Temeljem odredbe članka 40. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. i članka 14. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) direktor KD Čistoća d.o.o. donosi dana 21.01.2014. godine Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.
Za službenika za zaštitu osobnih podataka imenuje se radnica Doris Vujnović, dipl.iur.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja dužnosti propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka (članak 18 a i dr.).

Kontakt
telefon: 051 353 436
e-mail:  doris.vujnovic@cistoca-ri.hr