Zatvori
Glomazni otpad

Gdje se odlaže glomazni otpad (stari namještaj i kućanski aparati)?

Glomazni otpad se besplatno može odložiti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića u Rijeci kao i Reciklažno dvorište Podhum, Reciklažno dvorište Urinj, Reciklažno dvorište Klana te Reciklažno dvorište Viškovo (količina otpada po domaćinstvu je ograničena na 3 m3 godišnje).

Građanima svih jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom je omogućen i odvoz glomaznog otpada u količini do 3 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, uz popunjen i predan zahtjev. Obrasci zahtjeva se nalaze na stranici Glomazni otpad gdje se nalaze i upute te vrste otpada koje se mogu zbrinuti na taj način.

Također, na cijelom području djelovanja KD Čistoća odvoz glomaznog otpada moguće je naručiti i individualno, tj. o vlastitom trošku, putem spremnika od 5 m³, po cijeni od 212,00 EUR / 1.600,00 HRK (s PDV-om), te u vezi istoga molimo kontaktirati komercijalnu službu na telefon 353 416, odnosno e-mail komercijala.prodaja@cistoca-ri.hr.

Glomazni otpad, Otpadnici

Smije li se otpad ostavljati pored spremnika?

Nikakav se otpad, bilo da se radi o običnom kućnom smeću ili o odvojeno prikupljenim vrstama otpada ne smije ostavljati pored spremnika. Osim što se radi o kršenju komunalnog reda te je time podložno sankcijama komunalnog redarstva, tako ostavljen otpad privlači životinje poput štakora, žohara i muha što pogoduje širenju bolesti. Također, otpad razvija i neugodan miris, a i vizualno narušava izgled grada u kojem živimo!

Što vi možete učiniti?

Otpad pravilno razvrstati te odložiti u za to namijenjene spremnike!

Otpadnici

Zašto postoji mišljenje da isti kamion istovremeno uzima otpad iz nekoliko različitih spremnika na nekoj lokaciji?

Za cjelokupno područje rada Komunalnog društva Čistoća zadužen je uglavnom samo jedan kamion koji preuzima sve vrste otpada, i miješani komunalni i vrijedne vrste otpada, ali prema rasporedu po danima u koje uzima pojedine vrste otpada. U jednom danu to je uvijek samo jedna  vrsta otpada. Ujedno je potrebno naglasiti da se, prvenstveno u cilju očuvanja čistoće prikupljenih vrijednih vrsta otpada, svi kamioni temeljito operu svaki dan.

U slučaju da je vrijedan, odvojeno prikupljeni otpad u nekom od spremnika onečišćen ubacivanjem preostalog, miješanog komunalnog otpada (kućnog smeća) od strane neodgovornih pojedinaca, on, nažalost, postaje neiskoristiv te se kao takav mora prikupiti u kamion zajedno s preostalim otpadom.

Mobilna reciklažna dvorišta, Reciklažna dvorišta

Što učiniti ako imate veće količine vrijednih vrsta otpada?

U slučaju potrebe pravilnog zbrinjavanja većih količina vrijednih vrsta otpada, građanima Grada Rijeke su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića, a tu su i Reciklažno dvorište Podhum za područje Općine Jelenje, Reciklažno dvorište Urinj za područje Općine Kostrena, Reciklažno dvorište Klana za područje Općine Klana, reciklažno dvorište Viškovo za područje Općine Viškovo, a stanovnicima Grada Bakra na raspolaganju je i mobilno reciklažno dvorište.

Otpadnici

Zašto su neki spremnici ponekad pretrpani otpadom?

Broj spremnika je raspoređen na način da omogući svim korisnicima mogućnost zbrinjavanja otpada “na kućnom pragu“. Također, intenzitet odvoza je definiran detaljno razrađenim programom. Unatoč svemu, često se građani žale na pretrpane zelene spremnike za miješani komunalni otpad. Razlog tome je što se otpad ne odlaže pravilno tj. otpad se ne odvaja! Pravilnim odvajanjem vrijednih vrsta otpada smanjiti će se količina otpada u zelenim spremnicima za preostali miješani komunalni otpad te neće dolaziti do njihove prenatrpanosti.

Što vi možete učiniti?

Pravilno izdvojiti vrijedne vrste otpada i odložiti u otpadnike na ulicama (plavi za papir, narančasti za staklo i žuti za plastiku, metale i višeslojnu ambalažu) koji su namijenjeni prikupljanju vrijednih vrsta otpada.

Važno

Kako prijaviti ili odjaviti člana kućanstva?

U slučaju bilo kakve promjene podataka broju članova kućanstva iz dostavljene i ovjerene Izjave o načinu korištenja usluge, korisnik je dužan pisanim putem o navedenoj promjeni obavijestiti KD Čistoća d.o.o. najkasnije do 22. dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ako korisnik stanuje u jednostambenom objektu (obiteljska kuća), promjenu podataka dostavlja pisanim putem uz koji mora biti priložena i potvrda MUP-a o odjavi/prijavi prebivališta ili potvrdu MUP-a o broju članova kućanstva.

Ako korisnik stanuje u stambenom objektu s dvije ili tri stambene jedinice, promjenu podataka o članovima kućanstva dostavlja KD Čistoća d.o.o. uz potpis i ovjeru još jednog korisnika usluge na istoj adresi.

Ukoliko korisnik stanuje u višestambenom objektu (četiri i više stambenih jedinica), dokaz o promjeni članova kućanstva dostavlja ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ovjerenim i potpisanim podneskom.

U slučaju prestanka korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor), korisnik je obvezan u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti KD Čistoća d.o.o., a prestanak statusa korisnika usluge dokazuje se ugovorom o kupoprodaji nekretnine ili drugim vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Promjene podataka dostavlja se davatelju usluge pisanim putem na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, Rijeka ili neposredno u šalter sali.

Za više informacija kontaktirajte našu komercijalnu službu na 051 353 400 (stambeni prostori) i 051 353 403 (poslovni prostori) odnosno e-mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr

Prilog:

Važno

Zahtjev za promjenom korisnika usluge, odnosno nositelja računa

U slučaju promjene korisnika usluge, odnosno nositelja računa, korisnik je obvezan u roku od 15 dana predati pisani zahtjev (u prilogu) KD Čistoća d.o.o.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave.

Promjene podataka dostavlja se davatelju usluge na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, Rijeka ili neposredno u šalter sali kao i na e-mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr

Za više informacija kontaktirajte našu komercijalnu službu na 051 353 400 (stambeni prostori) i 051 353 403 (poslovni prostori).

Prilog: