Zatvori

Mjerenje sastava uzoraka odlagališnog plina iz odlagališta neopasnog otpada Viševac u Općini Viškovo i iz Građevine za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza “0-1” Marišćina

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: E-JN 184/24

Rok za dostavu ponude: 16.02.2024. u 09:00 sati