Dana 19.03.2014. godine održana je 4. sjednica Skupštine Društva.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 23. prosinca 2013. godine.
2. Razmatranje Zaključka Gradskog vijeća Grada Rijeke donesenog na sjednici vijeća dana 27. veljače 2014. godine i donošenje odluke o daljnjim aktivnostima na izradi Studije „Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnih otpadom za područje Grada Rijeke i okolice“. /Izvjestitelj: Mr.sc. Vojko Obersnel/
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka. /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor/
4. Razno. 
 
Donijeti su slijedeći zaključci i odluke :
Ad.1.
ODLUKA br. 17.

Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva održane dana 23. prosinca 2013. godine.
 
Ad.2.
ZAKLJUČCI

1. Zadužuje se uprava društva da zajedno sa Gradom Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav i izrađivačem studije „EKOLOŠKI ZASNOVAN SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA RIJEKE I OKOLICE“ iskoordinira dovršetak studije najkasnije do 1. svibnja 2014. godine.
2. Utvrđuje se da KD Čistoća d.o.o. u potpunosti poštuje sve odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13).
3. Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. da kontinuirano nastavi sa svim aktivnostima i mjerama koje je do sada poduzimala, a odnose se na primarnu selekciju otpada, da ih dodatno pojača edukacijom građana, poduzme aktivnosti na sortiranju otpada izgradnjom sortirnice i tri reciklažna dvorišta. Dodatno se zadužuje da, temeljem analize dosadašnjih aktivnosti, svakodnevno unapređuje funkcioniranje i rad na već izgrađena dva reciklažna dvorišta i preko 200 eko otoka.
4. KD Čistoća d.o.o. uz sudjelovanje grada Rijeke će najkasnije do dana 15. travnja 2014. godine pokrenuti izradu Stručne podloge za plan gospodarenja otpadom na području svih jedinica lokalne samouprave na kojima KD Čistoća pruža uslugu, sa ciljem dobivanja stručnih podataka u smislu analize, ocjene stanja i potreba u gospodarenju otpadom, kao i mjera za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada, prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te organizacijskih aspekata, izvora i visine financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom. Stručna podloga će biti temelj za izradu Plana gospodarenja otpadom na području svih jedinica lokalne samouprave. Dovršetak Stručne podloge za plan gospodarenja otpadom određuje se najkasnije do dana 01. rujna 2014. godine.
5. Sve jedinice lokalne samouprave obvezuju se Planove gospodarenja otpadom iskoordinirati sa KD Čistoća d.o.o. i izrađivačem stručne podloge. Temeljem navedenog, jedinice lokalne samouprave će sa KD Čistoća d.o.o. potpisati odgovarajući sporazum, sve temeljem činjenice da su osigurale zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

Ad.3.
ODLUKU br. 18.
O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.
U članku 5 (pet) stavku 1 (jedan) Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 24.11.2009. – dvadesetčetvrtog studenog dvijetisućedevete godine, ovjeren po javnom bilježniku dana 21.01.2010. (dvadesetprvog prvog dvijetisućedesete) godine, dodaje se slijedeća djelatnost: 
– Proizvodnja električne energije
– Gospodarenje problematičnim otpadom
– Trgovanje otpadom

Članak 2.
Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 3.
Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora sačinit će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Predsjednik Skupštine
Mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.