Sukladno najavama, od 01. studenog 2019. godine na području Općine Klana započinje korištenje individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad.

Pražnjenje individualnih zelenih spremnika na području Općine Klana će se obavljati svake SRIJEDE, počevši od prve srijede u studenom, 06.11.2019. godine. Molimo korisnike da svoj zeleni spremnik postave najkasnije u srijedu do 07:00 sati na javnoprometnu površinu označenu crvenom bojom na karti na poleđini obavijesti koju će korisnici dobiti na svoju adresu, na dio koji je najbliži i najdostupniji njihovom stambenom objektu.

Vozilo KD Čistoća će svaku srijedu prolaziti samo rutom označenom crvenom bojom, tako da spremnici koji ne budu postavljeni uz trasu neće biti ispražnjeni. Tijekom srpnja 2019. godine korisnici na području Općine Klana preuzimali su individualne zelene spremnike za miješani komunalni otpad. Budući da će se početkom korištenja individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad povući postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad s javnih površina, molimo sve korisnike koji još nisu preuzeli spremnike da se jave u Općinu Klana i preuzmu svoj spremnik kako bi im mogla biti pružena usluga odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

S obzirom da se naplaćuje isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada, svaki korisnik može utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada. Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada će se i nadalje nalaziti na istim javnim površinama kao i do sada.

VAŽNO! Korisnik je dužan voditi brigu o vlastitom zelenom spremniku te ga u navedenom terminu odvoza postavljati na označenu površinu.

Nepropisno odložen otpad i otpad ostavljen na javnoj površini neće se preuzimati, već će biti prijavljen nadležnim službama Općine Klana. Također, molimo građane da navedeni komunalni nered prijave na telefon 808 205.

U prilogu je primjer letka dostavljenog korisnicima kao i mape pojedinih područja s javnoprometnim površinama označenim crvenom bojom kojom će prolaziti vozila KD Čistoća.