KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 30.12.2019. godine održana je 12. sjednica Skupštine Društva sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.11.2019. godine
  2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
  3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva

  1. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
  2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
  3. Razno.

Na sjednici Skupštine su donesene sljedeće odluke:

ODLUKU br. 47.

Verificira se Zapisnik sa 11. sjednice Skupštine KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 26.11.2019. godine.

ODLUKU br. 48.

Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

ODLUKU br. 49.

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01.01.2019. godine.

ODLUKU br. 50.

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

ODLUKU br. 51.

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2020. godinu.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem proračuna jedinica lokalne samouprave, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

PO PUNOMOĆI

Irena Miličević