Poštovani korisnici,

od 1. srpnja 2022. godine u primjeni su novi cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, kako u dijelu obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) tako i u dijelu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio).

Cijena obvezne minimalne javne usluge ili tzv. fiksni dio

Sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom, fiksni dio cijene su ranije tijekom ove  godine odredila predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojim Odlukama o načinu pružanja javne usluge.

Dosadašnja cijena obvezne minimalne javne usluge je ovisila o broju članova kućanstva, odnosno veličini i djelatnosti poslovnog subjekta, a donesenim Odlukama su svi korisnici svrstani u samo dvije kategorije korisnika, kategoriju kućanstvo i kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Ovo u praksi znači da sva kućanstva, neovisno o broju članova, plaćaju isti fiksni dio cijene. Također i svi ostali korisnici koji nisu kućanstvo, neovisno o veličini poslovnog prostora ili djelatnosti koja se u njemu odvija, plaćaju isti fiksni dio cijene javne usluge.

Odlukama jedinica lokalne samouprave je za svaku kategoriju određen mjesečni iznos fiksnog dijela cijene javne usluge i to:

  • Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo: 54,91 kn bez PDV-a
  • Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo: 154,53 kn bez PDV-a

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada ili tzv. varijabilni dio cijene

Varijabilnim dijelom cijene se pokrivaju troškovi obrade i zbrinjavanja otpada u CGO Marišćina koji su tijekom ove godine poskupili za više od 60 posto. Nakon provedenog javnog savjetovanja i uz suglasnost izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave su novim cjenikom korigirane cijene za pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad (tzv. varijabilni dio cijene) za sve kategorije korisnika.

Zašto plaćamo javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada?

Cijenom javne usluge se pokrivaju samo troškovi vezani za prikupljanje, obradu i zbrinjavanje otpada. Troškovi koji se pokrivaju cijenom javne usluge su strogo regulirani Zakonom o gospodarenju otpadom i Odlukama o načinu pružanja javne usluge svake jedinice lokalne samouprave, a mogu se sažeti na:

  • fiksni dio cijene na cijelom području djelovanja KD Čistoća korisnicima omogućuje uravnoteženo pružanje i razvoj javne usluge. To za korisnike znači redovitost usluge, besplatno zaprimanje otpada korisnika u svih 7 reciklažnih dvorišta i 3 mobilna reciklažna dvorišta, besplatnu uslugu prijevoza i obrade glomaznog otpada na kućnom pragu, besplatan odvoz i obradu reciklabilnih vrsta otpada te, konačno, nabavu i održavanje opreme;
  • varijabilni dio cijene omogućuje pokrivanje troška obrade prikupljenog miješanog komunalnog otpada i glomaznog otpada.

Koliko je ukupno povećanje cijene javne usluge?

Svi će korisnici mjesečno plaćati fiksni dio cijene 54,91 kn bez PDV, odnosno korisnici koji nisu kućanstvo 154,53 kn bez PDV. Nažalost, sukladno novim zakonskim odredbama ukupne fiksne troškove više nismo u mogućnosti pokrivati cijenom koja uzima u obzir broj članova kućanstva ili veličinu i djelatnost u poslovnom prostoru. Novi način raspodjele ukupnih fiksnih troškova u samo dvije skupine, dovodi do značajnog povećanja cijene za male korisnike, dok će se za najveće korisnike fiksni dio cijene umanjiti.

Varijabilni dio cijene se za sve kategorije korisnika korigira zbog povećanja cijene obrade i zbrinjavanja otpada u CGO Marišćina sa 540,00 kn na 866,00 kn za predanu tonu otpada.

Ukupno povećanje mjesečnog iznosa računa ovisi o lokaciji korisnika na području pružanja usluga KD Čistoća.

U općinama Klana, Jelenje i Čavle, u kojima je uspostavljen individualni sustav gospodarenja otpadom, iznos varijabilnog dijela cijene ovisi o broju mjesečnih primopredaja spremnika. Očekuje se da će početkom iduće godine sve jedinice lokalne samouprave, osim grada Rijeke imati uveden individualni sustav gospodarenja otpadom. Do tada će se varijabilni dio cijene određivati temeljem udjela u zajedničkom spremniku za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i broju odvoza prema redovnom programu.

Kako Komunalno društvo Čistoća na cijelom području djelovanja sukcesivno uvodi individualni sustav u sklopu kojeg se svim korisnicima dodjeljuju vlastiti spremnici za otpad, korisnici imaju mogućnost sami odlučiti koliko će puta mjesečno predati spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje. Napominjemo da korisnici i do sada imaju mogućnost odvojenog odlaganja različitih vrsta otpada, no potpunom individualizacijom usluge i povlačenjem svih spremnika s javnih površina korisnici će imati potpunu kontrolu nad vlastitim otpadom.

Za sve korisnike je zajedničko da se naplaćuje samo odvoz miješanog komunalnog otpada dok se odvoz pravilno odvojenog i predanog reciklabilnog otpada putem individualnih ili zajedničkih spremnika ne naplaćuje. Na taj način pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovno preraditi i upotrijebiti, kao i korištenjem svih drugih dostupnih i besplatnih usluge koje pruža KD Čistoća, korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa.

Napominjemo da građani putem svojih računa za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada ne plaćaju KD Čistoća održavanje javnoprometnih ili zelenih površina, kao ni uklanjanje komunalnih nereda.

Na kraju, treba istaknuti da novim cjenicima osigurava pružanje kvalitetne javne usluge za naše korisnike, uz njezino stalno unapređenje te održivo poslovanje Komunalnog društva Čistoća.

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju kao i na dugogodišnjem povjerenju!

Vaša Čistoća