Na području Općine Kostrena počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Kostrena će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora. Poslovni korisnici sa spremnikom većeg kapaciteta (zapremnine 1100 litara, 720 litara (3x240l) i 960 litara (4x 240l)) biti će naknadno obaviješteni o dodjeli i preuzimanju istih.

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Molimo korisnike da preuzmnu svoj zeleni spremnik bez naknade na lokaciji ‘Reciklažno dvorište Urinj’, Urinj 50a, koje se nalazi uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u rafineriju nafte Kostrena, radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati, u razdoblju od 14.09.2020. do 26.09.2020.

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI PEČAT POSLOVNOG SUBJEKTA I KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

PRILOZI: