Na području Općine Jelenje nastavlja se nadogradnja sustava za prikupljanje komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Jelenje će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 120 litara za kućanstva do 1 člana, od 240 litara za kućanstva od 2 do 7 članova, od 360 litara za kućanstva od 8 i više članova.

Individualni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkih spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Molimo korisnike da svoje spremnike preuzmu bez naknade na lokaciji Reciklažno dvorište Podhum, Podhum 38, unutar radnog vremena reciklažnog dvorišta i sukladno rasporedu preuzimanja spremnika.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta:

  • ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 15:00 sati
  • utorak, četvrtak: od 13:00 do 20:00 sati
  • subota: od 08:00 do 13.00 sati

RASPORED PREUZIMANJA SPREMNIKA:

  • od 16.08. do 21.08.2021. – naselja: DRAŽICE, JELENJE, LUKEŽI
  • od 23.08. do 28.08.2021. – naselja: BAŠTIJANI, BRNELIĆI, DRASTIN, KUKULJANI, LOPAČA, LUBARSKA, MARTINOVO SELO, MILAŠI, PODHUM, PODKILAVAC, RATULJE, TRNOVICA, VALIĆI, ZORETIĆI

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.