Odlukama o načinu pružanja javne usluge (Odluke) su propisane obveze Čistoće kao davatelja javne usluge i Vas kao korisnika javne usluge, te slučajevi u kojima Čistoća ima obvezu korisniku obračunati ugovornu kaznu.

Ugovorne kazne su definirane odlukama svake pojedine jedinice lokalne samouprave i korisniku se obračunavaju ako:

– ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor (Izjavu o načinu korištenja javne usluge) i ne predaje komunalni otpad Čistoći, a ne dokaže da ne koristi nekretninu,

– odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama odluke,

– se utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku,

– ne drži spremnik na propisanom mjestu,

– u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Ugovora (Izjave) pisanim putem o tome ne obavijesti Čistoću.

Još jednom molimo sve korisnike da koriste javnu uslugu sukladno propisima kako ne bi došlo do naplate ugovore kazne što nikome nije u interesu.