Na području Grada Bakra počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Grada Bakra će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Individualni zeleni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 80 litara za kućanstva do 2 člana, od 120 litara za kućanstva od 3 do 4 člana, od 240 litara za kućanstva od 5 i više članova.

Individualni zeleni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkog spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika korisnici će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Molimo da Vaš zeleni spremnik preuzmete bez naknade radnim danom od 10.00 do 17.00 sati, a subotom od 08.00 do 13.00 sati, prema sljedećem rasporedu:

  • od 18. do 30.01.2021. – na lokaciji HRELJIN – DOM KULTURE, Hreljin 119, 51226 Hreljin, naselja ZLOBIN i HRELJIN
  • od 01. do 06.02.2021. – na lokaciji PRAPUTNJAK – DOM KULTURE, Praputnjak 158A, 51225 Praputnjak, naselja KRASICA i PRAPUTNJAK
  • od 08. do 13.02.2021. – na lokaciji KUKULJANOVO – DOM KULTURE, Kukuljanovo 205B, 51223 Kukuljanovo, naselja KUKULJANOVO, ŠKRLJEVO, PLOSNA i PONIKVE
  • od 15. do 20.02.2021. – na lokaciji BAKAR – DOM KULTURE, Primorje 39, 51222 Bakar, naselje BAKAR

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

PRILOG: