnici aktivno sudjeluju u uspostavi održive kružne ekonomije.