Na području Grada Kastva počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Grada Kastva će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstva biti će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkog spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva i to od 80 litara (do 2 člana kućanstva), 120 litara (od 3 do 4 člana kućanstva) i 240 litara (5 i više članova kućanstva).

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Molimo korisnike da preuzmu svoj zeleni spremnik bez naknade na lokaciji Sportska dvorana ”Matija Katalinić”, u Kastvu, Stražnica 2, radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00, u razdoblju:

  • od 29.06 do 04.07.2020. – MO RUBEŠI
  • od 06.07. do 11.07.2020. – MO SPINČIĆI
  • od 13.07. do 18.07.2020. – MO KASTAV
  • od 20.07. do 25.07.2020. – MO BRNČIĆI
  • od 27.07. do 01.08.2020. – MO REŠETARI

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON

  • Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon

PRILOZI: