KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dana 08. srpnja 2020. godine održana je 13. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom: 

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.12.2019. godine

2. Poslovno i financijsko godišnje izvješće Društva za 2019. godinu:

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

/Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Milena Petričić- IRIS NOVA d.o.o./

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

5. Izvješće Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. za  2019. godinu i davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu

            /Izvjestitelj: Petra Karanikić, Predsjednica Nadzornog odbora/

7. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2019. godine

            /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

8. Odluka o otpisu potraživanja od kupaca pravnih osoba i obrtnika obuhvaćenih mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine

9. Razno          

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

Ad.1.

ODLUKA  br. 52.

Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 30.12.2019. godine.

Ad.2.,3. i 4.

ODLUKA br. 53.

Točka I.

Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za 2019. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:

            1. Bilanca

            2. Račun dobiti i gubitka

            3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

            4. Izvještaj o novčanom tijeku

            5. Izvještaj o promjeni kapitala

            6. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

            7. Godišnje izvješće

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2019. godinu u kojem je iskazana svota dobitka prije oporezivanja u iznosu od 784.942,53 kn. Zbog priznavanja efekta promjene odgođene porezne imovine u iznosu od 14.202,18 kn, dobit tekuće godine iznosi 799.144,71 kn.

Zbog prenesenih poreznih gubitaka, Društvo nema obvezu poreza na dobit za 2019. godinu.

Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 197.027.002,01 kn.

ODLUKA br. 54.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobitak u poslovanju za 2019. godinu iznosi 799.144,71 kn.

Dobitkom poslovne godine u iznosu od 799.144,71 kn pokriva se preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 607.525,14 kn, a ostatak ostvarene dobiti u iznosu od 191.619,57 kn prenosi se u zadržanu dobit.

ODLUKA br. 55.

Usvaja se Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Godišnje izvješće uprave o stanju društva KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA br. 56.

Usvaja se Izvješće IRIS NOVE d.o.o., Fiorello la Guardia 13, Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Ad.5. i 6.

ODLUKA br. 57.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva KD  Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Izvješće Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA br. 58.

Usvaja  se Izvješće o radu Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka tijekom 2019. godine.

Temeljem odredbe članka 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Izvješće o radu Nadzornog odbora čini sastavni dio ove odluke.

Ad.7.

ODLUKA br. 59.

Prihvaća se Informacija o realizaciji Odluka i Zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine Društva tijekom 2019. godine.

Utvrđuje se da su sve Odluke i Zaključci Skupštine realizirani u zadanim rokovima.

Ad.8.

ODLUKA br. 60.

Daje se suglasnost Društvu KD Čistoća d.o.o. da otpiše potraživanja od kupaca pravnih osoba i obrtnika obuhvaćenih mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite (NN 32/2020), koji u roku podnesu zahtjev za otpis potraživanja, a za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i za iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (Grad Rijeka, Općina Viškovo, Grad Kraljevica), za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

                                                                                               Predsjednik Skupštine

                                                                                               mr.sc. Vojko Obersnel