Na području Grada Kraljevice počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Grada Kraljevice će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstva biti će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkog spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 80 litara za kućanstva do 2 člana, od 120 litara za kućanstva od 3 do 4 člana, od 240 litara za kućanstva od 5 i više članova.

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Molimo da Vaš zeleni spremnik preuzmete bez naknade radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati, prema sljedećem rasporedu:

  • Od 09. – 21.11.2020. na lokaciji Dom kulture i sporta, Kraljevica, Strossmayerova 29, za korisnike s područja Kraljevice i Bakarca
  • Od 23. – 28.11.2020. na lokaciji Društveni dom “Ivica Turina”, Šmrika, Burićeva 38, za korisnike s područja Šmrike, Križišća, Velog Dola i Malog Dola

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

PRILOZI: